Fáze vytvoření

Pracovní komise předsedy Rady vlády pro koordinaci boje s korupcí k otevřenému vládnutí a transparentnosti státní správy (dále jen „Pracovní komise“) na svém jednání 1. března 2022 projednala a schválila harmonogram vytváření Akčního plánu České republiky Partnerství pro otevřené vládnutí na léta 2023 až 2024 (dále též „Šestý Akční plán“ nebo „6. NAP“). Pracovní komise má v rámci procesu vytváření Šestého Akčního plánu roli tzv. „multi-stakeholder fóra“, dohlíží nad celým procesem tvorby, rozhoduje o důležitých záležitostech v rámci tohoto procesu a bude dohlížet i následnou implementaci Šestého Akčního plánu. V souladu s principy otevřeného vládnutí je Šestý Akční plán vytvářen formou spolupráce státní správy s občany a nestátními neziskovými organizacemi, tedy participativně.

Veřejné konzultace s cílem získat návrhy na nové závazky byly vyhlášeny dne 18. března 2022 a jejich první fáze spočívající ve sběru písemných podnětů trvala do 5. dubna 2022, součástí výzvy byl i podkladový materiál pro usnadnění navrhování závazku. Veřejné konzultace vyvrcholily veřejným workshopem dne 11. dubna 2022, kde mohli navrhovatelé prezentovat své náměty osobně, ať už prezenčně nebo on-line a zároveň mohli slyšet první zpětnou vazbu od zástupců některých jejich možných gestorů. Záznam z workshopu i prezenční listina byly následně zveřejněny.

Obdržené náměty na závazky byly po dohodě s jejich navrhovateli  avizovány jejich možným gestorům, kteří se k nim mohli předběžně vyjádřit. Dne 29. dubna 2022 se opět sešla Pracovní komise a předvybrala nadějné závazky, u kterých se vzhledem k jejich obsahu a také k předběžnému stanovisku gestora jevilo jako přínosné pokračovat v jejich podrobnějším projednávání. U ostatních návrhů na závazků bylo na jednání představeno a diskutováno odůvodnění jejich dalšího neprojednávání. Dalším krokem v procesu vytváření Šestého Akčního plánu bylo jednání, které se uskutečnilo dne 2. 6. 2022 a kde Pracovní komise projednala závazky, které byly následně zahrnuty do prvního návrhu Šestého Akčního plánu.

Dne 16. června 2022 byly vyhlášeny  veřejné konzultace k návrhu Šestého Akčního plánu, který byl zároveň předložen do mezirezortního připomínkového řízení. Cílem veřejných konzultací je prostřednictvím dialogu s občany, neziskovými organizacemi, akademickou sférou, profesními komorami a dalšími profesionály v oboru získat relevantní připomínky k návrhu.

Název Velikost Ke stažení
Harmonogram spoluvytváření Akčního plánu České republiky Partnerství pro otevřené vládnutí na období let 2023 až 2024 – aktualizace k 21. 7. 2022 113,29 KB
Návrh akčního plánu České republiky Partnerství pro otevřené vládnutí na období let 2023 až 2024 608,46 KB
Harmonogram spoluvytváření Akčního plánu České republiky Partnerství pro otevřené vládnutí na období let 2023 až 2024 – aktualizace k 16. 6. 2022 111,49 KB
Záznam z 1. veřejného workshopu k vytváření Akčního plánu České republiky Partnerství pro otevřené vládnutí na léta 2023 až 2024 235,19 KB
Prezenční listina k 1. veřejnému workshopu k vytváření Akčního plánu České republiky Partnerství pro otevřené vládnutí na léta 2023 až 2024 119,17 KB
Harmonogram spoluvytváření Akčního plánu České republiky Partnerství pro otevřené vládnutí na období let 2023 až 2024 – aktualizace k 17. 5. 2022 110,65 KB
Harmonogram spoluvytváření Akčního plánu České republiky Partnerství pro otevřené vládnutí na období let 2023 až 2024 109,09 KB