O Partnerství pro otevřené vládnutí

Ăšvod

PartnerstvĂ­ pro otevĹ™enĂ© vládnutĂ­ (Open Government Partnership – OGP) je dobrovolná mezinárodnĂ­ iniciativa zaloĹľená na popud administrativy USA, jejĂ­mĹľ cĂ­lem je zajistit u jednotlivĂ˝ch vlád ÄŤlenskĂ˝ch zemĂ­ konkrĂ©tnĂ­ závazky, kterĂ© podporujĂ­:

 • zvýšenĂ­ dostupnosti informacĂ­ o vládnĂ­ch aktivitách,
 • zvýšenĂ­ obÄŤanskĂ© angaĹľovanosti (rozhodovacĂ­ procesy, vytvářenĂ­ a implementace reforem, formulovánĂ­ politiky apod.),
 • implementaci nejvyšších standardĹŻ profesionálnĂ­ integrity v rámci správy (transparentnost, boj proti korupci, ochrana oznamovatelĹŻ),
 • zvýšenĂ­ přístupu k novĂ˝m technologiĂ­m pro vÄ›tší otevĹ™enost a odpovÄ›dnost.

Vizí iniciativy OGP je, aby se čím dál, tím více vlád stalo udržitelně transparentnějšími, více zodpovědnějšími a reagujícími na slova občanů, s konečným cílem zlepšit kvalitu řízení a také kvalitu služeb, které občané dostávají.

Americká administrativa si uvÄ›domila, Ĺľe v souÄŤasnĂ©m svÄ›tÄ› instantnĂ­ komunikace má nedostateÄŤná dĹŻvÄ›ra obÄŤanĹŻ ve vládu schopnost otřást základy spoleÄŤnosti. Iniciativa OGP tak reaguje na modernĂ­ přístup k vládnutĂ­, kterĂ˝ je pod diktátem obÄŤanskĂ© angaĹľovanosti – obÄŤanĂ© si pĹ™ejĂ­ mnohem otevĹ™enÄ›jší, efektivnÄ›jší a odpovÄ›dnÄ›jší instituce, kterĂ© budou naslouchat jejich potĹ™ebám.

Dne 12. července 2011 proběhla mezinárodní konference ve Washingtonu pořádaná americkým Ministerstvem zahraničních věcí, jejímž cílem bylo iniciativu OGP představit také ostatním zemím a umožnit jim tak informované rozhodnutí o jejich případném zapojení.

Dne 20. září 2011 proběhlo jednání Valného shromáždění OSN v New Yorku, a při této příležitosti došlo k oficiálnímu zahájení činnosti iniciativy OGP, kdy 8 zakládajících vlád (Brazílie, Indonésie, Mexiko, Norsko, Filipíny, Jihoafrická republika, Spojené království, Spojené státy) podepsalo Deklaraci otevřeného vládnutí (Open Government Declaration) a představilo své národní akční plány. V současné době má iniciativa OGP 99 členů, a to jak na národní úrovni (79 zemí), tak pilotně i na regionální úrovni (20 regionálních účastníků).

Řídící výbor OGP

Nejvyšším orgánem iniciativy OGP je Řídící výbor OGP (OGP Steering Committee), který je složen z vlád členských států (na základě voleb v rámci členských států) a představitelů vůdčích organizací občanské společnosti (na základě transparentního veřejného výběrového procesu).

Sekretariátem je Podpůrné oddělení OGP (OGP Support Unit), které komunikuje na pracovní úrovni s jednotlivými členy a poskytuje jim podporu při vytváření a implementaci jejich národních akčních plánů. Každý člen má přidělenou konkrétní kontaktní osobu ze sekretariátu.

Standardy pro participaci a spoluvytváření OGP

Standardy pro participaci a spoluvytváření OGP (OGP Participation & Co-Creation Standards, OGP) jsou určeny k podpoře účasti a společné tvorby ve všech fázích OGP cyklu. Standardy jsou rozděleny do dvou překrývajících se částí, na kterých jsou uvedeny základní požadavky (standard, který se očekává od všech členských zemí) a pokročilé požadavky (standard, o který by členské země měly usilovat). Standardy jsou následně rozděleny do tří částí podle fáze OGP cyklu. Zde jsou uvedena doporučení a případové studie na podporu standardů.

