Rámcový rezortní interní protikorupční program

Rámcový rezortní interní protikorupční program (RRIPP) stanovuje minimální rámec rezortních interních protikorupčních programů (RIPP). Jeho aplikací je v jednotlivých ústředních správních úřadech a v ostatních organizacích jimi řízených rezortů zajištěna standardizovaná strukturální a obsahová podoba RIPP jako výchozích rezortních dokumentů boje s korupcí, odpovídajících aktuálním protikorupčním dokumentům vlády.

Rámcový rezortní interní protikorupční program (RRIPP):

  1. Vytváření a posilování protikorupčního klimatu
  2. Transparentnost
  3. Řízení korupčních rizik a monitoring kontrol
  4. Postupy při podezření na korupci
  5. Vyhodnocování interního protikorupčního programu

Tyto části jsou v RRIPP dále rozpracovány do dílčích oblastí a vždy je obsažen základní návod, jak v jednotlivých oblastech sestavit RIPP.

Harmonogram souvisejících každoročních aktivit je následující:

  • účinnost RRIPP se vyhodnocuje ve dvouletých cyklech
  • k 31. prosinci (lichého kalendářního roku) – shromáždit údaje a vyhodnotit RIPP jednotlivými organizačními celky rezortu,
  • do 31. března (sudého kalendářního roku) – zpracovat agregovanou informaci, resp. Zprávu o RIPP,
  • do 30. dubna (sudého kalendářního roku) zaslat zprávu o RIPP útvaru pověřenému koordinací boje s korupcí na Ministerstvu spravedlnosti
  • k 30. červnu (sudého kalendářního roku) – aktualizovat RIPP a aktuální znění RIPP zveřejnit na internetové stránce rezortu.

Vyhodnocení zpráv o plnění rezortního interního protikorupčního programu ústředních správních úřadů

Vyhodnocení zpráv o plnění rezortního interního protikorupčního programu ústředních správních úřadů (Vyhodnocení zpráv o RIPP) se vypracovává se na základě úkolu 5.2.2.  RRIPP, podle kterého ministerstva a správní úřady zasílání na Ministerstvo spravedlnosti své Zprávy o RIPP k vyhodnocení. Vyhodnocení zpráv o RIPP vypracovává Oddělení boje proti korupci Ministerstva spravedlnosti a na základě úkolu 5.2.3. RRIPP ho zveřejňuje zde.

Zpráva o RIPP se vypracovává ve dvouletých cyklech (vždy v sudý rok) a je zveřejňována k 1. říjnu daného roku.

Na základě požadavku části ministerstev a správních úřadů bylo pro zjednodušení a jednotné vyhodnocování vytvořeno Metodické doporučení k hodnocení rezortních interních protikorupčních programů v roce 2020. Metodické doporučení má formu časového harmonogramu a průvodce, jak postupovat a to od shromažďování údajů, přes vypracování Zprávy o plnění až po aktualizaci RIPP. Na závěr je uveden kontakt na případnou metodickou pomoc.

V roce 2022 proběhlo ve správních úřadech, ministerstvech a jejich podřízených organizacích pravidelné vyhodnocování RIPP. Vyhodnocení zpráv o plnění RIPP 2022 naleznete níže v souborech ke stažení.

Název Velikost Ke stažení
Vyhodnocení zpráv o plnění RIPP 2022 530,81 KB
Vyhodnocení zpráv o plnění RIPP 2020 872,31 KB
Metodické doporučení k vyhodnocení RIPP 2020 145,00 KB
RRIPP aktualizace 2018 999,84 KB
Příloha č. 3 RRIPP – Doporučení k řízení korupčních rizik 463,44 KB
Vyhodnocení zpráv o plněn RIPP 2018 719,96 KB
RRIPP aktualizace 2017 790,97 KB
RRIPP aktualizace 2015 508,36 KB
RRIPP material 380,81 KB
RRIPP odůvodnění 206,97 KB