Ostatní témata

Lobbing

Lobbing je legitimní součástí demokratického procesu ve vyspělých zemích. Prosazování zájmů a působení na představitele veřejné moci s cílem ovlivnit jejich rozhodování však neprobíhá vždy transparentně a podle jasných pravidel. Netransparentnost a nejasné nastavení pravidel s sebou přináší riziko ohrožení veřejného zájmu ve prospěch skrytých parciálních zájmů. Lobbing je proto často dáván do úzké souvislosti s korupcí a klientelismem.

Analýza možností boje s korupcí v soukromé sféře

Analýza možností boje s korupcí v soukromé sféře byla zpracována na základě plnění úkolu č. 5.8 Strategie vlády v boji proti korupci na období let 2011 a 2012, schválené usnesením vlády ze dne 5. ledna 2011 č. 1, ve znění usnesení vlády ze dne 16. listopadu 2011 č. 837. Materiál analyzuje stávající situaci v oblasti boje s korupcí v soukromé sféře, včetně identifikace zásadních problémů s návrhy na jejich řešení. Navazující materiál již předložen nebyl, neboť jeho předložení vláda svým usnesením zrušila.

Analýzy soudních rozhodnutí vydaných v letech 2007 až 2009 a 2010 až 2012 ve věcech úplatkářských trestných činů

Předmětem obou analýz je vedle zhodnocení souladu vydaných rozhodnutí s obecně uznávanou teoretickou doktrínou, také vyhodnocení způsobu páchání úplatkářské trestné činnosti a zjištění obecné charakteristiky jejích pachatelů.

Analýza vlivu herního průmyslu na možná rizika korupčního jednání v rámci veřejné správy a návrh řešení

Cílem Analýzy bylo identifikovat, jak aktéři z herního průmyslu mohou ovlivňovat činnosti
a funkce veřejné správy v oblasti regulace hazardních her. Jako nejčastější forma vlivu herního průmyslu na veřejný sektor byly identifikovány klientelismus, nelegitimní lobbing či jednání ve střetu zájmů.