Národní akční plán

Vláda každé členské země vypracovává, ve spolupráci s občanskou společností a dle pravidel vydaných iniciativou OGP Standardy pro participaci a spoluvytváření OGP, dvouletý národní akční plán. Vypracování národního akčního plánu a jeho důsledná implementace je podmínkou členství v iniciativě OGP.

Země zapojené do iniciativy OGP pracují v dvouletém kalendářním cyklu národního akčního plánu bez mezery mezi koncem posledního národního akčního plánu a začátkem nového. To znamená, že nový národní akční plán se připravuje během posledních šesti měsíců implementačního období předchozího národního akčního plánu.

Úspěšný národní akční plán má být:

 • ambiciĂłznĂ­ – má obsahovat konkrĂ©tnĂ­, ÄŤasovÄ› vymezenĂ© a měřitelnĂ© závazky, kterĂ© odrážejĂ­ vĂ˝znamnĂ© národnĂ­ vládnĂ­ priority a ambiciĂłznĂ­ reformy vedoucĂ­ k otevĹ™enĂ©mu vládnutĂ­; ÄŤlenskĂ© zemÄ› mohou ve svĂ˝ch národnĂ­ch akÄŤnĂ­ch plánech zahájit novĂ© otevĹ™enĂ© vládnĂ­ aktivity nebo zdokonalovat jiĹľ probĂ­hajĂ­cĂ­ reformy; s kaĹľdĂ˝m novĂ˝m národnĂ­m akÄŤnĂ­m plánem by ÄŤlenskĂ© zemÄ› mÄ›ly ukazovat jasná zlepšenĂ­; národnĂ­ akÄŤnĂ­ plán by mÄ›l bĂ˝t jasnĂ˝, struÄŤnĂ˝ a zaměřenĂ˝ na akci a mÄ›l by bĂ˝t napsány v běžnĂ©m jednoduchĂ©m jazyce s minimálnĂ­m pouĹľitĂ­m Ĺľargonu nebo technickĂ˝ch pojmĹŻ,
 • relevantnĂ­ – má obsahovat závazky, kterĂ© jednoznaÄŤnÄ› prosazujĂ­ jednu nebo vĂ­ce z hodnot otevĹ™enĂ©ho vládnutĂ­, kterĂ˝mi jsou transparentnost, odpovÄ›dnost, obÄŤanská angaĹľovanost a technologie a inovace. PĹ™i identifikaci závazkĹŻ nenĂ­ nutnĂ© pracovat pouze v národnĂ­m měřítku. ÄŚlenovĂ© mohou svĂ© závazky stanovit takĂ© pro regionálnĂ­ ÄŤi lokálnĂ­ Ăşroveň (tedy všude, kde v rámci svĂ©ho ĂşsilĂ­ oÄŤekávajĂ­ nejvÄ›tší zlepšenĂ­).

Zkušenosti ukázaly, Ĺľe národnĂ­ akÄŤnĂ­ plány uvádÄ›jĂ­cĂ­ 5 – 15 vysoce kvalitnĂ­ch závazkĹŻ rozloĹľenĂ˝ch na vĂ­ce tĂ©mat jsou vhodnÄ›jší neĹľ národnĂ­ akÄŤnĂ­ plány s velkĂ˝m poÄŤtem slabších závazkĹŻ.

Závazky, jejichž implementace bude trvat déle než dva roky, jsou vítány, pokud jsou v příštím národním akčním plánu jasně vyznačeny.

Národní akční plán musí být ve stanovené lhůtě předložen Řídícímu výboru OGP, a to v národním a anglickém jazyce.

Závazky národního akčního plánu

Již v počáteční fázi tvorby národního akčního plánu, kdy se začíná přemýšlet o nových závazcích, by členské země měly zajistit, aby identifikované závazky přispívaly k naplňování hodnot otevřeného vládnutí a k naplňování pravidel SMART.

