Fáze vytvoření

V souladu s doporučeními OGP pro tvorbu národních akčních plánů byla dne 9. února 2016 vydána tisková zpráva k zahájení veřejné konzultace k příležitosti tvorby Akčního plánu České republiky Partnerství pro otevřené vládnutí na období let 2016 až 2018 (dále jen „Třetí Akční plán“). Tisková zpráva obsahovala představení iniciativy OGP, zásady vytváření národních akčních plánů OGP a zároveň popis a harmonogram aktivit plánovaných v průběhu vytváření Třetího Akčního plánu. Součástí tiskové zprávy byla také pozvánka na workshop konaný v rámci veřejné konzultace dne 29. února 2016 v budově Úřadu vlády ČR a příloha s názvem Podrobný materiál k veřejným konzultacím. Tento materiál poskytl široké odborné i laické veřejnosti podrobnější informace o dalším procesu vytváření Třetího Akčního plánu, a o žádoucí podobě navrhovaných závazků. Současně byly zveřejněny kontaktní informace na osoby a instituce odpovědné za vytváření Třetího Akčního plánu a veřejnost byla informována o zřízení speciální e-mailové adresy ogp@vlada.cz, která byla využívána pro konsolidovanou komunikaci v záležitostech týkajících se agendy OGP.

V průběhu jednání Rady vlády pro koordinaci boje s korupcí (dále jen „Rada“) a následně e mailem byli osloveni členové Rady a také členové pracovních komisí jejího předsedy s výzvou k navržení možných závazků pro Třetí Akční plán a s pozvánkou na workshop konaný dne 29. února 2016. Do široké skupiny přímo oslovených patřila také ministerstva, další správní úřady, Nejvyšší kontrolní úřad, Nejvyšší státní zastupitelství, Svaz měst a obcí ČR, Asociace krajů ČR, Veřejná ochránkyně práv, zástupci občanské společnosti, neziskových organizací a akademické sféry (Transparency International ČR, Oživení, Otevřená společnost, zIndex, Veřejnost proti korupci, Nadační fond proti korupci, Slezská univerzita v Opavě, Vysoká škola ekonomická v Praze), Hospodářská komora ČR a široké spektrum členů profesních komor. Cílem bylo oslovit nejen ty, kteří se již problematikou otevřeného vládnutí aktivně zabývají a v problematice OGP se již orientují, ale také další skupiny, které mají na prosazování otevřeného vládnutí zájem nebo jsou na straně těch, jejichž chování hodnoty otevřeného vládnutí přímo či nepřímo ovlivňují.
Dne 29. února 2016 se v prostorách Úřadu vlády ČR konal workshop k navrženým závazkům pro třetí národní akční plán. V průběhu workshopu, jehož se účastnili zástupci většiny oslovených skupin, byly prezentovány jednotlivé více či méně podrobně rozpracované návrhy závazků tak, jak byly obdrženy Oddělením boje s korupcí Odboru hodnocení dopadů regulace Úřadu vlády ČR od jednotlivých navrhovatelů. Návrhy závazků byly projednávány v tematických celcích korespondujících s jednotlivými tzv. velkými výzvami OGP (Grand Challenges). Každý závazek byl nejprve představen navrhovatelem nebo moderátorem diskuse, následně se měl možnost vyjádřit případný gestor tohoto závazku a poté následovala diskuze ze strany všech přítomných účastníků. Záznam z konání workshopu společně se seznamem účastníků je přílohou Třetího Akčního plánu. V jednom případě byl návrh závazku obdržen až po termínu konání workshopu, nicméně byl rovněž zařazen mezi dále projednávané závazky.
Návazně na projednání závazků na workshopu byli osloveni možní gestoři s žádostí o vyjádření k jejich obsahu a o spolupráci při jejich dopracování do finální podoby. Závazky, na kterých byla nalezena shoda, byly začleněny do návrhu Třetího Akčního plánu. Ostatní návrhy závazků jsou uvedeny v jeho příloze, společně s vyjádřením gestora.

