Mezirezortní koordinační skupina pro boj s korupcí

Mezirezortní koordinační skupina pro boj s korupcí je pracovní skupina, která byla sestavena za účelem někdejšího cíle vlády 07.21 – „důsledně realizovat Strategii vlády v boji proti korupci“. Gestorem skupiny bylo Ministerstvo vnitra, později Úřad vlády ČR – Oddělení boje s korupcí a v současnosti Ministerstvo spravedlnosti – Oddělení boje proti korupci.

Předpokladem zdárného plnění výše zmíněného cíle vlády je součinnost všech zainteresovaných ústředních správních úřadů. Úkolem Mezirezortní koordinační skupiny pro boj s korupcí je definovat zásadní priority vládní protikorupční politiky, aktivně vyhledávat oblasti výkonu veřejné správy, které jsou z hlediska potenciálního korupčního prostoru nejrizikovější a navrhovat opatření k odstranění těchto rizik, sledovat a vyhodnocovat protikorupční opatření. Dále tato pracovní skupina sleduje legislativní proces související s korupční problematikou a navzájem se informuje o konkrétních protikorupčních krocích provedených v jednotlivých rezortech.Členy Skupiny jsou zástupci delegovaní všemi ministerstvy a dalšími ústředními správními úřady.