Akční plán boje s korupcí na rok 2018

Akční plán boje s korupcí na rok 2018 byl krátkodobým protikorupčním dokumentem vlády, a to doby přijetí protikorupčního strategického dokumentu Vládní koncepce boje s korupcí na léta 2018 až 2022 v roce 2018 novou vládou, vzešlou z voleb do Poslanecké sněmovny v říjnu 2017.

Akční plán boje s korupcí na rok 2018 vychází ze struktury dosavadní Vládní koncepce boje s korupcí na léta 2015 až 2017

Akční plán boje s korupcí na rok 2018 obsahuje zejména opatření nelegislativního charakteru vyplývající ze závazků České republiky vůči mezinárodním organizacím, jako například doporučení Skupiny států proti korupci při Radě Evropy (GRECO) nebo Pracovní skupiny proti podplácení zahraničních veřejných činitelů v mezinárodních podnikatelských transakcích při Organizaci pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD), či iniciativám (Partnerství pro otevřené vládnutí – OGP). Další skupinu opatření představují některá nelegislativní opatření (zejména sektorové analýzy) zakotvená již Akčním plánem boje s korupcí na rok 2017, která však nebyla předložena ve stanoveném termínu. Poslední kategorii opatření představuje monitoring dopadů v oblasti korupčních rizik některých právních přepisů schválených v uplynulém období včetně zhodnocení činnosti a zkušeností nově vytvořených úřadů, resp. útvarů. Svojí povahou je Akční plán boje s korupcí na rok 2018 minimalistického charakteru s cílem nenavrhovat plnění opatření, u kterých by existovalo významné riziko jejich neakceptace novou vládou.

Akční plán boje s korupcí na rok 2018 byl schválen usnesením vlády České republiky ze dne 3. ledna 2018 č. 11. Dne 15. dubna 2019 vláda svým usnesením č. 261 schválila Zhodnocení plnění opatření uvedených v Akčním plánu boje s korupcí na rok 2018.

Název Velikost Ke stažení
Akční plán boje skorupcí na rok 2018 623,39 KB
Zhodnocení plnění opatření uvedených v Akčním plánu boje s korupcí na rok 2018 1,44 MB