Akční plán boje s korupcí na rok 2019

Akční plán boje s korupcí na rok 2019 je prvním akčním plánem, jímž se realizuje Vládní koncepce boje s korupcí na léta 2018 až 2022 (dále jen „Koncepce“) a rovněž prvním akčním plánem současné koaliční vlády. Obsahuje řadu prioritních legislativních i nelegislativních úkolů, u kterých lze předpokládat, že v jejich realizaci bude pokračováno po dobu časové působnosti Koncepce.

Akční plán boje s korupcí na rok 2019 vychází ze struktury Koncepce, která je postavena na čtyřech prioritních oblastech:

V prioritní oblasti Výkonná a nezávislá exekutiva budou plněny úkoly související s implementací zákona o státní službě, plněním doporučení Skupiny státu proti korupci (GRECO) Rady Evropy vzhledem k soudcům a státním zástupcům a plněním doporučení OECD ke stíhání podplácení zahraničních veřejných činitelů a dále budou předkládány zákony z oblasti zdravotnictví a energetiky, započne příprava sektorových analýz korupce a budou pokračovat dlouhodobé úkoly související s Rámcovým rezortním interním protikorupčním programem a s hodnocením korupčních rizik.

V druhé z prioritních oblastí Transparentnost a otevřený přístup k informacím bude jedním z klíčových opatření předložení zákona o lobbování. Rovněž bude vyhodnocováno fungování zákona o registru smluv a bude předložena novela zákona o svobodném přístupu k informacím. Z nelegislativních opatření budou v této oblasti plněny rovněž závazky vůči Partnerství pro otevřené vládnutí (dále též „OGP“) a budou pokračovat úkoly související se zaváděním eGovernmentu. V neposlední řadě bude plněno opatření vztahující se k větší transparentnosti podpory sportovních organizací ze státního rozpočtu.

Prioritní oblast Hospodárné nakládání s majetkem státu obsahuje opatření vztahující se k vyšší kontrole veřejných financí, procesu zadávání veřejných zakázek a jeho přezkumu, problematice tzv. „praní špinavých peněz“ a určování skutečných majitelů, výběru osob do řídících a dozorčích orgánů právnických osob s majetkovou účastí státu nebo k prodeji a pronájmu státního majetku a rozšíření gesce Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových. Mezi důležitá legislativní opatření patří i předložení věcného záměru stavebního zákona.

Poslední prioritní oblastí je Rozvoj občanské společnosti, ve které jsou jako v přechozích letech a rovněž v souladu s novou Koncepcí obsažena opatření vztahující se k ochraně oznamovatelů podezření na protiprávní jednání, konkrétně předložení návrhu zákona o ochraně oznamovatelů. Tento zákon bude svým obsahem úzce navázán na projednávaný návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o ochraně osob oznamujících porušení práva Unie. Rovněž bude v této souvislosti průběžně naplňován závazek vůči OGP. Z nelegislativních opatření ještě tato prioritní oblast obsahuje vytvoření plánu koordinované mediální prezentace seznamující veřejnost s výsledky boje proti korupci.

Akční plán boje s korupcí na rok 2019 byl schválen usnesením vlády České republiky ze dne 11. března 2019 č. 170. Jeho plnění bude předmětem samostatného detailního hodnocení, které bude vládě předloženo do 31. března 2020.

Název Datum Ke stažení
Akční plán boje s korupcí na rok 2019 457,86 KB