Fáze implementace

Akční plán České republiky Partnerství pro otevřené vládnutí na léta 2023 až 2024 (dále jen „Šestý Akční plán“) byl schválen usnesením vlády České republiky ze dne 15. února 2023 č. 117. Zmíněným usnesením bylo místopředsedovi vlády pro digitalizaci a ministru pro místní rozvoj, ministrům spravedlnosti, školství, mládeže a tělovýchovy, financí a vedoucí Úřadu vlády České republiky uloženo plnit závazky v něm uvedené. Ministru spravedlnosti bylo návazně uloženo předložit vládě do 31. března 2025 sebehodnotící zprávu o stavu plnění závazků uvedených v Šestém Akčním plánu.

Informace o stavu a způsobu plnění závazků uvedených v Šestém Akčním plánu jsou na základě informací od jednotlivých gestorů průběžně prezentovány, a to zpravidla ve čtvrtletních intervalech, na jednáních Pracovní komise k otevřenému vládnutí a transparentnosti státní správy, jako tzv. „multi-stakeholder fóra pro OGP“,  a následně zveřejněny na kartách závazků, které jsou k nahlédnutí níže.

Průběžný stav implementace závazků Šestého Akčního plánu – karty závazků

4.1 Pilotní implementace Metodiky participace nestátních neziskových organizací v poradních a pracovních orgánech a při tvorbě dokumentů státní správy

4.2 Zlepšení postavení oznamovatelů protiprávního jednání včetně zvýšení informovanosti o oznamování protiprávního jednání

4.3 Otevřená data o vzdělávání a vzdělávací soustavě

4.4 Rozšíření a zpřístupnění dat v systému Databáze strategií

4.5 Zapojení veřejnosti do monitorování veřejného zadávání

4.6 Zvýšení transparentnosti a metodické podpory pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu

4.7 Zprůhlednění dotací poskytovaných státem

4.8 Posílení kvality údajů v evidenci skutečných majitelů – analýza a návrh opatření

Pomohla vám tato stránka?

Ano
Ne
Děkujeme vám za zpětnou vazbu.