Akční plán boje s korupcí na rok 2017

Akční plán boje s korupcí na rok 2017 je základním nástrojem vládního boje s korupcí, který stanovuje klíčová opatření legislativního i nelegislativního charakteru, která bude vláda v boji s korupcí v roce 2017 provádět.

Usnesením vlády České republiky ze dne 19. prosince 2016 č. 1169 byl schválen Akční plán boje s korupcí na rok 2017 (dále jen „Akční plán“).

Cílem Akčního plánu je dokončení legislativního procesu u již započatých úkolů a stanovení nelegislativních úkolů krátkodobějšího charakteru v jednotlivých prioritních oblastech, které byly vymezeny Vládní koncepcí boje s korupcí na léta 2015 až 2017.

Úkoly vytyčené pro rok 2017 vycházejí z Programového prohlášení vlády, mezinárodních závazků České republiky a zároveň reagují na aktuální společenskou situaci. Vedle definování věcných a obsahových mantinelů konkrétních protikorupčních opatření je též stanovena jasná odpovědnost (gesce/spolugesce) jednotlivých rezortů za plnění stanovených úkolů.

Vyhodnocení naplňování cílů stanovených v Akčním plánu bude provedeno do konce března 2018, a to na základě zpráv jednotlivých rezortů. Monitoring průběžného plnění úkolů a výměna informací bude probíhat především v rámci platformy Rady vlády pro koordinaci boje s korupcí, pracovních komisí předsedy Rady vlády pro koordinaci boje s korupcí a Mezirezortní koordinační skupiny pro boj s korupcí.

V průběhu roku 2017 budou zahájeny přípravné práce na definici palety protikorupčních opatření, která by mohla být převzata novou vládou vzešlou z voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky v roce 2017. Na přípravě navazujícího strategického dokumentu pro oblast boje s korupcí, ve kterém budou zdůrazněny mezinárodní závazky České republiky vůči mezinárodním organizacím a opatření, na kterých je prokazatelný společenský zájem, by se vedle zástupců jednotlivých rezortů a ústředních správních úřadů měli podílet také zástupci orgánů činných v trestním řízení, municipalit, neziskových organizací, akademické obce, sociálních partnerů či odborné veřejnosti.

Název Velikost Ke stažení
Akční plán boje s korupcí na rok 2017 595,60 KB
Usnesení vlády České republiky ze dne 19. prosince 2016 č. 1169 o Akcnim plánu boje s korupcí na rok 2017 131,35 KB
Zhodnocení plnění opatření uvedených v Akčním plánu boje s korupcí na rok 2017 2,48 MB

Pomohla vám tato stránka?

Ano
Ne
Děkujeme vám za zpětnou vazbu.