Stanoviska Rady vlády pro koordinaci boje s korupcí

Na této stránce jsou zveřejněna stanoviska přijatá Radou vlády pro koordinaci boje s korupcí.

Název Velikost Ke stažení
49. Stanovisko RV KBK k novele obecního a krajského zřízení 145,44 KB
48. Stanovisko RV KBK k novele AML zákona 143,24 KB
47. Stanovisko RV KBK k novele stavebního zákona 136,38 KB
46. Stanovisko RV KBK k novele zákona o pozemních komunikacích 200,61 KB
45. Stanovisko RV KBK k věcnému záměru zákona o státním podniku Správa dálnic a silnic 111,21 KB
44. Stanovisko RV KBK k věcnému záměru zákona o vyvlastnění 132,96 KB
43. Stanovisko RV KBK k návrhu zákona o ochraně oznamovatelů 395,52 KB
42. Stanovisko RV KBK k věcnému záměru energetického zákona 339,94 KB
41. Stanovisko RV KBK k návrhu zákona o podpoře nízkoemisních vozidel 354,91 KB
40. Stanovisko RV KBK k novela zákona o ochraně hospodářské soutěže 376,67 KB
39. Stanovisko RV KBK k návrhu zákona o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, o hazardních hrách a další zákony související s těmito zákony a zákonem o evidenci skutečných majitelů 369,20 KB
38. Stanovisko RV KBK k návrhu zákona o podpoře regionálního rozvoje 354,91 KB
37. Stanovisko RV KBK k návrhu zákona o veřejných dražbách 363,47 KB
36. Stanovisko RV KBK k návrhu zákona kterým se mění zákon o státním zastupitelství a zákon o řízení ve věcech soudců, státních zástupců a soudních exekutorů 521,13 KB
35. Stanovisko RV KBK k návrhu zákona kterým se mění zákon o soudech soudcích přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů 364,31 KB
34. Stanovisko RV KBK k věcnému záměru stavebního zákona 356,36 KB
33. Stanovisko RV KBK k Vládní koncepci boje s korupcí na léta 2018 až 2022 594,81 KB
32. Stanovisko RV KBK k návrhu zákona o realitním zprostředkování 610,38 KB
31. Stanovisko RV KBK k návrhu novely zákona o Nejvyšším kontrolním úřadu 616,72 KB
30. Stanovisko RV KBK k návrhu novely zákona o finanční kontrole 588,54 KB
29. Stanovisko RV KBK k návrhu nominačního zákona 625,76 KB
28. Stanovisko RV KBK k návrhu zákona o realitním zprostředkování 438,43 KB
27. Stanovisko RV KBK k návrhu zákona o podpoře výzkumu, vývoje a inovací 441,55 KB
26. Stanovisko RV KBK k návrhu novely zákonů o obcích, krajích, Praze 431,52 KB
25. Stanovisko RV KBK k novele zákona o vyvlastnění 431,59 KB
24. Stanovisko RV KBK k rozkrývání vlastnické struktury 467,64 KB
23. Stanovisko RV KBK k návrhu zákona o ochraně hospodářské soutěže 596,49 KB
22. Stanovisko RV KBK k návrhu zákona o poskytování služeb realitních zprostředkovatelů 594,76 KB
21. Stanovisko RV KBK k návrhu zákona o Státním pozemkovém úřadu 625,63 KB
20. Stanovisko RV KBK k návrhu zákona o státním podniku 605,57 KB
19. Stanovisko RV KBK k řízení a kontrole veřejných financí 578,32 KB
18. Stanovisko RV KBK k návrhu zákona o opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorosmu 623,01 KB
17. Stanovisko RV KBK k návrhu zákona o zadávání veřejných zakázek 596,92 KB
16. Stanovisko RV KBK k návrhu zákona o zadávání veřejných zakázek 701,75 KB
15. Stanovisko RV KBK k širšímu zpřístupnění Knihovny připravované legislativy ODok 622,37 KB
14. Stanovisko RV KBK k právní regulaci lobbistické činnosti 587,19 KB
13. Stanovisko RV KBK k návrhu zákona o státním zastupitelství 660,93 KB
12. Metodika hodnocení protikorupčních opatření a tvorby stanovisek RV KBK 760,89 KB
11. Stanovisko RV KBK k návrhu vyhlášky o obsahu, rozsahu, způsobu provedení. hodnocení a dalších náležitostech úřednické zkoušky 623,01 KB
10. Stanovisko RV KBK k oddělení politické a úřednické linie státní služby 589,46 KB
9. Stanovisko RV KBK k nařízení vlády o opatřeních souvisejících s oznamování podezření ze spáchání protiprávního jednání 625,18 KB
8. Stanovisko RV KBK k financování politických stran a volebních kampaní 699,08 KB
7. Stanovisko RV KBK k rozkrývání nejasné vlastnické struktury 692,33 KB
6. Stanovisko RV KBK k návrhu zákona o veřejných zakázkách 553,23 KB
5. Stanovisko RV KBK k některým prováděcím předpisům zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě 563,09 KB
4. Stanovisko RV KBK k návrhu novely zákona o nejvyšším kontrolním úřadu 578,09 KB
3. Stanovisko RV KBK k návrhu novely zákona o střetu zájmů 563,37 KB
2. Stanovisko RV KBK k návrhu zákona o vnitřním řízení a kontrole ve veřejné správě 648,01 KB
1. Stanovisko RV KBK k návrhu zákona o prokazování původu majetku 645,67 KB