Závazek: 4.5 Konzultace k možnosti vytvoření souhrnné veřejně přístupné open-data agregované databáze poskytovatelů a příjemců veřejných prostředků z dotačních titulů

Popis závazku

Gestor: Ministerstvo spravedlnosti

Co je závazkem:

Cílem je se všemi dotčenými stranami, tj. s poskytovateli dotací na všech úrovních státní správy a samosprávy, s provozovateli současných relevantních informačních systémů (CEDR, MS2014+ apod.) a se zástupci občanské společnosti konzultovat možnost vytvoření souhrnné veřejně přístupné open-data agregované databáze poskytovatelů a příjemců veřejných prostředků z dotačních titulů, ať už formou jednoho informačního systému / jedné platformy, nebo pomocí kompatibilních a vzájemně propojitelných jednotlivých datových sad.

Na základě proběhlých konzultací následně vznikne shrnutí jejich průběhu, stejně jako možných návazných kroků, jejich proveditelnosti a přijatelnosti jednotlivými stranami.

Milníky:

Milníková aktivita s ověřitelným výstupem Počáteční datum: Koncové datum: Stav
Uskutečnění konzultací 1. 11. 2020 31. 8. 2021 Probíhá.
Vytvoření dokumentu shrnujícího výsledek konzultací a další možné kroky 1. 9. 2021 31. 8. 2022 Nezapočato.

Vyhodnocení za období listopad 2020 – únor 2021

Naplňování závazku nebylo ve sledovaném období vzhledem k nutnosti prioritizace dalších úkolů Ministerstva spravedlnosti dosud započato.

Vyhodnocení za období březen 2021 – květen 2021

Ve sledovaném období byli vytipováni možní účastníci konzultací, kteří dotace rozdělují, mohou být jejich příjemci nebo spravují informační systémy a jiné registry, v rámci kterých jsou informace o dotacích zaznamenávány. Následně byla dne 31. 5. 2021 rozeslána pozvánka na první jednání v rámci konzultací, které se uskuteční dne 21. 6. 2021. V rámci strukturované diskuse by měla být otevřena následující témata: Zdroje dat / možnosti propojení stávajících databází; Legislativní/regulatorní aspekty + správa a kontrola informací; Technické řešení.

Vyhodnocení za období červen 2021 – srpen 2021

Dne 21. 6. 2021 se uskutečnilo první kolo konzultace, kdy se jednání účastnili jak zástupci státní správy (MF, MK, MSp, MV, MZd) a samosprávy (Svaz měst a obcí ČR), tak občanské společnosti (Frank Bold, Hlídač státu, Transparency International ČR). Z diskuse mimo jiné vyplynulo, že v současnosti poskytovaná data o dotacích mají často velkou chybovost. Z hlediska možných řešení, jak dojít k souhrnné databázi poskytovaných dat, si větší podporu zúčastněných získalo i z důvodu účelnosti a hospodárnosti spíše postupné „evoluční“ řešení spočívající v postupné standardizaci vykazovaných dat a podpoře jejich vzájemné propojitelnosti, než ve vybudování nového robustního informačního systému. Ministerstvo vnitra navíc druhou zmíněnou variantu z hlediska nehospodárnosti výslovně nedoporučilo. Další kolo konzultací bude představené myšlenky dále rozvíjet a k jednání bude rovněž přizván širší okruh dotčených aktérů. Z průběhu konzultací rovněž jasně vyplývá, že jejich uskutečnění a jejich výstupy mohou být pouze prvními kroky v komplexním a časově náročném procesu.