4.7 Zprůhlednění dotací poskytovaných státem

Popis závazku

Gestor: Ministerstvo financí

Co je závazkem:

Jedná se o navazující závazek k závazku Pátého Akčního plánu, jehož cílem je zajistit průhlednost dotací poskytovaných státem v přehledné podobě pro veřejnost.

Milníky Předpokládané datum dokončení Stav
Rozhodnutí o technickém způsobu implementace a o způsobu zohlednění konsolidace 1. 4. 2023 Dokončeno 3. května 2023.
Zprovoznění verze informačního systému s kompletními informacemi o dotacích poskytovaných státem a jeho organizacemi 31. 12. 2023 Splněno
Dodatečné milníky    
Nastavení standardizovaného procesu výměny dat mezi ZED a ReD a zajištění transparentní publikování otevřených dat pro veřejnost 31.12.2023 Splněno
Optimalizace informačního systému RED 31.12.2024 Probíhá
Spolupráce s jednotlivými poskytovateli dat Průběžně Probíhá průběžně
Automatizace procesů 31.12.2024 Probíhá
Využití dat pro analytickou činnost 31.12.2024 Probíhá

Vyhodnocení za období únor 2023 – květen 2023

V rámci debat na pracovní úrovni na Ministerstvu financí společně s Generálním finančním ředitelstvím došlo k rozhodnutí, že technickým způsobem implementace závazku bude další rozvoj již existujícího informačního systému RED (Registr Dotací), který spravuje a obhospodařuje GFŘ.  Systém RED bude v rámci časového horizontu plnění akčního plánu pro otevřené vládnutí plnit pouze evidenční funkci, tedy tak, aby byly informace o všech dotacích na jednom místě. Toto rozhodnutí bylo konzultováno se zástupci odborné veřejnosti na schůzce, která se uskutečnila 3. května 2023 v prostorách MF.

Z hlediska zprovoznění verze informačního systému s kompletními informacemi o dotacích poskytovaných státem a jeho organizacemi je možno uvést následující. Systém RED je v současné době existujícím a fungujícím informačním systémem. Ve sledovaném období probíhaly a stále probíhají technické práce na systému RED i ostatních informačních systémech (zejména systému státní pokladny) tak, aby byla zabezpečena výměna informací mezi systémy. Zároveň docházelo ke sdílení dobré praxe při zveřejňování informací o dotacích, zejména ze strany státních fondů.

Vyhodnocení za období červen 2023 – srpen 2023

V minulých měsících byly úspěšně učiněny kroky, které posunují systém RED jako systém evidující kompletní data o dotacích poskytovaných státem.

Došlo k otestovány první dávky dat, které byly do informačního systému (RED) zaslány ze systému státní pokladny (ZED). Testování bylo úspěšné a představuje důležitý krok směrem k zahájení standardního procesu výměny dat mezi informačními systémy.

Dalšími kroky bylo posunout spolupráci s Ministerstvem pro místní rozvoj, Státním zemědělským intervenčním fondem, Státním fondem životního prostředí, která je zaměřena na čištění a konsolidaci doposud poskytnutých dat a na nastavení nové kvalitnější výměny informací mezi informačními systémy.

Generální finanční ředitelství (GFŘ) se interně zaměřilo na další klíčové aspekty spolupráce se všemi poskytovateli dat, což zahrnuje nastavení nových kontrolních procesů, které mapují včasné poskytnutí, čistotu a kvalitu dat, tj. odstranění chyb (nepřesností) v poskytovaných datech a částečnou automatizaci těchto kroků.

GFŘ zahájilo základní kroky v oblasti, která je úzce spojena s předcházejícími procesy, tj. oblast využití dat pro analytickou činnost. GFŘ předpokládá, že tato data budou zdrojem důležitých informací, které umožní nejen porozumět a analyzovat toky financí poskytované státem, ale i identifikovat trendy a vzory, které mohou dále využit i jiné orgány státní správy při plánování či rozdělování finančních prostředků a při kontrolní činnosti. Tyto analýzy budou prováděny s ohledem na ochranu osobních údajů a bezpečnosti dat.

Vyhodnocení za období září 2023 – prosinec 2023

Nastavení standardizovaného procesu výměny dat mezi ZED a ReD a zajištění transparentní publikování otevřených dat pro veřejnost

Dokončení otestování zpracování prvních datových dávek představuje klíčový milník v procesu optimalizace informačního systému RED. Tato fáze zahrnovala úspěšný přenos dat z informačního systému státní pokladny (ZED) do systému RED (https://red.financnisprava.cz/is-red). Výsledkem bylo potvrzení, že navržené procesy a technická implementace jsou schopny efektivně zpracovat a integrovat externě poskytnutá data do centrálního úložiště.

