Akční plán boje proti korupci na roky 2021 a 2022

Akční plán boje proti korupci na roky 2021 a 2022 je posledním akčním plánem v rámci Vládní koncepce boje s korupcí na léta 2018 až 2022 (dále jen „Koncepce“). Akční plán boje proti korupci na roky 2021 a 2022 rozvádí jednotlivá opatření obsažená v Koncepci, jejichž realizace je plánována na roky 2021 a 2022, upřesňuje způsob naplňování opatření a stanoví jasnou gesci ministerstev a dalších ústředních správních úřadů. Nadále platí, že koordinační role náleží ministryni spravedlnosti a Radě vlády pro koordinaci boje s korupcí jako poradnímu orgánu vlády pro oblast boje proti korupci.

Oproti předchozím rokům vláda v zájmu zachování kontinuity vládní protikorupční politiky a zajištění realizace mezinárodních závazků České republiky v oblasti boje proti korupci přistoupila k dvouleté periodicitě akčního plánu. Protikorupční opatření tak budou pokračovat bez zbytečného prodlení i  v povolebním období.

Akční plán boje s korupcí na rok 2020 vychází ze struktury Koncepce, která je postavena na čtyřech prioritních oblastech, jimiž jsou: výkonná a nezávislá exekutiva, transparentnost a otevřený přístup k informacím, hospodárné nakládání s majetkem státu a rozvoj občanské společnosti.

Kromě opatření zakotvených v Koncepci obsahuje Akční plán boje proti korupci na roky 2021 a 2022 i nová opatření, která při jeho tvorbě vzešla z podnětů Rady vlády pro koordinaci boje s korupcí a jejích pracovních komisí a od jednotlivých ministerstev.

Mezi hlavní protikorupční opatření zakotvená v Akčním plánu boje proti korupci na roky 2021 a 2022 patří prosazení návrhu zákona o ochraně oznamovatelů, návrhu zákona o lobbování či plnění doporučení Skupiny států proti korupci při radě Evropy (GRECO) např. prostřednictvím novely zákona o soudech a soudcích.

Akční plán boje proti korupci na roky 2021 a 2022 byl schválen usnesením vlády České republiky ze dne 7. prosince 2020 č. 1273. Jeho plnění bude předmětem samostatného detailního hodnocení, které bude za každý rok vládě předloženo do konce března roku následujícího. Zhodnocení plnění opatření uvedených v Akčním plánu boje proti korupci na roky 2021 a 2022 bylo vzato na vědomí usnesením vlády České republiky ze dne 6. dubna 2022 č. 277.  Toto první zhodnocení pokrývá naplňování akčního plánu za rok 2021. Zhodnocení za rok 2022 bylo následně vzato na vědomí na jednání vlády dne 12. dubna 2023.

Název Velikost Ke stažení
Akční plán boje proti korupci na roky 2021 a 2022 797,38 KB
Zhodnocení plnění opatření uvedených v Akčním plánu boje proti korupci na roky 2021 a 2022 – za rok 2021 1,12 MB
Zhodnocení plnění opatření uvedených v Akčním plánu boje proti korupci na roky 2021 a 2022 – za rok 2022 1,21 MB