Metodika CIA

Povinné hodnocení korupčních rizik Corruption Impact Assessment (CIA) je novým preventivním nástrojem, který byl v souladu se Strategií vlády v boji proti korupci na období let 2011 a 2012 inkorporován vedle již existujícího hodnocení dopadů regulace Regulatory Impact Assessment (RIA) do Legislativních pravidel vlády platných od 1. ledna 2013. Dne 3. února 2016 vláda schválila novelu Legislativních pravidel vlády a Obecných zásad pro hodnocení dopadů regulace (RIA), která mění zakotvení hodnocení korupčních rizik v rámci legislativního procesu jeho podřazením pod hodnocení specifických dopadů v rámci RIA.

Hlavním cílem hodnocení korupčních rizik je zvýšení efektivity boje s korupcí cestou zamezení etablování obecně závazných právních předpisů nebo jejich částí do právního řádu České republiky, které jsou problematické z hlediska korupčního rizika. Jádrem metodiky je jednoduché vyhodnocení korupčních rizik dané právní úpravy provedené předkladatelem, kterému již od počátku umožní zohlednit kritérium omezení korupčních příležitostí při zpracování návrhu právního předpisu. V roce 2015 byla v souladu s Plánem nelegislativních úkolů vlády a v souvislosti s plněním úkolu z Akčního plánu boje s korupcí na rok 2015 spočívajícího v kontrole důslednější aplikace RIA a CIA v rámci legislativního procesu provedena revize metodiky hodnocení korupčních rizik (CIA) a připravena její nová (aktualizovaná) verze, zohledňující mimo jiné požadavky jednotlivých resortů na větší návodnost a srozumitelnost. Rada vlády pro koordinaci boje s korupcí na svém jednání dne 1. prosince 2015 přijala usnesení, jímž doporučuje tuto metodiku používat při zpracování návrhů právních předpisů.

Název Velikost Ke stažení
Metodika hodnocení korupčních rizik (CIA) 539,28 KB