Při vytváření Třetího Akčního plánu, respektive při definování jeho závazků, se tentokrát vycházelo i z cílů, které jsou stanovené v dokumentu Agenda pro udržitelný rozvoj 2030 (Transforming our World: The 2030 Agenda for Sustainable Development, dále jen „Agenda 2030“). K implementaci cílů Agendy 2030 se Česká republika, jako člen iniciativy OGP, zavázala tím, že v minulosti podpořila Společnou deklaraci Otevřeného vládnutí k implementaci Agendy pro udržitelný rozvoj 2030 (Joint Declaration on Open Government for the Implementation of the 2030 Agenda for Sustainable Development), kterou přijal Řídící výbor OGP dne 27. září 2015. Konkrétně se jedná o naplňování 16. cíle Agendy 2030 „Podporovat mírové a inkluzivní společnosti pro udržitelný rozvoj, zajistit všem přístup ke spravedlnosti a vytvořit efektivní, odpovědné a inkluzivní instituce na všech úrovních“, konkrétně pak o úkol 16.5 „Podstatně omezit korupci a úplatkářství ve všech formách“ a úkol 16.6 „Vytvořit účinné, odpovědné a transparentní instituce na všech úrovních“.

Česká republika pokračuje prostřednictvím Třetího Akčního plánu v soustavné snaze reagovat na tři z pěti tzv. velkých výzev: zlepšování veřejných služeb, zvyšování veřejné integrity, hospodárnější nakládání s veřejnými zdroji. Nově reaguje i na výzvu čtvrtou vytváření bezpečných komunit. Závazky Třetího Akčního plánu zároveň naplňují všechny čtyři hodnoty OGP (transparentnost, odpovědnost, občanskou angažovanost, technologie a inovace).

První verze Třetího Akčního plánu byla dne 2. května 2016 odeslána do mezirezortního připomínkového řízení a zároveň byla uveřejněna na internetové stránce www.vlada.cz a www.korupce.cz k připomínkám ze strany veřejnosti po dobu trvání mezirezortního připomínkového řízení, které bylo ukončeno dne 16. května 2016. Připomínky obdržené v rámci mezirezortního připomínkového řízení a zároveň ze strany veřejnosti byly vypořádány na workshopu, který se konal na Úřadu vlády ČR dne 1. června 2016. Připomínky obdržené v rámci veřejné konzultace jsou i s vypořádáním přílohou Třetího Akčního plánu.

Materiál dne 9. června 2016 projednala Rada, která jej vládě doporučila schválit. Vláda Třetí Akční plán schválila svým usnesením ze dne 22. června 2016 č. 566.

Do Třetího Akčního plánu byly zařazeny následující závazky:

• Implementace přijatého zákona o státní službě zajišťujícího odpolitizování, profesionalizaci a stabilizaci státní správy do praxe
– Implementace zákona o státní službě

• Zpřístupnění dat a informací
– Otevření prioritních datových sad veřejné správy a jejich doplnění na základě veřejných konzultací
– Podpora rozvoje ekosystému otevřených dat veřejné správy ČR
– Vytvoření Národní strategie otevřeného přístupu k vědeckým informacím na léta 2017–2020

• Vytváření bezpečných komunit
– Podpora dobrovolnictví
– Posilování bezpečnosti na místní úrovni

Název Velikost Ke stažení
Akcni-plan-Ceske-republiky-Partnerstvi-pro-otevrene-vladnuti-na-obdobi-let-2016-az-2018 1,05 MB
Action-Plan-of-the-Czech-Republic-Open-Governemt-Partnership-for-2016-to-2018 1,14 MB
Priloha-Akcniho-planu-Ceske-republiky-Partnerstvi-pro-otevrene-vladnuti-na-obdobi-let-2016-az-2018 1,06 MB
Vyporadani-pripominek-k-Akcnimu-planu-Ceske-republiky-Partnerstvi-pro-otevrene-vladnuti-na-obdobi-let-2016-az-2018 697,72 KB
Zapis-workshop-AP-2016-2015-06-22-final 476,03 KB

Pomohla vám tato stránka?

Ano
Ne
Děkujeme vám za zpětnou vazbu.