Vládní koncepci boje proti korupci na léta 2023 až 2026

Vládní koncepce boje proti korupci na léta 2023 až 2026 (dále jen „Koncepce“) je střednědobým strategickým dokumentem reflektujícím politické a programové priority vlády v této oblasti.

Koncepce v rámci svého členění vymezuje čtyři prioritní oblasti boje s korupcí:

  • Výkonná a nezávislá veřejná moc,
  • Transparentnost a otevřený přístup k informacím,
  • Hospodárné nakládání s majetkem státu
  • Rozvoj občanské společnosti.

V uplynulém období se v mezinárodních srovnáních ukázalo, že Česká republika v boji proti korupci stagnovala, a je tak třeba nyní prosadit několik zásadních opatření, jejichž splnění by pomohlo zlepšit situaci nikoliv pouze v abstraktních hodnotících žebříčcích, nýbrž ve faktickém životě jejích občanů.

Akcent je v rámci Koncepce kladen nikoliv na kvantitu, ale na prosazení těch zásadních protikorupčních opatření, ke kterým se Česká republika zavázala ve svých oficiálních programových dokumentech nebo na mezinárodní úrovni, včetně těch, která jí byla ze strany mezinárodních organizací, hodnotících mechanismů či platforem uložena. Jedná se například o dokončení legislativního procesu a následnou implementaci zákona o ochraně oznamovatelů, přijetí regulace lobbování nebo přijetí novely zákona o státním zastupitelství reflektující doporučení Skupiny států proti korupci (GRECO).

Vládní koncepce boje proti korupci na léta 2023 až 2026 byla schválena usnesením vlády České republiky ze dne 5. dubna 2023 č. 228.

Návazně byl usnesením vlády České republiky ze dne 12. července 2023 č. 508 schválen Akční plán boje proti korupci na roky 2023 a 2024.

Název Velikost Ke stažení
Vládní koncepce boje proti korupci na léta 2023 až 2026 382,95 KB
Akční plán boje proti korupci na roky 2023 a 2024 366,68 KB