Vládní koncepce boje s korupcí na léta 2018 až 2022

Cílem Vládní koncepce boje s korupcí na léta 2018 až 2022 je garantovat koordinovaný a systematický přístup v boji proti všem formám korupce na všech úrovních řízení státu. Určuje základní institucionální a obsahové vymezení vládní protikorupční politiky coby stabilního rámce, na který bude navazovat přijetí jednoletých akčních plánů, tj. konkrétních protikorupčních opatření definovaných v souladu s dlouhodobými potřebami, ale i v závislosti na aktuálním vývoji.

Vládní koncepce boje s korupcí na léta 2018 až 2022 svým obsahem staví na analytickém základě vládou projednaných Východisek pro vytvoření protikorupčního strategického dokumentu České republiky pro období po roce 2017, tedy na materiálu, který byl připravován dlouhodobě, a to za rozsáhlé expertní spolupráce mezi orgány veřejné správy, neziskovým sektorem a akademickou sférou, jakož i na základě Programového prohlášení vlády, přijatého usnesením vlády ze dne 27. června 2018 č. 445. Vládní koncepce boje s korupcí na léta 2018 až 2022 byla schválená Usnesením vlády České republiky ze dne 17. prosince 2018 č. 855.

Priority

Vládní politiku boje s korupcí charakterizují čtyři prioritní oblasti vyplývající z programových dokumentů a mezinárodních závazků České republiky:

  • výkonná a nezávislá exekutiva,
  • transparentnost a otevřený přístup k informacím,
  • hospodárné nakládání s majetkem státu,
  • rozvoj občanské společnosti.

Název Velikost Ke stažení
Akční plán boje proti korupci na roky 2021 a 2022 797,38 KB
Akční plán boje s korupcí na rok 2020 809,39 KB
Vládní koncepce boje s korupcí na léta 2018 až 2022 604,42 KB
Východiska pro vytvoření protikorupčního strategického dokumentu České republiky pro období po roce 2017 1,64 MB