Protikorupční dokumenty vlády

Boj proti korupci jako jedna z průřezových priorit vlády České republiky je uskutečňován na základě přijatých střednědobých strategických dokumentů, kterými jsou vládní koncepce boje proti korupci. Ty současně formulují základní rámec pro vytváření jednoletých nebo dvouletých akčních plánů boje proti korupci, které stanoví konkrétnější podobu protikorupčních opatření zakotvených koncepcí a současně umožňují operativně reagovat na aktuální situaci zařazením protikorupčních opatření v koncepci neuvedených.

Korupci je možné charakterizovat jako vztah mezi dvěma subjekty, ať jednotlivci nebo institucemi, z nichž jeden nabízí a většinou i poskytuje druhému určitou formu odměny za poskytnutí či příslib neoprávněné výhody. Druhý pak očekává za tuto poskytnutou výhodu protislužbu, ať už materiální či nemateriální povahy. Korupce postihuje jak politiku, tak hospodářství i společnost. Je přítomna ve všech zemích světa. Svá korupční specifika mají země bohaté i chudé, rozlehlé i malé, vyznačuje se jimi každá oblast lidské činnosti.

Boj proti korupci je dlouhodobým procesem vyžadující spolupráci všech složek veřejné správy, a to v oblasti prevence, zprůhlednění procesů i postihu. Korupční praktiky jsou v řadě případů úzce propojeny s dalšími formami trestné činnosti, a mohou tak přispět k podkopání samotných základů společnosti. Výsledkem může být ztráta důvěry občana v poctivost a nestrannost fungování státních institucí, pokřivení tržních vazeb, ekonomický úpadek, destabilizace státu a další nepříznivé vlivy. Zároveň může korupce ohrožovat vnitřní i vnější bezpečnost státu.

Současná Vládní koncepce boje proti korupcí na léta 2023 až 2026 (dále jen „Koncepce“) akcentuje prosazení těch protikorupčních opatření, ke kterým se Česká republika zavázala na mezinárodní úrovni, resp. která jí byla ze strany mezinárodních organizací, hodnotících mechanismů či platforem uložena, a dále těch protikorupčních opatření, k jejichž prosazení se vláda zavázala ve svých oficiálních programových dokumentech. Jedním z cílů tohoto přístupu je redefinovat protikorupční politiku v tom smyslu, aby nedocházelo k vyprázdnění obsahu boje proti korupci a důležité protikorupční normy byly důsledně prosazovány v Poslanecké sněmovně. Důraz tedy není kladen na kvantitu opatření, ale na jejich účinné naplňování s cílem dosažení výrazného kvalitativního posunu. Koncepce nadále z větší části staví na analytickém základě Východisek pro vytvoření protikorupčního strategického dokumentu České republiky pro období po roce 2017.