Hodnoty otevřeného vládnutí

 • transparentnost – zveĹ™ejnÄ›nĂ­ veškerĂ˝ch informacĂ­, kterĂ˝mi vláda disponuje (na rozdĂ­l od pouhĂ©ho informovánĂ­ o ÄŤinnostech vlády); proaktivnĂ­ nebo reaktivnĂ­ zveĹ™ejňovánĂ­ informacĂ­; mechanismy na posĂ­lenĂ­ práva na informace; otevĹ™enĂ˝ přístup k vládnĂ­m informacĂ­m;
 • odpovÄ›dnost – existence pravidel, pĹ™edpisĹŻ a mechanismĹŻ, kterĂ© vyzĂ˝vajĂ­ vládnĂ­ ÄŤinitele k tomu, aby ospravedlňovali svĂ© ÄŤiny, reagovali na kritiku nebo poĹľadavky z nich vyplĂ˝vajĂ­cĂ­ a pĹ™ijali odpovÄ›dnost za případnĂ© neplnÄ›nĂ­ svĂ˝ch závazkĹŻ;
 • obÄŤanská angaĹľovanost – snaha mobilizovat obÄŤany, aby se zapojili do dialogu o vládnĂ­ch politikách nebo programech, poskytovali vstupy nebo zpÄ›tnou vazbu a jejich příspÄ›vky vedly k lepšímu, inovativnÄ›jšímu a efektivnÄ›jšímu řízenĂ­ státu;
 • technologie a inovace – poskytnout obÄŤanĹŻm otevĹ™enĂ˝ přístup k technologiĂ­m; Ăşloha novĂ˝ch technologiĂ­ v řízenĂ­ inovacĂ­; dĹŻleĹľitost zvyšovánĂ­ schopnosti obÄŤanĹŻ využívat technologie; technologie a inovace nemohou bĂ˝t samostatnou hodnotou – musĂ­ podporovat pĹ™edchozĂ­ tĹ™i hodnoty.

Pravidla SMART

Aby bylo možné závazky do akčního plánu zařadit a následně jejich plnění vyhodnocovat, musí splňovat následující kvalitativní kritéria (tzv. SMART kritéria):

 • specifickĂ© (Specific) – jasnÄ› definujĂ­ Ĺ™ešenĂ˝ problĂ©m, potĹ™ebnĂ© aktivity a oÄŤekávanĂ© vĂ˝sledky;
 • měřitelnĂ© (Measurable) – umožňujĂ­ na jednotlivĂ˝ch krocĂ­ch ÄŤi milnĂ­cĂ­ch ověřovat jejich plnÄ›nĂ­, ověřitelnĂ˝ stav plnÄ›nĂ­ musĂ­ bĂ˝t sledovatelnĂ˝ minimálnÄ› jednou roÄŤnÄ›;
 • s jasnÄ› vymezenou odpovÄ›dnostĂ­ (Answerable) – definujĂ­ konkrĂ©tnĂ­ osoby a instituce odpovÄ›dnĂ© za implementaci;
  relevantní (Relevant) – prosazují jednu nebo více z hodnot otevřeného vládnutí;
 • ÄŤasovÄ› ohraniÄŤenĂ© (Time-bound) – definujĂ­ termĂ­n pro splnÄ›nĂ­ jednotlivĂ˝ch krokĹŻ, pro ukonÄŤenĂ­ implementace a pro vyhodnocenĂ­.

Sebehodnotící zprávy národního akčního plánu

Vláda každé členské země musí vypracovat, ve spolupráci s občanskou společností a dle pravidel vydaných iniciativou OGP Standardy pro participaci a spoluvytváření OGP, ke každému národnímu akčnímu plánu dvě sebehodnotící zprávy. První průběžnou sebehodnotící zprávu po prvním roce implementačního období, zaměřující se na proces vytváření národního akčního plánu, konzultační proces, relevanci a ambicióznost závazků a dosavadní pokrok a druhou závěrečnou sebehodnotící zprávu po druhém roce implementačního období, soustřeďující se především na finální výsledky dokončených reforem, konzultační proces během implementace a získané zkušenosti. Obě sebehodnotící zprávy jsou klíčovým prvkem Nezávislého hodnotícího mechanismu, odpovědnosti OGP a hlavních prostředků sledování pokroku v členských zemích a postoje vlád k procesu OGP. Součástí procesu vytváření sebehodnotících zpráv musí být dvoutýdenní veřejné konzultace. Obě sebehodnotící zprávy musí být ve stanovených lhůtách předloženy Řídícímu výboru OGP, a to v národním a anglickém jazyce.

