Fáze vytvoření

V reakci na vydání nových Standardů OGP pro participaci a spoluvytváření (OGP Participation & Co-Creation Standards, dále jen “Standardy OGP”) byla v průběhu vytváření Akčního plánu České republiky Partnerství pro otevřené vládnutí na období let 2018 až 2020 (dále jen „Čtvrtý Akční plán“) přesunuta role tzv. multi-stakeholder fóra, které sleduje proces vytváření a implementace akčních plánů OGP a aktivně se na něm podílí, z Rady vlády pro koordinaci boje s korupcí na Pracovní komisi předsedy Rady vlády pro koordinaci boje s korupcí k otevřenému vládnutí a transparentnosti státní správy (dále jen „Pracovní komise“). Pracovní komise se na vytváření a kontrole implementace akčních plánů OGP na pracovní úrovni podílela již dříve. Změna multi-stakeholder fóra proběhla, mimo jiné, i z důvodu zajištění větší flexibility a efektivnosti multi-stakeholder fóra při naplňování agendy spojené s OGP. Rovněž v souladu se Standardy OGP se předsedou Pracovní komise stal náměstek pro řízení Sekce Legislativní rady vlády Úřadu vlády ČR JUDr. Jan Kněžínek, Ph.D. a do Pracovní komise byly na základě nominace ze strany nevládního sektoru (EDUin a Aliance pro Otevřené vládnutí, Právo ve veřejném zájmu, Krajské protikorupční pracoviště, Nadace Open Society Fund) nominováni čtyři noví členové, a to z toho důvodu, aby byla dosažena parita zastoupení se členy za sektor vládní. Role Oddělení boje s korupcí Odboru hodnocení dopadů regulace Úřadu vlády ČR, jako útvaru zabezpečujícího fungování multi stakeholder fóra, zůstala zachována.

První jednání Pracovní komise v rámci procesu vytváření Čtvrtého Akčního plánu se konalo dne 6. dubna 2018 na Úřadu vlády ČR v budově Strakovy akademie. Členové Pracovní komise projednali a zároveň odsouhlasili návrh harmonogramu vytváření Čtvrtého Akčního plánu a také podrobnou informaci k plánovanému veřejnému konzultačnímu procesu.

Oficiální zahájení veřejného konzultačního procesu proběhlo dne 6. dubna 2018, návazně na výsledky jednání Pracovní komise. Veřejné konzultace byly vyhlášeny na webové stránce Rady vlády pro koordinaci boje s korupcí www.korupce.cz a byly otevřeny po dobu 14 kalendářních dní. Vybraní zástupci vládního i nevládního sektoru (členové pracovní komise, zástupci profesních komor a nevládních organizací, a další) byli navíc oslovení také přímo, prostřednictvím e-mailu nebo telefonicky. Cílem veřejných konzultací bylo získat podklady pro vytvoření nových závazků ČR vůči iniciativě OGP, které by bylo možné do Čtvrtého Akčního plánu zařadit. Všichni, kteří měli konkrétní návrhy na závazky, mohli tyto návrhy zaslat na korespondenční adresu Oddělení boje s korupcí Úřadu vlády ČR, na k tomu určenou e mailovou adresu ogp@vlada.cz nebo měli možnost je prezentovat na plánovaném veřejném workshopu, kterým veřejné konzultace vyvrcholily.

Veřejného workshopu, který se konal dne 4. května 2018 na Úřadu vlády ČR v budově Strakovy akademie, se následně zúčastnilo celkem 36 účastníků, zástupců jak vládního, tak nevládního sektoru. Ode dne zahájení veřejných konzultací do dne konání veřejného workshopu obdrželo Oddělení boje s korupcí pouze 1 návrh závazku (Ministerstvo vnitra) a 1 méně specifický námět ke zvážení (Úřad pro přístup k dopravní infrastruktuře). Na veřejném workshopu zaznělo dalších 5 návrhů závazků (EDUin, Ministerstvo spravedlnosti, soukromá akademická osoba, Úřad vlády ČR) a 1 méně specifický námět ke zvážení (Ernst & Young). Ihned po skončení veřejného workshopu Oddělení boje s korupcí obdrželo další 1 návrh závazku (Transparency International ČR). Všichni účastníci veřejného workshopu a navrhovatelé závazků/námětů ke zvážení byli osloveni, aby své návrhy vepsali do formální šablony, kterou následně obdrželi, a vyplněnou ji zaslali na e mailovou adresu ogp@vlada.cz do 11. května 2018.

