Fáze implementace

Závazky Třetího Akčního plánu byly plněny průběžně.

O stavu naplnění jednotlivých závazků stanovených v Třetím Akčním plánu a podobě konzultačních procesů při jeho tvorbě informuje Průběžná sebehodnotící zpráva Akčního plánu České republiky Partnerství pro otevřené vládnutí na období let 2016 až 2018 (dále jen „Průběžná zpráva Třetího Akčního plánu“). V první polovině působnosti Třetího Akčního plánu byl splněn jeden závazek – vytvoření Národní strategie otevřeného přístupu k vědeckým informacím na léta 2017–2020, která zahajuje postupný proces implementace otevřeného přístupu k vědeckým informacím v ČR na národní úrovni. Národní strategie byla schválena usnesením vlády ze dne 14. června 2017 č. 444. V případě jednoho ze závazků věnujícího se podpoře dobrovolnictví došlo k ukončení prací na legislativním řešení zákona o dobrovolnictví v průběhu již započatého legislativního procesu. Další kroky a opatření se budou odvíjet zejména od závěrů srovnávacích analýz a připravované Koncepce rozvoje dobrovolnictví v ČR. Ostatní závazky jsou plněny průběžně. Dne 15. srpna 2017 byl návrh Průběžné zprávy Třetího Akčního plánu odeslán do mezirezortního připomínkového řízení a zároveň rozeslán k připomínkám ze strany odborné veřejnosti, a to po dobu trvání mezirezortního připomínkového řízení, které bylo ukončeno dne 29. srpna 2017. Dne 19. září 2017 tentýž návrh projednala Rada vlády pro koordinaci boje s korupcí, plnící pro účely vytváření a implementace Třetího Akčního plánu roli tzv. „multi-stakeholder fora“, která jej vládě doporučila schválit. Návrh Průběžné zprávy Třetího Akčního plánu byl vládě předložen bez rozporu a vláda jej schválila svým usnesením ze dne 11. října 2017 č. 722.

Závěrečná sebehodnotící zpráva Akčního plánu České republiky Partnerství pro otevřené vládnutí na období let 2016 až 2018 (dále jen „Závěrečná zpráva Třetího Akčního plánu“) shrnuje výsledky implementace Třetího Akčního plánu za celé období jeho působnosti s důrazem na výsledky dosažené v druhém roce jeho naplňování, tj. od 1. července 2017. Celkem byly dle hodnocení jednotlivých gestorů 2 závazky označeny jako dokončené, 1 závazek dokončen z podstatné části a 2 závazky dokončeny v omezeném rozsahu. Přestože nebyly závazky Třetího Akčního plánu přejaty do Čtvrtého Akčního plánu, jejich realizace bude nadále pokračovat tak, jak je uvedeno v popisu výsledků jednotlivých závazků. Návrh Závěrečné zprávy Třetího Akčního plánu byl rozeslán do mezirezortního připomínkového řízení dne 3. září 2018 s termínem pro uplatnění připomínek do 17. září 2018. Zároveň byly po stejnou dobu otevřeny veřejné konzultace k připomínkám odborné a občanské veřejnosti. Návrh Závěrečné zprávy Třetího Akčního plánu byl rozeslán k připomínkám také členům Rady vlády pro koordinaci boje s korupcí, členům pracovních komisí předsedy Rady vlády pro koordinaci boje s korupcí a zástupcům profesních komor. V průběhu připomínkového řízení, dne 13. září 2018, byl návrh Závěrečné zprávy Třetího Akčního plánu projednán Pracovní komisí předsedy Rady vlády pro koordinaci boje s korupcí k otevřenému vládnutí a transparentnosti státní správy, nově plnící roli tzv. „multi-stakeholder fora“, která jej vzala na vědomí včetně uplatněné doporučující připomínky ze strany zástupce nevládního sektoru. Celkem bylo uplatněno 40 připomínek, z toho 2 zásadní a 38 doporučujících. Po ukončení připomínkového řízení se dne 20. září 2018 konal na Úřadu vlády ČR veřejný workshop, kde byl návrh Závěrečné zprávy Třetího Akčního plánu představen společně s uplatněnými připomínkami. Finální návrh Závěrečné zprávy Třetího Akčního plánu byl dne 8. října 2018 projednán také Radou vlády pro koordinaci boje s korupcí, která materiál doporučila vládě schválit a vláda ho schválila svým usnesením ze dne 17. října 2018 č. 674.

Název Velikost Ke stažení
Závěrečná sebehodnotící zpráva Akčního plánu České republiky Partnerství pro otevřené vládnutí na období let 2016 až 2018 949,74 KB
End of Term Self-Assessment Open Government Partnership Action Plan´s Report of the Czech Republic 2016-2018 1,12 MB
Záznam z workshopu konaného při příležitosti projednání návrhu Závěrečné sebehodnotící zprávy Akčního plánu České republiky Partnerství pro otevřené vládnutí na období let 2016 až 2018 a uplatněných připomínek 385,99 KB
Podklad k workshopu konanému při příležitosti projednání návrhu Závěrečné sebehodnotící zprávy Akčního plánu České republiky Partnerství pro otevřené vládnutí na období let 2016 až 2018 a uplatněných připomínek 454,96 KB
Prezenční listina workshopu konaného při příležitosti projednání návrhu Závěrečné sebehodnotící zprávy Akčního plánu České republiky Partnerství pro otevřené vládnutí na období let 2016 až 2018 a uplatněných připomínek 378,18 KB
Prubezna-sebehodnotici-zprava-Akcniho-planu-Ceske-republiky-Partnerstvi-pro-otevrene-vladnuti-na-obdobi-let-2016-az-2018 1,27 MB
Mid-Term-Self-Assessment-Open-Government-Partnership-Action-Plan-Report-of-the-Czech-Republic-2016-2018 1,25 MB

Pomohla vám tato stránka?

Ano
Ne
Děkujeme vám za zpětnou vazbu.