Nezávislý hodnotící mechanismus (IRM)

NezávislĂ˝ hodnotĂ­cĂ­ mechanismus (Independent Reporting Mechanism – IRM) je klĂ­ÄŤovĂ˝m nástrojem iniciativy OGP, pomocĂ­ nÄ›hoĹľ mohou všechny ÄŤlenskĂ© zemÄ› vzájemnÄ› sledovat svĂ© OGP pokroky.

IRM vypracovává, ve spolupráci s nezávislým vnitrostátním posuzovatelem, ke každému národnímu akčnímu plánu dvě hodnotící zprávy. První průběžnou hodnotící zprávu vydává přibližně v osmnáctém měsíci implementačního období. Tato zpráva obsahuje analýzu národního akčního plánu, hodnotí proces jeho vytváření, pokrok v implementaci závazků a v plnění základních hodnot OGP a zároveň poskytuje doporučení, ve kterých oblastech by mělo dojít ke zlepšení předtím, než členské země vydají nový národní akční plán. Druhá závěrečná hodnotící zpráva se zaměřuje na hodnocení finálních výsledků dosažených v druhém roce implementačního období. Obě hodnotící zprávy podporují odpovědnost vlády a jsou také podnětem k dialogu mezi vládou a občany.

Zapojení veřejnosti do procesu OGP

Zapojení veřejnosti (občanské společnosti, občanů a dalších zúčastněných stran) je základním prvkem otevřeného vládnutí a nezbytným elementem národního OGP cyklu.

Předpoklady pro zapojení veřejnosti

 • šířit informace – poskytovat veĹ™ejnosti vÄŤasnĂ© informace o všech aspektech OGP procesu a takĂ© o zpÄ›tnĂ© vazbÄ›, jak byly zapracovány pĹ™ipomĂ­nky veĹ™ejnosti,
 • využít prostory a platformy pro dialog a spoluvytvářenĂ­,
 • spoleÄŤnĂ© vlastnictvĂ­ a rozhodovánĂ­ – vláda a veĹ™ejnost by mÄ›ly spoleÄŤnÄ› vlastnit a rozvĂ­jet proces.

Základní hodnoty pro účast veřejnosti

MezinárodnĂ­ asociace pro účast veĹ™ejnosti (International Association for Public Participation – IAP2) stanovila základnĂ­ hodnoty pro účast veĹ™ejnosti, kterĂ© jsou zaloĹľeny na zkušenostech a dĹŻkazech z participativnĂ­ch procesĹŻ vytvoĹ™enĂ˝ch bÄ›hem nÄ›kolika desetiletĂ­. ZdĹŻrazňujĂ­ dĹŻleĹľitost zámÄ›rnĂ©ho plánovánĂ­ procesu – zajištÄ›nĂ­ jasnĂ©ho účelu, dobrĂ©ho návrhu, zapojenĂ­ správnĂ˝ch lidĂ­ a zajištÄ›nĂ­ správnĂ©ho dopadu:

