4.2 Zlepšení postavení oznamovatelů protiprávního jednání včetně zvýšení informovanosti o oznamování protiprávního jednání

Popis závazku

Gestor: Ministerstvo spravedlnosti

Co je závazkem:

Závazek spočívá v legislativní, vzdělávací a osvětové činnosti, jejímž cílem je zlepšení právního a společenského postavení oznamovatelů protiprávního jednání včetně zvýšení informovanosti veřejnosti o oznamování protiprávního jednání jako takovém.

Milníky Předpokládané datum dokončení Stav
Přijetí zákona o ochraně oznamovatelů 1. 7. 2023 Splněno 20. června 2023
Realizace projektu „Zintenzivnění boje proti korupci zvyšováním povědomí veřejného sektoru se zaměřením na soudce, orgány činné v trestním řízení a veřejnou správu“ 31. 12. 2023 Splněno 31. října 2023.

Vyhodnocení za období únor 2023 – květen 2023

Od situace popsané v Závěrečné sebehodnotící zprávě Akčního plánu České republiky Partnerství pro otevřené vládnutí na období let 2020 až 2022 pokročilo do konce května 2023 naplňování milníku přijetí zákona o ochraně oznamovatelů následovně. Návrh zákona o ochraně oznamovatelů a návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o ochraně oznamovatelů, byly 23. listopadu 2023 projednány vládou a schváleny jejími usneseními č. 959 a 960. Návazně byly návrhy zákonů zaevidovány Poslaneckou sněmovnou Parlamentu České republiky jako sněmovní tisky č. 352 a 353. Návrhy zákonů prošly dne 12. ledna 2023 prvním čtením a byly přikázány k projednání výborům, dne 4. dubna 2023 prošly druhým čtením a nakonec byly dne 21. dubna 2023 schváleny ve třetím čtení. Následně byly návrhy zákonů odeslány k projednání Senátem Parlamentu České republiky, kde byly zaevidovány jako senátní tisky č. 89 a 90. Senátu byly návrhy zákonu přikázány k projednání garančnímu Ústavně-právnímu výboru, který je projednal dne 24. května 2023, a Stálé komisi Senátu pro dohled nad veřejnými prostředky, která je projednala 31. května 2023.

V rámci realizace projektu „Zintenzivnění boje proti korupci zvyšováním povědomí veřejného sektoru se zaměřením na soudce, orgány činné v trestním řízení a veřejnou správu“ bylo v uvedeném období realizováno 5 školení o ochraně oznamovatelů, kterých se zúčastnilo celkem 68 účastníků. Dále proběhly 3 workshopy k ochraně oznamovatelů, kterých se zúčastnilo 64 účastníků. Na základě výběrového řízení byla uzavřena smlouva s agenturou Remmark na zajištění mediální kampaně na podporu whistleblowingu https://smlouvy.gov.cz/smlouva/24020357?backlink=83mmb. Informace o projektu „Zintenzivnění boje proti korupci zvyšováním povědomí veřejného sektoru se zaměřením na soudce, orgány činné v trestním řízení a veřejnou správu“ jsou zveřejněny na webu projektu https://korupce.cz/projekt-zintenzivneni-boje-proti-korupci/.

Vyhodnocení za období červen 2023 – srpen 2023

Návrh zákona o ochraně oznamovatelů a návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o ochraně oznamovatelů, byly dne 1. června 2023 projednány na plénu Senátu, nicméně k nim nebylo přijato žádné usnesení. Prezident návrhy zákonů podepsal 7. června 2023. Schválené zákony byly vyhlášeny dne 20. června 2023 ve Sbírce zákonů v částce 86 pod čísly 171/2023 Sb. a 172/2023 Sb. Zákony vstoupily v účinnost dne 1. srpna 2023.

V rámci realizace projektu „Zintenzivnění boje proti korupci zvyšováním povědomí veřejného sektoru se zaměřením na soudce, orgány činné v trestním řízení a veřejnou správu“ se uskutečnily další 3 workshopy k ochraně oznamovatelů, kterých se zúčastnilo dalších 66 účastníků. Dále v termínu 17. června 2023 až 28 července 2023 probíhala mediální kampaň na podporu whistleblowingu. Kampaň proběhla na 4 z 5 nejnavštěvovanějších zpravodajských portálech: idnes.cz, denik.cz, cnn.iprima.cz, reflex.cz, seznam.cz a novinky.cz. Kromě toho ještě běžel banner na odborném webu ceska-justice.cz. Kampaň proběhla i v rozhlase na rádiu Blaník s celorepublikovým pokrytím, kde bylo odvysíláno 40 spotů v délce 45s mimo reklamní blok rovnoměrně rozložených ve vysílacím čase 6 -18 hod. Bannery a spoty odkazovaly na jednoduchou webovou stránku kampaně „whistleblower.cz“ (https://whistleblower.justice.cz/), která obsahovala další informace a případné oznamovatele a zájemce o další informace návazně směřovala na stálou stránku Ministerstva spravedlnosti https://oznamovatel.justice.cz/. Zaměstnanci odboru střetu zájmů a boje proti korupci také ve sledovaném období zodpověděli celou řadu dotazů například k povinnosti zavést zabezpečený vnitřní oznamovací systémy a účastnili se jako řečníci různých tematicky zaměřených akcích.

Vyhodnocení za období září 2023 – prosinec 2023

Ministerstvo spravedlnosti 31. října 2023 úspěšně ukončilo realizaci projektu „Zintenzivnění boje proti korupci zvyšováním povědomí veřejného sektoru se zaměřením na soudce, orgány činné v trestním řízení a veřejnou správu“, realizovaného v rámci programu Řádná správa vyhlášeného Ministerstvem financí a spolufinancovaného finančním mechanismem EHP Fondy 2014-2021 (číslo projektu GG-PDP5-001). V oblasti ochrany oznamovatelů byly v rámci projektu realizovány souhrnně  tyto aktivity:

Aktivity předpokládané závazkem byly 31. října 2023 úspěšně naplněny. Dále byla v hodnoceném období realizována školení a semináře (cca 10) pro zaměstnance povinných subjektů a na webu oznamovatel.justice.cz byl publikován vzorový vnitřní předpis k provozování vnitřního oznamovacího systému podle zákona č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů.

Rovněž v roce 2024 budou probíhat další aktivity zaměřené na informování odborné i laické veřejnosti o problematice ochrany oznamovatelů a zákonu č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů.

Vyhodnocení za období leden 2024 – březen 2024

Dne 28. března 2024 zveřejnilo Ministerstvo spravedlnosti Výroční zprávu o činnosti Ministerstva spravedlnosti na úseku ochrany oznamovatelů v roce 2023. Výroční zpráva byla zveřejněna na základě § 15 písm. i) zákona č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů.

Pomohla vám tato stránka?

Ano
Ne
Děkujeme vám za zpětnou vazbu.