Korupce ve vybraných sektorech v ČR

V letech 2021 až 2023 realizoval Sociologický ústav Akademie věd ČR ve spolupráci s Ministerstvem spravedlnosti jako aplikačním garantem projekt „Korupce ve vybraných sektorech v České republice a možnosti jejího snížení“. Projekt byl realizován díky finanční podpoře Technologické agentury České republiky v rámci programu na podporu aplikovaného společenskovědního a humanitního výzkumu, experimentálního vývoje a inovací ÉTA. Projekt byl dokončen 29. prosince 2023 publikací výstupů.

Cíle projektu

 • Pomocí poznatků ze sociologie, politologie, práva a kriminologie určit rozsah a formy korupce ve vybraných společenských sektorech v České republice:
  • zdravotnictví,
  • veřejné zakázky,
  • stavební a územní řízení,
  • sport,
  • školství a věda,
  • exekuce.
 • Doporučit konkrétní opatření, která by mohla korupci v jednotlivých sektorech snížit.
 • Předat poznatky Ministerstvu spravedlnosti pro účely tvorby strategií vládního boje proti korupci.
 • Napomoci určení nejproblematičtějších oblastí a k navržení, případně zpřesnění konkrétních protikorupčních opatření, ať už legislativní, nebo nelegislativní povahy.
 • Předložit sadu doporučených nástrojů pro replikovatelné, efektivní a validní měření přímé a nepřímé zkušenosti s korupcí ve společenských sektorech.

Inovativnost a porovnání se stávající praxí

 • Projekt byl inovativní jak svým zaměřením, tak metodou výzkumu.
 • Měření korupce pouze v určitých sektorech se téměř neprovádí. Stejně tak chybí specifická metoda sociologického výzkumu, která by šetření v daných sektorech umožnila.
 • V České republice existují téměř výhradně sociologické průzkumy, které měří percepci a zkušenost s korupcí na reprezentativním vzorku celé populace (viz například CPI Index realizovaný Transparency International, výzkumy Světové banky, CVVM, Eurobarometr a další). Vzhledem k tomu, že tyto průzkumy se zaměřují na korupci ve společnosti obecně, nejsou schopné zachytit pestrou škálu existujících forem korupce v různých společenských sektorech.
 • Většina občanů zpravidla nemá s korupcí hlubší zkušenost a informace, které získají zprostředkovaně, například prostřednictvím médií, mohou být zavádějící.
 • Z důvodu nízkého výskytu korupce v některých sektorech má reálnou zkušenost s korupcí pouze nepatrné procento respondentů, což může zkreslovat výsledky.

Přínosy

 • Znalost specifik a forem korupce v jednotlivých sektorech je zásadní pro boj proti korupci a pro přijímání účinných opatření
 • Projekt poskytl ucelenější a přesnější obrázek o formách a prevalenci přímé a nepřímé korupce ve zkoumaných sektorech.
 • Projekt sledoval postoje insiderů, u kterých se předpokládá znalost prostředí ve zkoumaných sektorech.
 • Vzhledem k vytvořené metodice umožňující replikovatelnost výzkumu je možné získat přesnější obrázek o formách a prevalenci přímé a nepřímé korupce i v budoucnu a tím tvořit účinnější opatření.

Výsledky projektu a jeho implementace

 • Hlavním dokumentem reflektujícím výsledky projektu je Vládní koncepce boje proti korupci na léta 2023 až 2026, která odkazuje na projekt, jeho výsledky a jeho metodologický přínos v plánu replikace tohoto výzkumu.
 • Akční plán boje proti korupci na roky 2023 a 2024 odkazuje na projekt a specifikuje plán implementace projektu. Využití výsledků projektu bude figurovat i v budoucích akčních plánech boje proti korupci.
 • Byla zpracována Souhrnná výzkumná zpráva, obsahující popis projektu, jeho metodologii a analýzu výsledků výzkumu přímé a nepřímé zkušenosti s korupcí v různých sektorech České republiky a dále metodiku měření korupce umožňující replikovatelnost výzkumu.
 • Na půdě Sociologického ústavu Akademie věd proběhla přednáška na téma Metodologie výzkumu korupce ve vybraných sektorech, která byla otevřena zájemcům z akademického okruhu, zástupcům státní správy a široké veřejnosti. V rámci přednášky byly představeny hlavní výsledky výzkumu korupce v sektorech a dále byla představena metoda měření přímé a nepřímé korupce v sektorech.
 • Na půdě Ministerstva spravedlnosti byly uspořádány workshopy na téma doporučení pro Ministerstvo spravedlnosti týkající se korupce v sektorech v České republice. Workshopů se konalo celkem šest, pro každý sektor jeden. Zúčastnili se jich experti na danou oblast včetně zástupců aplikačního garanta. S experty byly diskutovány výsledky projektu a možná doporučení pro aplikačního garanta zaměřená na strategii boje proti korupci.
 • Posledním výstupem projektu jsou datové soubory pro jednotlivé sektory obsahující mikrodata z online průzkumu insiderů v anonymizované formě ve formátu Excel a Stata, které jsou dostupné na https://doi.org/10.14473/CSDA/5UK7A9.
 • Výstupy projektu naplňují zadání reformy „Sběr a analýza dat o korupci “ zahrnuté v komponentě č. 4.3 protikorupční reformy Národního plánu obnovy ČR, který je financován z rozpočtu EU“.

Název Velikost Ke stažení
Korupce ve vybraných sektorech v České republice a možnosti jejího snížení – Souhrnná výzkumná zpráva k projektu TL05000011 2,48 MB
Dotazník průzkumu u insiderů v projektu „Korupce ve vybraných sektorech v České republice a možnosti jejího snížení“ 573,10 KB
Datový soubor z dotazníku – zdravotnictví 696,04 KB
Datový soubor z dotazníku – veřejné zakázky 113,15 KB
Datový soubor z dotazníku – stavební a územní řízení 583,92 KB
Datový soubor z dotazníku – sport 383,10 KB
Datový soubor z dotazníku – školství a věda 112,63 KB
Datový soubor z dotazníku – exekuce 480,32 KB

Pomohla vám tato stránka?

Ano
Ne
Děkujeme vám za zpětnou vazbu.