 • Účast veĹ™ejnosti je zaloĹľena na pĹ™esvÄ›dÄŤenĂ­, Ĺľe osoby, kterĂ© jsou rozhodnutĂ­m dotÄŤeny, majĂ­ právo zapojit se do rozhodovacĂ­ho procesu.
 • Účast veĹ™ejnosti zahrnuje slib, Ĺľe příspÄ›vek veĹ™ejnosti ovlivnĂ­ rozhodnutĂ­.
 • Účast veĹ™ejnosti podporuje udrĹľitelná rozhodnutĂ­ tĂ­m, Ĺľe uznává a sdÄ›luje potĹ™eby a zájmy všech účastnĂ­kĹŻ, vÄŤetnÄ› tÄ›ch, kteří rozhodujĂ­.
 • Účast veĹ™ejnosti hledá a usnadňuje zapojenĂ­ tÄ›ch, kteří mohou bĂ˝t potenciálnÄ› postiĹľeni rozhodnutĂ­m nebo se o rozhodnutĂ­ zajĂ­majĂ­.
 • Účast veĹ™ejnosti hledá vstupy od účastnĂ­kĹŻ na navrhovánĂ­ toho, jak se účastnit.
 • Účast veĹ™ejnosti poskytuje účastnĂ­kĹŻm informace, kterĂ© potĹ™ebujĂ­ k smysluplnĂ© účasti.
 • Účast veĹ™ejnosti sdÄ›luje účastnĂ­kĹŻm, jak jejich vstupy ovlivnily rozhodnutĂ­.

Multi-stakeholder fĂłrum

Jedním z klíčových požadavků vycházejících ze Standardů pro participaci a spoluvytváření OGP je, že každá členská země musí vytvořit tzv. multi-stakeholder fórum, které bude koordinovat celý OGP proces a dohlížet na jeho provádění.

Multi-stakeholder fĂłrum mĹŻĹľe fungovat primárnÄ› jako prostor pro pĹ™ijĂ­mánĂ­ rozhodnutĂ­ nebo pro konzultace, nebo kombinaci obou, coĹľ je mĂ©nÄ› ÄŤastĂ©. Pravidla pro pĹ™ijĂ­mánĂ­ rozhodnutĂ­ – pravidlo konsenzu, vÄ›tšinovĂ© pravidlo nebo pravidlo kvalifikovanĂ© vÄ›tšiny – musĂ­ bĂ˝t stanovena pĹ™edem, stejnÄ› jako stanovenĂ­ toho, co pĹ™edstavuje kvĂłrum z hlediska pĹ™ijetĂ­ závaznĂ˝ch rozhodnutĂ­.

Multi-stakeholder fórum musí být vytvořeno na pevných základech, ale musí být také dostatečně flexibilní, aby se mohlo přizpůsobovat změnám ve vládě a v občanské společnosti. Z tohoto důvodů členové mohou:

 • dokumentovat jednánĂ­ a další aktivity,
 • zvolit si spolupĹ™edsedu a zástupce v dobÄ› svĂ© nepřítomnosti,
 • vytvoĹ™it rotaÄŤnĂ­ politiku, která rozvĂ­jĂ­ dovednosti mezi všemi účastnĂ­ky,
 • pĹ™ijmout plán nástupnictvĂ­ pĹ™edsedy, spolupĹ™edsedy a technickĂ©ho sekretariátu,
 • pĹ™ipravit indukÄŤnĂ­ materiály pro novÄ› příchozĂ­,
 • napojit se na úřednĂ­ky vysokĂ© a stĹ™ednĂ­ ĂşrovnÄ› za účelem snadnÄ›jšího toku informacĂ­ v souvislosti s plánem implementace,
 • uzavřít dohody o pokraÄŤujĂ­cĂ­m dialogu v případÄ› vnÄ›jší politickĂ© krize.

Plánování OGP procesu prostřednictvím multi-stakeholder fóra přináší mnoho benefitů, jakými jsou například přístup k novým nápadům, sítím a zdrojům, budování vzájemných vztahů a vytváření vzájemného porozumění a očekávání, a zajištění širokého vlastnictví OGP procesu a národního akčního plánu.
Aktivity multi-stakeholder fóra by měly být pravidelně vyhodnocovány každých šest měsíců. Kromě toho, aby bylo multi-stakeholder fórum v souladu s pravidly OGP, musí být odpovědné veřejnosti za své aktivity a jejich zdroje a získané výsledky.

