Lobbing

Lobbing je legitimní součástí demokratického procesu ve vyspělých zemích. Prosazování zájmů a působení na představitele veřejné moci s cílem ovlivnit jejich rozhodování však neprobíhá vždy transparentně a podle jasných pravidel. Netransparentnost a nejasné nastavení pravidel s sebou přináší riziko ohrožení veřejného zájmu ve prospěch skrytých parciálních zájmů. Lobbing je proto často dáván do úzké souvislosti s korupcí a klientelismem.

Regulace lobbování by měla být účinným nástrojem, jak výše zmíněné skutečnosti napravit, a to na základě opatření, která umožní odkrytí vazeb mezi lobbisty a veřejnými činiteli veřejné kontrole a přispějí tak k posílení transparentnosti legislativního a rozhodovacího procesu. Otázka regulace lobbování je v Programovém prohlášení vlády z roku 2018 explicitně řešena v kapitole Právo a spravedlnost, kde figuruje mezi protikorupčními prioritami vlády. Rovněž Vládní koncepce boje s korupcí na léta 2018 až 2022 zdůrazňuje regulaci lobbování jako protikorupční opatření v kapitole Transparentnost a otevřený přístup k informacím. Nutnost zavedení pravidel pro lobbování v České republice je artikulována rovněž ze strany neziskových organizací zabývajících se bojem s korupcí. Tématu v poslední době věnuje pozornost i Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj a Rada Evropy. Problematikou legislativního řešení lobbování se na národní úrovni intenzivně zabývá Pracovní komise předsedy Rady vlády pro koordinaci boje s korupcí k lobbingu, která dne 4. 6. 2019 doporučila Radě vlády pro koordinaci boje s korupcí doporučit vládě ke schválení návrh zákona o lobbování a doprovodný změnový zákon (návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o lobbování), jejichž klíčové parametry jsou shrnuty níže:

 • Za lobbistu se podle návrhu zákona považuje fyzická i právnická osoba, která bude lobbovat v zájmu konkrétní třetí osoby nebo ve vlastním zájmu, za který se v případě právnických osob považuje i zájem jejich společníků nebo členů.
 • Lobbování je definováno jako soustavná činnost spočívající v komunikaci, která je uskutečňovaná lobbistou za účelem ovlivnění jednání lobbovaného při přípravě, projednávání nebo schvalování:
  • právního předpisu, který schvaluje Parlament nebo vydává vláda, ústřední správní úřad nebo správní úřad s celostátní působností, Česká národní banka nebo
  • koncepčního dokumentu (tj. dokumentu obsahujícího koncepci rozvoje odvětví svěřeného ústřednímu správnímu úřadu, který schvaluje vláda nebo vedoucí ústředního správního úřadu).
 • Klíčovým opatřením je zřízení veřejně přístupného Registru lobbistů a lobbovaných jako informačního systému veřejné správy. Lobbisté, kteří budou chtít provozovat lobbování legálně, se budou muset registrovat. Registraci provede Úřad pro dohled nad hospodařením politických stran a politických hnutí, kterému lobbisté svůj záměr lobbovat předem ohlásí.
 • Do Registru lobbistů a lobbovaných budou lobbisté a lobbovaní podávat čtvrtletní zprávy o lobbistické činnosti. Zprávu budou povinni podat v elektronické podobě za uplynulé kalendářní čtvrtletí. Tyto zprávy budou veřejně přístupné, což umožní kontrolu veřejnosti nad jejich obsahem.
 • Dohled nad plněním povinností podle navrhovaného zákona a projednávání přestupků lobbistů a lobbovaných budou svěřeny Úřadu pro dohled nad hospodařením politických stran a politických hnutí.
 • Ke zvýšení transparentnosti legislativního procesu by mělo přispět také zavedení lobbistické stopy, která bude samostatnou přílohou návrhu právního předpisu, pokud při jeho tvorbě nebo projednávání dojde k lobbování. Lobbistická stopa bude obsahovat jmenný seznam lobbistů, kteří při přípravě právního předpisu u lobbovaných lobbovali, datum, kdy k lobbování došlo, a vymezení, kterých věcí v návrhu právního předpisu se lobbování týkalo.
 • Za spáchání přestupku může být uložena pokuta do výše 50 000 Kč, resp. 100 000 Kč; v případě lobbistů bude možné za nejzávažnější druhy přestupků uložit správní trest zákazu činnosti nebo zveřejnění rozhodnutí o přestupku.
 • Novelizací zákona o střetu zájmů se navrhuje stanovení nižší hranice hodnoty daru uváděného veřejnými funkcionáři v oznámení o příjmech (5 000 Kč namísto současných 10 000 Kč).

Oba návrhy byly dne 21. 8. 2019 postoupeny do Poslanecké sněmovny a dne 10. 12. 2020 projednány v prvním čtení (více o postupu návrhů v legislativním procesu zde, resp. zde).

Název Velikost Ke stažení
Návrh zákona o lobbování 485,88 KB
Návrh doprovodného změnového zákona 275,53 KB
Navrh-opatreni-na-posileni-transparentnosti-legislativniho-a-rozhodovaciho-procesu-ve-vztahu-k-lobbisticke-cinnosti 1,11 MB
Usneseni-vlady-Ceske-republiky-ze-dne-15–unora-2017-c–123 125,94 KB