Dne 11. května obdrželo Oddělení boje s korupcí ještě další 2 návrhy závazků (Česká školní inspekce) do Čtvrtého Akčního plánu a dne 15. května 2018 1 velmi obecný námět ke zvážení (Sdružení místních samospráv ČR), který byl vzhledem ke své povaze na další jednání Pracovní komise začleněn pouze pro informaci. Oddělení boje s korupcí celkem obdrželo 9 návrhů závazků a 2 náměty ke zvážení. U celkem 3 návrhů závazků Oddělení boje s korupcí oslovilo navržené gestory, kteří nebyli totožní s navrhovateli, a požádalo je o jejich stanovisko, zda s gescí souhlasí či nikoliv.

Druhé jednání Pracovní komise se dle přijatého harmonogramu konalo dne 18. května 2018 na Úřadu vlády ČR v budově Strakovy akademie. Jednání se zúčastnilo celkem 21 osob, mezi nimiž byli členové Pracovní komise, nominovaní členové do Pracovní komise a další hosté. Mezi přítomnými účastníky byli všichni navrhovatelé závazků/námětů ke zvážení. V průběhu jednání přítomní prezentovali své návrhy závazků a ke každému návrhu byla otevřena diskuze o tom, zda Pracovní komise návrh závazku doporučuje do Čtvrtého Akčního plánu zařadit. Závěr jednání Pracovní komise byl následující: a) u všech návrhů závazků Pracovní komise doporučila jejich zařazení do Čtvrtého Akčního plánu, b) u návrhů námětů ke zvážení Pracovní komise jejich zařazení nedoporučila, nicméně sdělila, že se možností jejich zařazení do akčního plánu OGP pro navazující léta bude na svých příštích jednáních dále zabývat. Z celkového počtu 9 projednaných a Pracovní komisí doporučených návrhů závazků bylo následně na základě stanovisek jejich gestorů 7 zařazeno do Čtvrtého Akčního plánu. Zbývající 2 závazky z důvodu zamítavého stanoviska jejich navrhovaného gestora zařazeny nebyly.

V průběhu mezirezortního připomínkového řízení ke Čtvrtému Akčnímu plánu, které se konalo 6. – 20. června 2018, navrhlo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy nový závazek, jehož je zároveň gestorem. I z důvodu, že navržený závazek úzce souvisí s již zařazeným závazkem, jehož gestorem je Česká školní inspekce, členové Pracovní komise odsouhlasili per rollam, že tento nový závazek bude do Čtvrtého Akčního plánu zařazen. Zároveň s mezirezortním připomínkovým řízením probíhaly také veřejné konzultace k připomínkám odborné a občanské veřejnosti, které byly vyhlášeny na webové stránce www.korupce.cz. Celkem bylo uplatněno 34 připomínek, z toho 12 zásadních a 22 doporučujících. Čtvrtý Akční plán byl dne 17. července 2018 projednán Radou vlády pro koordinaci boje s korupcí, která jej vládě doporučila schválit. Materiál byl předložen vládě ke schválení bez rozporu. Vláda Čtvrtý Akční plán schválila svým usnesením ze dne 31. července 2018 č. 499.

Do Čtvrtého Akčního plánu byly zařazeny následující závazky:

Řízení kvality ve státní službě
– Zavádění principů řízení kvality ve služebních úřadech (v rozsahu kritérií zlepšování nebo v rozsahu komplexních metod řízení kvality)

Otevřená justice a boj s korupcí
– Zlepšení výroční statistické zprávy českého soudnictví
– Zveřejňování rozhodnutí nižších soudů
– Zvýšení povědomí o problematice oznamovatelů protiprávního jednání (whistleblowerů)

Otevřené vzdělávání
– Otevřená data o vzdělávání a vzdělávací soustavě
– Otevření dat – informace o školách a školských zařízeních z informačního systému InspIS
– Otevření dat – agregovaná zjištění z výstupů činnosti České školní inspekce
– Zajistit uveřejňování digitálních obsahů nejrůznějšího charakteru, které jsou podpořeny z veřejných prostředků, pod otevřenou licencí Creative Commons (příp. jinou), a tím k nim zjednodušit přístup a umožnit jejich úpravy a sdílení všem aktérům ve vzdělávání

Název Velikost Ke stažení
Akční plán ČR Partnerství pro otevřené vládnutí na období let 2018 až 2020 749,24 KB
Action Plan of the Czech Republic Open Government Partnership for 2018 to 2020 908,39 KB
2018-06-28 Druhý workshop 4NAP OGP – záznam z vypořádání připomínek 611,88 KB
2018-06-28 Druhý workshop 4NAP OGP – prezenční listina 400,87 KB
2018-05-04 Workshop 4NAP OGP – záznam 471,82 KB
2018-05-04 Workshop 4NAP OGP – prezenční listina 405,48 KB
2018-05-04 Workshop 4NAP OGP – prezentace 320,42 KB
Podrobný materiál k veřejným konzultacím 501,56 KB
Harmonogram vytváření 4NAP OGP 429,73 KB

Pomohla vám tato stránka?

Ano
Ne
Děkujeme vám za zpětnou vazbu.