Dosažení rovnováhy mezi následujícími kritérii:

 • dostateÄŤná politická podpora z vyšší ĂşrovnÄ› vlády,
 • paritnĂ­ zastoupenĂ­ z vládnĂ­ho a nevládnĂ­ho sektoru,
 • dĹŻvÄ›ra mezi účastnĂ­ky za účelem podpory spolupráce a minimalizace konfliktĹŻ,
 • dobrĂ© veĹ™ejnĂ© postavenĂ­ mezi zástupci, kteří se podĂ­lejĂ­ na vytvářenĂ­ spravedlivĂ©ho a transparentnĂ­ho procesu,
 • pĹ™iměřená koordinaÄŤnĂ­ a technická zpĹŻsobilost.

Otevřené volby

Občanská společnost přímo volí své zástupce. Volby mohou být organizovány podle území nebo okresu, podle aktivity nebo zájmů (lidská práva, životní prostředí atd.), nebo podle skupin společnosti, které mají na fóru přidělené místo (domorodí lidé, mladí lidé atd.). Je také možné kombinovat tyto sektory.

 • vĂ˝hody – otevĹ™enĂ© volby dávajĂ­ obÄŤanskĂ© spoleÄŤnosti vÄ›tší přínos a moĹľnost svobodnÄ› vybrat svĂ©ho zástupce,
 • nevĂ˝hody – koordinace napříč skupinami vyĹľaduje silnou komunikaci o volbách pro příslušnĂ© jednotlivce a organizace, stejnÄ› jako napříč regiony, a vysokou Ăşroveň organizaÄŤnĂ­ schopnosti.

Agenda pro udrĹľitelnĂ˝ rozvoj 2030

Řídící výbor OGP přijal, na okraj Valného shromáždění OSN v New Yorku dne 27. září 2015, společnou deklaraci s názvem Společná deklarace Otevřeného vládnutí k implementaci Agendy pro udržitelný rozvoj 2030 (Joint Declaration on Open Government for the Implementation of the 2030 Agenda for Sustainable Development).

V rámci výše zmíněné deklarace se členové iniciativy OGP, kteří se rozhodli deklaraci podpořit, hlásí k naplňování cílů udržitelného rozvoje, které jsou obsaženy v dokumentu Agenda pro udržitelný rozvoj 2030 (Transforming our World: The 2030 Agenda for Sustainable Development, dále jen „Agenda 2030“).
Dokument Agenda 2030 obsahuje celkem 17 globálních cílů, které by měly být naplněny do roku 2030. Dokument staví na předchozím materiálu Rozvojové cíle tisíciletí (Millenium Development Goals), což znamená, že vychází z cílů, kterých se nepodařilo do té doby dosáhnout a zároveň obsahuje cíle nové a širší.

Deklarace vítá přijetí těchto nových cílů, které obsahují rovněž důraz na transparentnost, odpovědnost, integritu a participaci občanů. Deklarace se pak specificky hlásí k závazkům, které jsou v souladu s 16. cílem Agendy 2030, konkrétně pak

 • k prosazovánĂ­ veĹ™ejnĂ©ho přístupu k otevĹ™enĂ˝m datĹŻm ohlednÄ› aktivit jednotlivĂ˝ch státĹŻ pĹ™i plnÄ›nĂ­ Agendy 2030 v rámci implementace opatĹ™enĂ­ a jejich financovánĂ­,
 • k podpoĹ™e participace obÄŤanĹŻ pĹ™i implementaci cĂ­lĹŻ Agendy 2030,
 • k dodrĹľovánĂ­ principĹŻ otevĹ™enĂ©ho vládnutĂ­ pĹ™i naplňovánĂ­ Agendy 2030 a
 • k pĹ™ijĂ­mánĂ­ závazkĹŻ v rámci svĂ˝ch národnĂ­ch akÄŤnĂ­ch plánĹŻ, kterĂ© budou slouĹľit jako nástroje k transparentnĂ­ a zodpovÄ›dnĂ© implementaci Agendy 2030.

Dokument Agenda 2030 byl přijat všemi členskými zeměmi OSN na Summitu OSN pro udržitelný rozvoj, který se konal v New Yorku ve dnech 25. 10. – 27. 10. 2015.

Úloha otevřeného vládnutí při prosazování cílů stanovených v Agendě 2030 byla také hlavním tématem globálního summitu OGP v Mexico City, který se konal ve dnech 28. 10. – 29. 10. 2015.