Závazek: 4.5 Konzultace k možnosti vytvoření souhrnné veřejně přístupné open-data agregované databáze poskytovatelů a příjemců veřejných prostředků z dotačních titulů

Popis závazku

Gestor: Ministerstvo spravedlnosti

Co je závazkem:

Cílem je se všemi dotčenými stranami, tj. s poskytovateli dotací na všech úrovních státní správy a samosprávy, s provozovateli současných relevantních informačních systémů (CEDR, MS2014+ apod.) a se zástupci občanské společnosti konzultovat možnost vytvoření souhrnné veřejně přístupné open-data agregované databáze poskytovatelů a příjemců veřejných prostředků z dotačních titulů, ať už formou jednoho informačního systému / jedné platformy, nebo pomocí kompatibilních a vzájemně propojitelných jednotlivých datových sad.

Na základě proběhlých konzultací následně vznikne shrnutí jejich průběhu, stejně jako možných návazných kroků, jejich proveditelnosti a přijatelnosti jednotlivými stranami.

Milníky:

Milníková aktivita s ověřitelným výstupem Počáteční datum: Koncové datum: Stav
Uskutečnění konzultací 1. 11. 2020 31. 8. 2021 Nezapočato.
Vytvoření dokumentu shrnujícího výsledek konzultací a další možné kroky 1. 9. 2021 31. 8. 2022 Nezapočato.

Vyhodnocení za období listopad 2020 – únor 2021

Naplňování závazku nebylo ve sledovaném období vzhledem k nutnosti prioritizace dalších úkolů Ministerstva spravedlnosti dosud započato.