Strategie vlády v boji s korupcí na období let 2013 a 2014

Strategie vlády v boji s korupcí na období let 2013 a 2014 byla schválena usnesením vlády ze dne 16. ledna 2013 č. 39. Strategii připravila a vládě předložila místopředsedkyně vlády, které byla svěřena role koordinátorky plnění a realizace Strategie (viz usnesení vlády ze dne 13. července 2011 č. 518).

Strategie je rozdělena na dvě části, a to na analytickou a strategickou. Analytická část je tvořena třemi oddíly:

 • vnímání korupce,
 • kvalitativní analýza ekonomických souvislostí korupce,
 • odhalování a vyšetřování korupce.

Strategická část udává základní strategické směry, na které by se měla zacílit každá vláda, bez ohledu na politické složení. Těmito směry jsou:

 • profesionalizace veřejné správy,
 • nakládání s veřejným majetkem,
 • posilování protikorupčních nástrojů v soukromém sektoru,
 • posilování politického systému a zvyšování transparentnosti politických stran,
 • odhalování, vyšetřování a stíhání korupce,
 • posilování protikorupčního klimatu v české společnosti,
 • vytvoření kapacit pro monitoring korupce, formulaci protikorupční politiky a její monitoring a koordinaci jednotlivých kroků protikorupční politiky; posílení zdrojů na implementaci protikorupční politiky,
 • posilování transparentnosti veřejného sektoru.

Dále strategická část Strategie stanovuje 10 prioritních úkolů vlády, u kterých je kladen největší důraz na jejich plnění. Jedná se o:

 • zákon o úřednících
 • zákon o střetu zájmů
 • zákon o svobodném přístupu k informacím
 • rozkrývání konečných vlastníků
 • ochrana oznamovatelů
 • finanční kontrola a audit
 • vlastnická politika státu
 • strategie a metodika veřejného nakupování
 • zákon o státním zastupitelství
 • protikorupční program

Na prioritní úkoly navazuje dalších 39 úkolů rozdělených do pěti tematických kapitol, jimiž jsou:

 • veřejná správa
 • veřejné zakázky
 • orgány činné v trestním řízení
 • vzdělávání
 • ostatní

Každá oblast obsahuje legislativní i nelegislativní opatření, každý bod má jasně stanoven termín plnění a svého gestora. V rámci zajištění plné informovanosti o stavu a způsobu plnění opatření obsažených ve Strategii bude vláda ČR pravidelně pololetně informována na základě podrobných zpráv jednotlivých ministrů a vedoucích ostatních ústředních správních úřadů, tak jak tomu bylo doposud.

Název Velikost Ke stažení
Aktualizace-Strategie—kveten-2013 438,91 KB
Aktualizace-Strategie—listopad-2013 546,12 KB
Strategy-2013-a-2014_actually 1,42 MB
Strategy-2013-a-2014_FINAL 1,35 MB
Strategie-2013-a-2014—aktualni-verze_1 1,37 MB
Strategie-2013-a-2014_1 1,37 MB