Fáze implementace

Čtvrtý Akční plán byl schválen usnesením vlády ČR ze dne 31. července 2018 č. 499, kterým bylo, mimo jiné, uloženo ministru spravedlnosti a předsedovi Legislativní rady vlády, 1. místopředsedovi vlády a ministru vnitra, ministryni práce a sociálních věcí, ministru školství, mládeže a tělovýchovy a ústřednímu školnímu inspektorovi plnit závazky uvedené ve Čtvrtém Akčním plánu a do 31. srpna 2019 a do 31. srpna 2020 zaslat ministru spravedlnosti a předsedovi Legislativní rady vlády informaci o stavu a způsobu plnění závazků uvedených ve Čtvrtém Akčním plánu.

Nad rámec plnění výše zmíněného usnesení, ale v souladu se Standardy OGP, jsou ministru spravedlnosti a předsedovi Legislativní rady vlády poskytovány informace o stavu a způsobu plnění závazků uvedených ve Čtvrtém Akčním plánu průběžně, a to zpravidla ve čtvrtletních intervalech. Tyto informace jsou následně prezentovány na pravidelných jednáních Pracovní komise a s jejím souhlasem, a se souhlasem gestorů závazků, zveřejněny v tzv. kartách závazků, které jsou k nahlédnutí níže.

Průběžný stav implementace závazků Čtvrtého Akčního plánu – karty závazků

4.1.1 Zavádění principů řízení kvality ve služebních úřadech (v rozsahu kritérií zlepšování nebo v rozsahu komplexních metod řízení kvality)

4.2.1 Zlepšení výroční statistické zprávy českého soudnictví

4.2.2 Zveřejňování rozhodnutí nižších soudů

4.2.3 Zvýšení povědomí o problematice oznamovatelů protiprávního jednání (whistleblowerů)

4.3.1 Otevřená data o vzdělávání a vzdělávací soustavě

4.3.2 Otevření dat – informace o školách a školských zařízeních z informačního systému InspIS

4.3.3 Otevření dat – agregovaná zjištění z výstupů činnosti České školní inspekce

4.3.4 Zajistit uveřejňování digitálních obsahů nejrůznějšího charakteru, které jsou podpořeny z veřejných prostředků, pod otevřenou licencí Creative Commons (příp. jinou), a tím k nim zjednodušit přístup a umožnit jejich úpravy a sdílení všem aktérům ve vzdělávání