Fáze vytvoření

Pracovní komise předsedy Rady vlády pro koordinaci boje s korupcí k otevřenému vládnutí a transparentnosti státní správy (dále jen „Pracovní komise“) na svém jednání 1. března 2022 projednala a schválila harmonogram vytváření Akčního plánu České republiky Partnerství pro otevřené vládnutí na léta 2023 až 2024 (dále též „Šestý Akční plán“ nebo „6. NAP“). Pracovní komise má v rámci procesu vytváření Šestého Akčního plánu roli tzv. „multi-stakeholder fóra“, dohlíží nad celým procesem tvorby, rozhoduje o důležitých záležitostech v rámci tohoto procesu a bude dohlížet i následnou implementaci Šestého Akčního plánu. V souladu s principy otevřeného vládnutí je Šestý Akční plán vytvářen formou spolupráce státní správy s občany a nestátními neziskovými organizacemi, tedy participativně.

Veřejné konzultace s cílem získat návrhy na nové závazky byly vyhlášeny dne 18. března 2022 a jejich první fáze spočívající ve sběru písemných podnětů trvala do 5. dubna 2022, součástí výzvy byl i podkladový materiál pro usnadnění navrhování závazku. Veřejné konzultace vyvrcholily veřejným workshopem dne 11. dubna 2022, kde mohli navrhovatelé prezentovat své náměty osobně, ať už prezenčně nebo on-line a zároveň mohli slyšet první zpětnou vazbu od zástupců některých jejich možných gestorů. Záznam z workshopu i prezenční listina byly následně zveřejněny.

Obdržené náměty na závazky byly po dohodě s jejich navrhovateli  avizovány jejich možným gestorům, kteří se k nim mohli předběžně vyjádřit. Dne 29. dubna 2022 se opět sešla Pracovní komise a předvybrala nadějné závazky, u kterých se vzhledem k jejich obsahu a také k předběžnému stanovisku gestora jevilo jako přínosné pokračovat v jejich podrobnějším projednávání. U ostatních návrhů na závazků bylo na jednání představeno a diskutováno odůvodnění jejich dalšího neprojednávání. Dalším krokem v procesu vytváření Šestého Akčního plánu bylo jednání, které se uskutečnilo dne 2. 6. 2022 a kde Pracovní komise projednala závazky, které byly následně zahrnuty do prvního návrhu Šestého Akčního plánu.

Dne 16. června 2022 byly vyhlášeny  veřejné konzultace k návrhu Šestého Akčního plánu, který byl zároveň předložen do mezirezortního připomínkového řízení. Cílem veřejných konzultací bylo prostřednictvím dialogu s občany, neziskovými organizacemi, akademickou sférou, profesními komorami a dalšími profesionály v oboru získat relevantní připomínky k návrhu. Na základě výsledků mezirezortního řízení byly připomínkami ze strany jejich gestorů do Šestého Akčního plánu doplněny další dva závazky č. 4.4 a 4.5. Náměty na začlenění zmíněných závazků byly obdrženy již na začátku vytváření Šestého Akčního plánu, nicméně jejich finální verze byla vytvořena a odsouhlasena až v průběhu mezirezortního připomínkového řízení. Pracovní komise přidání nových závazků č. 4.4. a 4.5 doporučila v rámci jejich projednání per rollam, které se uskutečnilo v termínu 18. – 25. července 2022.

Návrh Šestého Akčního plánu byl dne 18. srpna 2022 předložen pro účely jednání vlády. Pracovní komise návazně doporučila schválení Šestého Akčního plánu jako celku hlasováním per rollam, které se uskutečnilo v termínu 18. – 25. srpna 2022. Návrh Šestého Akčního plánu byl na žádost ministra pro legislativu a předsedy Legislativní rady vlády nicméně z jednání vlády stažen. Ministr pro legislativu a předseda Legislativní rady vlády, který je nově od 27. října 2022 rovněž předsedou Rady vlády pro koordinaci boje s korupcí a do jehož pravomoci Pracovní komise spadá, rozhodl o zařazení návrhu Šestého Akčního plánu na jednání Rady vlády pro koordinaci boje s korupcí s cílem začlenění vybraných ambicióznějších závazků, které se opírají o znění programového prohlášení vlády.

Nově zařazený bod jednání byl nejprve dne 10. listopadu 2022 diskutován Pracovní komisí a následně na jednáních ve dnech 15. listopadu 2022 a 12. prosince 2022 Radou vlády pro koordinaci boje s korupcí. Na základě uskutečněných jednání byly do Šestého Akčního plánu zařazeny závazky č. 4.6, 4.7 a 4.8. Z hlediska standardů OGP lze rovněž Radu vlády pro koordinaci boje s korupcí považovat za orgán naplňující požadavky na multi-stakeholder fórum. I dodatečné doplnění závazků tedy proběhlo participativně. Šestý Akční plán byl po projednání a doplnění nových závazků opětovně předložen vládě  a následně byl usnesením vlády České republiky ze dne 15. února 2023 č. 117 schválen.

Název Velikost Ke stažení
Akční plán České republiky Partnerství pro otevřené vládnutí na období let 2023 až 2024 981,22 KB
Action Plan of the Czech Republic Open Government Partnership for 2023 to 2024 951,38 KB
Vypořádání připomínek k Akčnímu plánu České republiky Partnerství pro otevřené vládnutí na období let 2023 až 2024 388,97 KB
Harmonogram spoluvytváření Akčního plánu České republiky Partnerství pro otevřené vládnutí na období let 2023 až 2024 – aktualizace k 21. 7. 2022 113,29 KB
Návrh akčního plánu České republiky Partnerství pro otevřené vládnutí na období let 2023 až 2024 608,46 KB
Harmonogram spoluvytváření Akčního plánu České republiky Partnerství pro otevřené vládnutí na období let 2023 až 2024 – aktualizace k 16. 6. 2022 111,49 KB
Záznam z 1. veřejného workshopu k vytváření Akčního plánu České republiky Partnerství pro otevřené vládnutí na léta 2023 až 2024 235,19 KB
Prezenční listina k 1. veřejnému workshopu k vytváření Akčního plánu České republiky Partnerství pro otevřené vládnutí na léta 2023 až 2024 119,17 KB
Harmonogram spoluvytváření Akčního plánu České republiky Partnerství pro otevřené vládnutí na období let 2023 až 2024 – aktualizace k 17. 5. 2022 110,65 KB
Harmonogram spoluvytváření Akčního plánu České republiky Partnerství pro otevřené vládnutí na období let 2023 až 2024 109,09 KB

Pomohla vám tato stránka?

Ano
Ne
Děkujeme vám za zpětnou vazbu.