OECD

Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (Organisation for Economic Co-operation and Development – OECD) je mezivládní organizace sdružující 37 států světa, která je fórem pro diskusi a formulaci ekonomických a sociálních politik členských zemí, porovnává jejich zkušenosti a hledá odpovědi na vznikající problémy. Zabývá se v zásadě všemi důležitými otázkami, kterým se vlády jednotlivých členských zemí, s výjimkou kultury a armády, věnují. OECD vznikla v roce 1961 transformací Organizace pro evropskou hospodářskou spolupráci (OEEC), která byla původně zřízena roku 1948 k administraci poválečného Marshallova plánu. Česká republika je členem OECD od prosince roku 1995.

Cílem organizace je podpora členských zemí a jejich rozvoj ve všech oblastech hospodářství (podpora růstu zaměstnanosti, sociální politika, energetická spolupráce, spolupráce v oblasti životního prostředí atd.)

OECD se také zabývá bojem s korupcí. Česká republika podepsala dne 17. prosince 1997 v Paříži Úmluvu o boji proti podplácení zahraničních veřejných činitelů v mezinárodních obchodních transakcích (dále jen „Úmluva“). Úmluva stanoví právně závazné normy pro trestný čin podplácení zahraničních veřejných činitelů v mezinárodních podnikatelských transakcích a poskytuje celou řadu souvisejících opatření, kterými pomáhá v implementaci Úmluvy a monitoruje její dodržování.

Cílem je vytvořit skutečně rovné podmínky v dnešním mezinárodním podnikatelském prostředí. Úmluva má v současnosti 44 členských států.

Úmluva definuje ve svém prvním článku „trestný čin podplácení zahraničního veřejného činitele“ jako čin kterékoli osoby, která úmyslně nabídne, slíbí nebo dá nedovolený peněžitý nebo jiný prospěch, přímo nebo zprostředkovaně, zahraničnímu veřejnému činiteli, a to pro tohoto činitele nebo pro třetí stranu, za účelem, aby tento činitel jednal nebo se zdržel jednání v souvislosti s výkonem veřejných povinností, za účelem získání nebo udržení podnikatelské aktivity nebo jiné nepatřičné výhody v mezinárodních podnikatelských transakcích. Tento trestný čin spadá v rámci českého trestního zákoníku do úplatkářských trestných činů (§ 331-334).

V roce 2009, kdy uplynulo deset let od nabytí účinnosti ustanovení Úmluvy, bylo za účelem zlepšení schopností států prevence, odhalování a vyšetřování obvinění spojených se zahraničním podplácením přijato Doporučení rady OECD k dalšímu boji proti podplácení zahraničních veřejných činitelů v mezinárodních podnikatelských transakcích (dále jen „Doporučení“). Návazně byla roku 2010 jako dodatek Doporučení přijata Doporučení dobré praxe o vnitřní kontrole, etických zásadách a compliance. K desátému výročí Doporučení byla v roce 2018 zahájena další diskuze o jeho revizi a aktualizaci.

OECD dosud zveřejnilo v rámci kontroly implementace Úmluvy šest hodnotících zpráv České republiky rozdělených do čtyř fází. V rámci první fáze hodnocení byla pro Českou republiku v roce 2000 zveřejněna první zpráva. Hodnotící zpráva z druhé fáze byla zveřejněna v roce 2006, v rámci třetí fáze hodnocení byla hodnotící zpráva  zveřejněna v roce 2013 a  zpráva o pokroku v roce 2015. Prozatím poslední hodnocení České republiky v rámci čtvrté fáze proběhlo v roce 2017.

Monitoring a hodnocení implementace Úmluvy a dalších dokumentů proti zahraničnímu podplácení provádí Pracovní skupina proti zahraničnímu podplácení (dále jen „Pracovní skupina“), která byla založena v roce 1994. V České republice má tuto oblast v hlavní gesci Ministerstvo spravedlnosti, které se spolu se zástupci Nejvyššího státního zastupitelství pravidelně účastní plenárních zasedání v sídle OECD v Paříži. Monitorovací mechanismus dodržování Úmluvy je v Pracovní skupině prováděn formou tzv. „peer review”, tedy hodnocením členských států vzájemně. Každá země je vždy hodnocena čtyřmi experty ze dvou členských států. Česká republika má za sebou hodnocení již ve všech čtyřech dosavadních fázích. Česká republika je aktuálně hodnotitelem Norska a Lotyšska ve čtvrté, respektive třetí hodnotící fázi.

Užitečné odkazy:

Hodnotící zprávy České republiky (v angličtině)

Studie k odhalování zahraničního podplácení (The Detection of Foreign Bribery, v angličtině)

Boj proti daňové kriminalitě: Deset souhrnných principů ( Fighting Tax Crime: The Ten Global Principles, v angličtině)

Role médií a investigativní žurnalistiky v boji proti korupci (The Role of the Media and Investigative Journalism in Combating Corruption, v angličtině)

Řešení případů zahraničního podplácení mimosoudní cestou (Resolving Foreign Bribery Cases with Non-Trial Resolutions, v angličtině)

Název Velikost Ke stažení
Doporučení dobré praxe o vnitřní kontrole, etických zásadách a compliance 516,14 KB
Brožura zahraniční podplácení 562,24 KB
Hodnotící zpráva ČR Fáze 4 1,63 MB
Zpráva o pokroku od Fáze 3 227,67 KB
Hodnotící zpráva ČR Fáze 3 1,16 MB
Hodnotící zpráva ČR Fáze 2 1,67 MB

Pomohla vám tato stránka?

Ano
Ne
Děkujeme vám za zpětnou vazbu.