Akční plán boje s korupcí na rok 2020

Akční plán boje s korupcí na rok 2020 je druhým akčním plánem v rámci Vládní koncepce boje s korupcí na léta 2018 až 2022 (dále jen „Koncepce“). Akční plán boje s korupcí na ro 2020 rozvádí jednotlivá opatření obsažená v Koncepci, jejichž realizace je plánována na rok 2020, upřesňuje způsob naplňování opatření a stanoví jasnou gesci ministerstev a dalších ústředních správních úřadů.

Kromě opatření zakotvených v Koncepci obsahuje Akční plán boje s korupcí na rok 2020 i nová opatření, která při jeho tvorbě vzešla z podnětů Rady vlády pro koordinaci boje s korupcí a jejích pracovních komisí a od jednotlivých ministerstev. Akční plán boje s korupcí na rok 2020 vychází ze struktury Koncepce, která je postavena na čtyřech prioritních oblastech:

V prioritní oblasti Výkonná a nezávislá exekutiva budou Ministerstvem zdravotnictví realizovány úkoly obsažené v sektorové analýze korupce ve zdravotnictví. Zároveň ostatní gestoři dokončí práce na sektorových analýzách korupce v oblastech exekucí, energetiky, telekomunikací a dopravy. V souvislosti s nově schválenou legislativní úpravou bude sledováno zahájení činnosti Národní sportovní agentury a rovněž bude monitorován průběh legislativního procesu u návrhů novel zákona o státním zastupitelství a zákona o soudech a soudcích, které naplňují některá z doporučení uložených České republice Skupinou států proti korupci Rady Evropy (GRECO).

V druhé z prioritních oblastí k Transparentnosti a otevřenému přístupu k informacím jsou obsaženy úkoly směřující k předložení transpozičního návrhu novely zákona o svobodném přístupu k informacím. V rámci dalšího legislativního procesu budou sledovány návrhy zákonů regulující oblast lobbování a novelizující zákon o svobodném přístupu k informacím. V rámci agendy Partnerství pro otevřené vládnutí, která významně ovlivňuje priority této oblasti, bude pokračovat plnění závazků v Akčním plánu České republiky Partnerství pro otevřené vládnutí na období let 2018 až 2020. Česká republika také na základě rozhodnutí vlády začne poskytovat svůj finanční členský příspěvek na fungování mezinárodní iniciativy Partnerství pro otevřené vládnutí.

Prioritní oblast Hospodárné nakládání s majetkem státu obsahuje, obdobně jako v předchozích letech, úkoly vztahující se k oblasti veřejných zakázek jak na legislativní, tak na nelegislativní úrovni. V další z tematických podoblastí zabývající se zjišťováním skutečných majitelů společností a opatřeními proti legalizaci výnosů z trestné činnosti budou předloženy relevantní legislativní návrhy. Dlouhodobě je také sledován legislativní proces u vládního návrhu novely zákona o Nejvyšším kontrolním úřadu a související změny Ústavy. Z významných nelegislativních materiálů má být vládě ke schválení předložena Strategie vlastnické politiky státu.

Poslední prioritní oblastí je Rozvoj občanské společnosti, ve které budou naplňovány úkoly vztahující se k oblasti ochrany oznamovatelů prostřednictvím předložení transpozičního zákona nebo naplňování závazku v Akčním plánu České republiky Partnerství pro otevřené vládnutí na období let 2018 až 2020. V této oblasti jsou rovněž zakotveny úkoly vztahující se k dotačnímu programu Prevence korupčního jednání a k jeho navýšení ze stávajících 4 000 000 Kč o 20 % v časovém horizontu do roku 2022.

Akční plán boje s korupcí na rok 2020 byl schválen usnesením vlády České republiky ze dne 9. prosince 2019 č. 873. Zhodnocení plnění opatření uvedených v Akčním plánu boje s korupcí na rok 2020 bylo vzato na vědomí usnesením vlády České republiky ze dne 12. dubna 2021 č. 363.

Název Velikost Ke stažení
Akční plán boje s korupcí na rok 2020 809,39 KB
Zhodnocení plnění opatření uvedených v Akčním plánu boje s korupcí na rok 2020 1,67 MB

Pomohla vám tato stránka?

Ano
Ne
Děkujeme vám za zpětnou vazbu.