Otevřené vládnutí ČR

Přistoupení ČR k iniciativě OGP

Přistoupení České republiky k iniciativě OGP schválila vláda České republiky svým usnesením ze dne 14. září 2011 č. 691 a uložila bývalé místopředsedkyni vlády a předsedkyni Vládního výboru pro koordinaci boje s korupcí Mgr. Karolíně Peake předložit vládě do 15. února 2012 první národní akční plán k dosažení otevřeného vládnutí a naplňování hodnot OGP.

Záměr vlády zapojit se do iniciativy OGP byl vyjádřen dopisem bývalé místopředsedkyně vlády ze dne 14. září 2011.

Institucionální zastřešení

Vládní koordinátor boje s korupcí

V současné době je vládním koordinátorem boje proti korupci a zároveň koordinátorem agendy OGP pověřen ministr spravedlnosti a JUDr. Pavel Blažek, Ph.D., který je zároveň místopředsedou Rady vlády pro koordinaci boje s korupcí.

Pracovní komise k otevřenému vládnutí a transparentnosti státní správy

Roli tzv. „multi-stakeholder fora“ plní od roku 2018 Pracovní komise předsedy Rady vlády pro koordinaci boje s korupcí k otevřenému vládnutí a transparentnosti státní správy (dále jen „Pracovní komise“). Dříve tuto roli plnila Rada vlády pro koordinaci boje s korupcí. Požadavek na existenci, složení a funkci „multi-stakeholder fora“ je stanoven v dokumentu Standardy pro participaci a spoluvytváření OGP.
Úkolem Pracovní komise je sledovat a projednávat proces vytváření národních akčních plánů, od jejich prvních verzí až po jejich finální podobu, která se předkládá ke schválení vládě České republiky, sledovat a projednávat proces implementace národních akčních plánů a projednávat návrhy souvisejících sebehodnotících zpráv.

Členové Pracovní komise se rovněž velmi aktivně podílí na procesu veřejných konzultací, mají možnost navrhovat podobu jednotlivých závazků, vyjadřovat se k závazkům již navrženým a hodnotit způsob implementace přijatých závazků. Pracovní komise se schází pravidelně a může se scházet i ad-hoc mimo obvyklý termín jednání. K projednávaným záležitostem se může vyjadřovat i per-rollam.

Odbornou podporu Pracovní komisi zajišťuje Oddělení boje proti korupci Ministerstva spravedlnosti.

Jednání Pracovní komise svolává a řídí její předseda Mgr. Michal Franěk, vrchní ředitel sekce koordinace tvorby právních předpisů a prevence korupce.

Pracovní komise:

  • má paritní zastoupení členů za vládní a nevládní sektor,
  • má účast alespoň jednoho člena zastupujícího vládní sektor s dostatečnou rozhodovací pravomocí,
  • členům zastupujícím nevládní sektor umožňuje si v rámci férového a transparentního výběrového řízení rozhodnout o svém složení v Pracovní komisi,
  • naplňuje roli orgánu, který by se měl v době vytváření národního akčního plánu scházet alespoň jedenkrát měsíčně a projednávat veškeré důležité kroky v procesu: harmonogram prací, náměty na závazky, navrhovanou podobu národního akčního plánu atp.,
  • řídí se Statutem Rady vlády pro koordinaci boje s korupcí.

Gesční útvar v rámci ČR

V rámci ČR je agenda OGP koordinována Oddělení boje proti korupci organizačním útvarem Ministerstva spravedlnosti, konkrétně pak pověřeným pracovníkem oddělení, který je zároveň i kontaktní osobou (Point of Contact) pro účely komunikace s Podpůrným oddělením OGP.

Pomohla vám tato stránka?

Ano
Ne
Děkujeme vám za zpětnou vazbu.