EPAC/EACN, IACA, OECD

EPAC neboli Evropští partneři proti korupci

Evropští partneři proti korupci je neformální sítí tvořenou více než šedesáti národními dohlížejícími policejními orgány a protikorupčními orgány z členských států Evropské unie a Rady Evropy. Členové sítě,  jíž je i Evropský úřad pro boj proti podvodům (OLAF), společně zasedají od roku 2001. V roce 2008 Rada EU přijala rámcové rozhodnutí 2008/852/SVV ze dne 24. října o založení Evropské sítě kontaktních bodů proti korupci EACN, jež je více formalizovanou sítí skládající se ze 48 protikorupčních orgánů (ACAs) z členských států EU a je založena na strukturách EPAC. Za Českou republiku jsou členy EPAC/EACN Generální inspekce bezpečnostních sborů, Národní centrála proti organizovanému zločinu Služby kriminální policie a vyšetřování, Nejvyšší státní zastupitelství a Oddělení boje proti korupci Ministerstva spravedlnosti.

Úkoly a cíle EPAC:

  • zřízení, udržování a rozvoj kontaktů mezi specializovanými orgány,
  • podpora nezávislosti, nestrannosti a legitimity stejně jako odpovědnosti, transparentnosti a dostupnosti všech systémů vytvořených pro nezávislý dohled nad policejní a protikorupční činností,
  • podpora rozvoje a prosazování společných pracovních standardů a osvědčených postupů pro dohlížející orgány policie a protikorupční orgány,
  • poskytuje platformu pro výměnu informací a odborných znalostí o vývoji v policejních mechanismech dohledu a protikorupčních případech,
  • poskytuje podporu dalším zemím a organizacím, které chtějí vytvořit mechanismy dohledu a orgány boje proti korupci,
  • spolupráce s jinými organizacemi, orgány, sítěmi a zúčastněnými stranami v souladu s výše uvedenými cíli.

IACA

The International Anti-Corruption Academy (IACA) je mezinárodní organizací sídlící v Laxenburgu v Rakousku. IACA má za cíl skrze výuku, akademický výzkum a spolupráci překonat současný nedostatek znalostí a praktických zkušeností na poli korupce.

Je to jediná globální instituce zaměřená výhradně na studium anti-korupčního fenoménu a vybavuje své absolventy tak, aby zvládli výzvy zítřka. IACA se zabývá výzkumem strukturálních reforem, poskytuje standardizovaný i na míru šitý trénink, stejně jako příležitost k předávání znalostí a navazování kontaktů. Všechny aktivity IACA jsou založeny na holistickém přístupu, který je mezinárodní, obsahující mnoho disciplín, nabízí praktické znalosti a nástroje, zajišťuje všechny sektory společnosti a usiluje o zavedení udržitelných strategií.

IACA je výsledkem spolupráce Úřadu OSN pro drogy a kriminalitu (the United Nations Office on Drugs and Crime – UNODC), Evropského úřadu pro boj proti podvodům (the European Anti-Fraud Office – OLAF) a Rakouské republiky. Založení mezinárodní organizace IACA bylo stvrzeno 8. března 2011 padesáti třemi podpisy na zakládací listině. Dnes má v akademii hlas 57 členských zemí OSN a tři mezinárodní organizace, z nichž se již zhruba polovina stala stranou dohody. Kromě toho je IACA pozorovatelem v Ekonomické a sociální radě OSN (the United Nations Social and Economic Council – ECOSOC) a ve Skupině států proti korupci (the Council of Europe’s Group of States against Corruption – GRECO). IACA podepsala různé dohody o spolupráci s ostatními mezinárodními orgány a akademickými institucemi za účelem upevnění pozice globálního anti-korupčního procesu..

OECD

Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) je monitorovací agenturou na vysvětlování nových trendů ve světové ekonomice. Je to sdružení nejvyspělejších krajin světa, které se vyznačují vysokou úrovní HDP. OECD vznikla v roce 1961 v Paříži a nahradila Organizaci pro evropskou ekonomickou spolupráci, která vznikla v roce 1948 v souvislosti s Marshallovým plánem. Česká republika je členem OECD od prosince roku 1995.

Cílem organizace je podpora a rozvoj ve všech oblastech hospodářství (podpora růstu zaměstnanosti, sociální politika, energetická spolupráce, spolupráce v oblasti životního prostředí atd.)

OECD se také zabývá bojem s korupcí.  Česká republika podepsala dne 17. prosince 1997 v Paříži Úmluvu proti podplácení zahraničních veřejných činitelů v mezinárodních obchodních transakcích (Dále jen „Úmluva“). Úmluva stanovila právně závazné normy pro trestný čin podplácení zahraničních veřejných činitelů v mezinárodních podnikatelských transakcích a poskytuje celou řadu souvisejících opatření, které činí tuto strategii účinnou. Je to první a jediný mezinárodní protikorupční nástroj zaměřený na úplatkáře a úplatkářské transakce. Cílem je vytvořit skutečně rovné podmínky v dnešním mezinárodním podnikatelském prostředí.

Země, které podepsaly tuto Úmluvu, jsou povinny zavést do praxe právní úpravy, které kriminalizují čin podplácení zahraničního veřejného činitele. Země jsou odpovědné za dodržování zákonů a předpisů, které odpovídají této  Úmluvě.

V roce 2009, kdy uplynulo deset let nabytí účinnosti ustanovení Úmluvy, bylo za účelem zlepšení schopností států prevence, odhalování a vyšetřování obvinění spojených se zahraničním podplácením přijato Doporučení rady OECD k dalšímu boji proti podplácení zahraničních veřejných činitelů v mezinárodních podnikatelských transakcích (dále jen „Doporučení“). Návazně byla roku 2010 jako dodatek Doporučení přijata Doporučení dobré praxe o vnitřní kontrole, etických zásadách a dodržování pravidel.

OECD dosud zveřejnilo v rámci kontroly implementace Úmluvy šest hodnotících zpráv České republiky rozdělených do čtyř fází.  V rámci první fáze hodnocení byla pro Českou republiku v roce 2000 zveřejněna první zpráva. V rámci druhé fáze byly zprávy zveřejněny v letech 2006 a 2009. V rámci třetí fáze hodnocení byly zprávy zveřejněny v letech 2013 a 2015. Hodnocení v rámci čtvrté fáze bylo zveřejněno v roce 2017.