Akční plán boje s korupcí na rok 2019

Akční plán boje s korupcí na rok 2019 je prvním akčním plánem, jímž se realizuje Vládní koncepce boje s korupcí na léta 2018 až 2022 (dále jen „Koncepce“) a rovněž prvním akčním plánem současné koaliční vlády. Obsahuje řadu prioritních legislativních i nelegislativních úkolů, u kterých lze předpokládat, že v jejich realizaci bude pokračováno po dobu časové působnosti Koncepce.

Akční plán boje s korupcí na rok 2019 vychází ze struktury Koncepce, která je postavena na čtyřech prioritních oblastech:

V prioritní oblasti Výkonná a nezávislá exekutiva budou plněny úkoly související s implementací zákona o státní službě, plněním doporučení Skupiny státu proti korupci (GRECO) Rady Evropy vzhledem k soudcům a státním zástupcům a plněním doporučení OECD ke stíhání podplácení zahraničních veřejných činitelů a dále budou předkládány zákony z oblasti zdravotnictví a energetiky, započne příprava sektorových analýz korupce a budou pokračovat dlouhodobé úkoly související s Rámcovým rezortním interním protikorupčním programem a s hodnocením korupčních rizik.

V druhé z prioritních oblastí Transparentnost a otevřený přístup k informacím bude jedním z klíčových opatření předložení zákona o lobbování. Rovněž bude vyhodnocováno fungování zákona o registru smluv a bude předložena novela zákona o svobodném přístupu k informacím. Z nelegislativních opatření budou v této oblasti plněny rovněž závazky vůči Partnerství pro otevřené vládnutí (dále též „OGP“) a budou pokračovat úkoly související se zaváděním eGovernmentu. V neposlední řadě bude plněno opatření vztahující se k větší transparentnosti podpory sportovních organizací ze státního rozpočtu.

Prioritní oblast Hospodárné nakládání s majetkem státu obsahuje opatření vztahující se k vyšší kontrole veřejných financí, procesu zadávání veřejných zakázek a jeho přezkumu, problematice tzv. „praní špinavých peněz“ a určování skutečných majitelů, výběru osob do řídících a dozorčích orgánů právnických osob s majetkovou účastí státu nebo k prodeji a pronájmu státního majetku a rozšíření gesce Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových. Mezi důležitá legislativní opatření patří i předložení věcného záměru stavebního zákona.

Poslední prioritní oblastí je Rozvoj občanské společnosti, ve které jsou jako v přechozích letech a rovněž v souladu s novou Koncepcí obsažena opatření vztahující se k ochraně oznamovatelů podezření na protiprávní jednání, konkrétně předložení návrhu zákona o ochraně oznamovatelů. Tento zákon bude svým obsahem úzce navázán na projednávaný návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o ochraně osob oznamujících porušení práva Unie. Rovněž bude v této souvislosti průběžně naplňován závazek vůči OGP. Z nelegislativních opatření ještě tato prioritní oblast obsahuje vytvoření plánu koordinované mediální prezentace seznamující veřejnost s výsledky boje proti korupci.

Akční plán boje s korupcí na rok 2019 byl schválen usnesením vlády České republiky ze dne 11. března 2019 č. 170.
Zhodnocení plnění opatření uvedených v Akčním plánu boje s korupcí na rok 2019 bylo následně vzato na vědomí usnesením vlády ze dne 1. dubna 2020 č. 361.

Název Velikost Ke stažení
Akční plán boje s korupcí na rok 2019 457,86 KB
Zhodnocení plnění opatření uvedených v Akčním plánu boje s korupcí na rok 2019 1,91 MB

Pomohla vám tato stránka?

Ano
Ne
Děkujeme vám za zpětnou vazbu.