Protikorupční agenda

Protikorupční agenda vlády je souhrnem legislativních i nelegislativních opatření a postupů uplatňovaných v boji proti korupci.

Směřování protikorupční agendy:

 • Zavedení nezávislé, výkonné, profesionální, integrované a korupci odolné státní správy,
 • nezávislost státního zastupitelství na politických vlivech,
 • transparentnost a efektivita rozhodovacích a legislativních procesů,
 • zefektivňování systému svobodného přístupu k informacím,
 • rozšiřování a důsledná aplikace hodnocení dopadů regulace a korupčních rizik u právních předpisů (RIA, CIA),
 • účinnější prevence střetu zájmů,
 • existence jasných pravidel financování politických stran a hnutí i volebních kampaní,
 • vytváření závazných standardů pro nominace zástupců státu do obchodních společností (korporací) a státních podniků
 • přijímání preventivních opatření, omezujících korupční rizika v oblasti nakládání s veřejnými prostředky
 • posílení řídících a kontrolních mechanismů ve veřejné správě,
 • ochrana oznamovatelů korupce (whistleblowerů),
 • naplňování Rámcového rezortního interního protikorupčního programu (RRIPP) a Rezortních interních protikorupčních programů (RIPP).