4.1 Pilotní implementace Metodiky participace nestátních neziskových organizací v poradních a pracovních orgánech a při tvorbě dokumentů státní správy

Popis závazku

Gestor: Úřad vlády ČR (Oddělení sekretariátu Rady vlády pro NNO)

Co je závazkem:

Jedná se o navazující závazek k závazku Pátého Akčního plánu, jehož obsahem je pilotní uvedení již zpracované metodiky do praxe v rámci participativních procesů ministerstev a ostatních ústředních správních úřadů.

Milníky Předpokládané datum dokončení Stav
Přípravná fáze pro pilotní implementaci metodiky do praxe

 

 30. 6. 2023 splněno
Realizační fáze – uvedení metodiky do praxe v rámci participativních procesů ministerstev a ostatních ústředních správních úřadů 30. 6. 2024 zahájeno a probíhá
Závěrečná fáze – ve spolupráci s ústředními správními úřady vyhodnocení pilotního ověření metodiky v praxi a formulování návazných doporučení v oblasti participace 31. 12. 2024 v přípravě

 Vyhodnocení za období únor 2023 – květen 2023

Na základě předchozí komunikace mezi zmocněnkyní vlády pro lidská práva Mgr. Kláru Šimáčkovou Laurenčíkovou se do pilotního testování Metodiky participace nestátních neziskových organizací v poradních a pracovních orgánech a při tvorbě dokumentů státní správy se přihlásilo celkem 7 ministerstev (MZe, MZd, MSp, MMR, MPO, MŽP, MV) a Úřad vlády. Prvním krokem k zahájení pilotního testování bylo vyplnění vstupního dotazníku, který mapoval aktuální stav a uvažované krok v souvislosti s pilotním testováním.

Dne 2. května 2023 proběhlo úvodní jednání k pilotnímu testování za účasti zástupců většiny zapojených resortů. Cílem jednání bylo sdílet dosavadní postup pilotního testování metodiky, resp. společně řešit úskalí, která mohou při zavádění metodiky do praxe nastat. Výstupem z jednání pak byla dohoda na individuálních konzultacích s cílem nastartovat proces pilotování metodiky v rámci jednotlivých resortů.

Vyhodnocení za období červen 2023 – srpen 2023

Průběžně byly realizovány konzultace s odpovědnými pracovníky všech zapojených ministerstev. Po konzultacích jim byla předána šablona pro zhodnocení pilotním aplikace metodiky na daném úřadě. Šablona je rozdělena do tří částí (A. Zapojení NNO při tvorbě dokumentu, B. Zapojení NNO do poradních a pracovních orgánů, C. Hodnocení metodiky) s tím, že každý pilotující resort si může vybrat buď A nebo B. Pilotování může zároveň probíhat na aktuálně běžícím procesu, nebo je možné zpětně otestovat na již ukončeném procesu (kde by metodika pomohla, co by se dalo udělat jinak/lépe…).

V říjnu budou výsledky ze šablon zpracovány s cílem připravit pracovní verzi hodnocení pilotního testování, která bude dále diskutována na Pracovní skupině k přípravě metodiky.

Vyhodnocení za období září 2023 – prosinec 2023

I v tomto období probíhala dále komunikace se zapojenými ministerstvy s tím, že v říjnu Úřad vlády ČR obdržel dopis z Ministerstva vnitra s informací o odstoupení z pilotního testování z kapacitních důvodů. Na konci listopadu se podařilo shromáždit všechny šablony pro zhodnocení pilotním aplikace metodiky. 19. prosince proběhlo jednání Pracovní skupiny k metodice participace NNO, kde byly první zpracované závěry z testování představeny. Obecným závěrem je, že Metodika je použitelná a ústřední orgány státní správy jsou schopny ji aplikovat a využívat v praxi a to jak v případě zapojení NNO do práce PPOV tak i u participačních procesů při tvorbě dokumentů (zejména strategií).

Nicméně s ohledem na výsledky jednání této pracovní skupiny budou získané závěry ještě dále dopracovány. Zejména budou kontaktovány NNO, které byly uvedeny přímo ministerstvy, a bude zjišťován jejich pohled na spolupráci se státními orgány.

Pomohla vám tato stránka?

Ano
Ne
Děkujeme vám za zpětnou vazbu.