Akční plán boje proti korupci na roky 2023 a 2024

Akční plán boje proti korupci na roky 2024 a 2024 (dále jen „Akční plán“)je prvním akčním plánem v rámci Vládní koncepce boje proti korupci na léta 2023 až 2026 (dále jen „Koncepce“). Akční plán rozvádí jednotlivá opatření obsažená v Koncepci, jejichž realizace je plánována na roky 2023 a 2024, upřesňuje způsob naplňování opatření a stanoví jasnou gesci ministerstev a dalších ústředních správních úřadů. Koordinační role náleží ministru spravedlnosti a Radě vlády pro koordinaci boje s korupcí jako poradnímu orgánu vlády pro oblast boje proti korupci.

Akční plán vychází ze struktury Koncepce, která je postavena na čtyřech prioritních oblastech, jimiž jsou: výkonná a nezávislá veřejná moc, transparentnost a otevřený přístup k informacím, hospodárné nakládání s majetkem státu a rozvoj občanské společnosti. Z hlediska ambicióznosti zahrnuje Akční plán maximum opatření, která byla definována Koncepcí, přičemž cílem je, aby v období let 2023 a 2024 práce na nich co nejvíce pokročily. Akční plán obsahuje nejen opatření směřující k vypracování legislativních nebo nelegislativních materiálů, ale tam, kde schvalovací, a především legislativní, proces již více pokročil, k jeho úspěšnému dokončení a následně ke sledování, jak jsou opatření zaváděna do praxe.

Akční plán byl schválen usnesením vlády České republiky ze dne 12. července 2023 č. 508 . Jeho plnění je předmětem samostatného detailního hodnocení, které je za každý rok vládě předloženo do konce března roku následujícího. Zhodnocení plnění opatření uvedených v Akčním plánu boje proti korupci na roky 2023 a 2024, které hodnotilo naplňování za rok 2023, bylo vzato na vědomí usnesením vlády České republiky ze dne 3. dubna 2024 č. 219.

Název Velikost Ke stažení
Akční plán boje proti korupci na roky 2023 a 2024 366,68 KB
Zhodnocení plnění opatření uvedených v Akčním plánu boje proti korupci na roky 2023 a 2024 857,29 KB

Pomohla vám tato stránka?

Ano
Ne
Děkujeme vám za zpětnou vazbu.