Dalším důležitým aspektem tohoto milníku je zajištění publikování otevřených dat pro veřejnost. To znamená, že části informací obsažených v systému RED budou dostupné pro širokou veřejnost (data aktualizována k 20.12.2023 viz.: https://red.financnisprava.cz/open-data). Tímto krokem se podporuje transparentnost a otevřenost v oblasti poskytování informací o dotacích a financování ze strany státu. Data, která jsou relevantní a neobsahují citlivé informace, jsou prezentována tak, aby byla přístupná a srozumitelná pro veřejnost. Celkově lze říci, že dokončení těchto kroků představuje důležitý pokrok v procesu modernizace a zvyšování efektivity správy informací o dotacích, což má pozitivní dopady na transparentnost, spolehlivost a dostupnost dat pro veřejnost.

Optimalizace informačního systému IS ReD

V průběhu tohoto období byly zahájeny klíčové kroky zaměřené na optimalizaci a zdokonalení informačního systému IS ReD a v tomto kontextu byly spuštěny přípravné práce směřující k detailní analýze a identifikaci procesů, které mohou představovat slabiny nebo nedostatky v navrženém systému. Cílem je v následujícím období (v roce 2024) identifikovat oblasti, které vykazují potenciální nedostatky a vytvořit plán pro implementaci úprav a inovací, který povede k efektivnějšímu, spolehlivějšímu a integrovanějšímu informačnímu systému IS ReD, schopného lépe vyhovět komplexním potřebám správy dat týkajících se dotací.

Spolupráce s jednotlivými poskytovateli dat

Pokračuje spolupráce s poskytovateli dat, zejména s Ministerstvem pro místní rozvoj, Státním zemědělským intervenčním fondem a Státním fondem životního prostředí. Tato spolupráce je koncentrována na důkladném čištění a konsolidaci poskytnutých dat, s cílem zajistit jejich kvalitu a spolehlivost (zaslány testovací dávky). Zároveň je kladen důraz na nastavení efektivnějšího procesu výměny informací mezi jednotlivými informačními systémy, s důrazem na transparentnost a aktuálnost poskytovaných informací, nastavení nových kontrolních procesů, které sledují časový harmonogram poskytování dat.

Během analýzy dat z Informačního systému státní správy (IISSP) a Informačním systému IS ReD bylo identifikováno několik klíčových poznatků týkajících se udělení dotací, tj. dotace byla poskytnuta v době, kdy nebyl ještě schválen Národní plán obnovy (NPO). Z této analýzy vyplynulo, že do IS ReD byla chybně zaslána interpretace této situace a že IS ReD nepracuje s identifikací koruny, a s revidovanými číselníky. Je nezbytné provést revizi těchto číselníků a upravit zaslané dávky tak, aby byla interpretace v IS ReD v souladu s aktuálními pravidly a postupy týkajícími se udělování dotací a záznamů v rámci Národního plánu obnovy. Vzhledem k významu této problematiky a potřebě koordinovaného přístupu bude v nejbližší době uspořádáno zásadní jednání na Ministerstvu financí. Toto jednání bude zahrnovat zainteresované klíčové osoby z oblasti správy dat, enterprise architektury, analytiky a IT s cílem diskutovat o identifikovaných problémech, navrhnout adekvátní opatření a zajistit, aby byl IS ReD přizpůsoben aktuálním požadavkům a standardům.

Automatizace procesů

Byly zahájeny klíčové kroky s cílem automatizace procesů a snížením vlivu lidských chyb, přičemž hlavním cílem je dosáhnout co nejvyšší úrovně automatizace tam kde je to možné a efektivní (zahrnuje automatizaci sběru dat, validaci informací, generování reportů a dalších rutinních úkolů). Cílem je nejen zrychlit procesy, ale také eliminovat lidské chyby a zajistit konzistentní výstupy. Příkladem uvádíme „sehrávání“ číselníků kódy bank viz.: (https://www.cnb.cz/export/sites/cnb/cs/platebni-styk/.galleries/ucty_kody_bank/download/kody_bank_CR.pdf).

Využití dat pro analytickou činnost

Dalším významným krokem bylo zahájení prací v oblasti využití dat pro analytickou činnost. GFŘ chápe, že data obsažená v systému IS ReD jsou cenným zdrojem informací a tyto informace umožní identifikaci klíčových trendů, vzorů, rizikových profilů. Tato analytická činnost bude prováděna s důrazem na ochranu osobních údajů a zajištění bezpečnosti dat, aby byla splněna všechna příslušná legislativní a bezpečnostní opatření. Tyto analýzy mohou sloužit jako důležitý nástroj pro plánování, alokaci finančních prostředků a kontrolní aktivity dalších orgánů státní správy.

Pomohla vám tato stránka?

Ano
Ne
Děkujeme vám za zpětnou vazbu.