Fáze implementace

Čtvrtý Akční plán byl schválen usnesením vlády ČR ze dne 31. července 2018 č. 499, kterým bylo, mimo jiné, uloženo ministru spravedlnosti a předsedovi Legislativní rady vlády, 1. místopředsedovi vlády a ministru vnitra, ministryni práce a sociálních věcí, ministru školství, mládeže a tělovýchovy a ústřednímu školnímu inspektorovi plnit závazky uvedené ve Čtvrtém Akčním plánu a do 31. srpna 2019 a do 31. srpna 2020 zaslat ministru spravedlnosti a předsedovi Legislativní rady vlády informaci o stavu a způsobu plnění závazků uvedených ve Čtvrtém Akčním plánu. Původní usnesení bylo následně změněno usnesením vlády ze dne 2. září 2019 č. 634, které v souladu se Standardy OGP nově stanovilo, že ministryni spravedlnosti byly poskytovány informace o stavu a způsobu plnění závazků uvedených ve Čtvrtém Akčním plánu průběžně, a to zpravidla ve čtvrtletních intervalech. Tyto informace byly následně prezentovány na pravidelných jednáních Pracovní komise a s jejím souhlasem, a se souhlasem gestorů závazků, zveřejněny v tzv. kartách závazků, které jsou k nahlédnutí níže. Zmíněné usnesení rovněž vzhledem k novému mechanismu hodnocení snížilo počet vypracovávaných sebehodnotících zpráv pouze na jednu závěrečnou. Zmíněná Závěrečná sebehodnotící zpráva Akčního plánu České republiky Partnerství pro otevřené vládnutí na období let 2018 až 2020 byla dne 30. října 2020 rozeslána do mezirezortního připomínkového řízení a dne 2. listopadu rovněž poskytnuta veřejnosti k připomínkám v rámci veřejných konzultací v obou případech s termínem pro uplatnění připomínek do 13. listopadu 2020.

Průběžný stav implementace závazků Čtvrtého Akčního plánu – karty závazků

4.1.1 Zavádění principů řízení kvality ve služebních úřadech (v rozsahu kritérií zlepšování nebo v rozsahu komplexních metod řízení kvality)

4.2.1 Zlepšení výroční statistické zprávy českého soudnictví

4.2.2 Zveřejňování rozhodnutí nižších soudů

4.2.3 Zvýšení povědomí o problematice oznamovatelů protiprávního jednání (whistleblowerů)

4.3.1 Otevřená data o vzdělávání a vzdělávací soustavě

4.3.2 Otevření dat – informace o školách a školských zařízeních z informačního systému InspIS

4.3.3 Otevření dat – agregovaná zjištění z výstupů činnosti České školní inspekce

4.3.4 Zajistit uveřejňování digitálních obsahů nejrůznějšího charakteru, které jsou podpořeny z veřejných prostředků, pod otevřenou licencí Creative Commons (příp. jinou), a tím k nim zjednodušit přístup a umožnit jejich úpravy a sdílení všem aktérům ve vzdělávání

Název Velikost Ke stažení
Závěrečná sebehodnotící zpráva Akčního plánu České republiky Partnerství pro otevřené vládnutí na období let 2018 až 2020 – veřejné konzultace 1,53 MB
Akční plán ČR Partnerství pro otevřené vládnutí na období let 2018 až 2020 749,24 KB