O nás

Oddělení boje proti korupci je součástí Odboru střetu zájmů a boje proti korupci v rámci Sekce koordinace boje proti korupci na Ministerstvu spravedlnosti České republiky.

Hlavní agendou Oddělení boje proti korupci (dále jen „Oddělení“) je koordinace činností jednotlivých resortů v boji proti korupci včetně plnění úkolů stanovených ve vládních materiálech koncepční povahy. Oddělení v tomto směru resortům poskytuje i metodickou podporu. Oddělení zabezpečuje plnění závazků resortu z ratifikovaných mezinárodních úmluv včetně zajištění činnosti vyplývající z členství Ministerstva spravedlnosti v mezinárodních hodnotících mechanismech a členství ČR v EU, Radě Evropy a dalších mezinárodních organizacích a platformách.

Oddělení dále:

    • zpracovává analýzy možných opatření vedoucích ke snížení korupčního rizika v rámci činnosti veřejné správy a zvýšení transparentnosti její činnosti za využití národních i zahraničních vzorů,

 

 

 

    • zajišťuje koncepční, metodickou a koordinační činnost při zpracování a provádění hodnocení dopadů regulace na úrovni ústředních správních úřadů a dalších ústředních orgánů státní správy z hlediska hodnocení korupčních rizik (CIA),

 

 

 

    • zajišťuje činnosti vyplývající z pravidel etiky a Etického kodexu zaměstnance Ministerstva spravedlnosti, z Resortního interního protikorupčního programu Ministerstva spravedlnosti,

 

    • přijímá písemná či telefonická oznámení o podezření ze spáchání protiprávního jednání, v součinnosti s orgány činnými v trestním řízení, věcně příslušnými ústředními správními úřady, orgány samosprávy a ostatními institucemi vyhodnocuje jejich obsah a v souladu s kompetencemi Ministerstva spravedlnosti je vyřizuje,