Závazek: 4.5 Konzultace k možnosti vytvoření souhrnné veřejně přístupné open-data agregované databáze poskytovatelů a příjemců veřejných prostředků z dotačních titulů

Popis závazku

Gestor: Ministerstvo spravedlnosti

Co je závazkem:

Cílem je se všemi dotčenými stranami, tj. s poskytovateli dotací na všech úrovních státní správy a samosprávy, s provozovateli současných relevantních informačních systémů (CEDR, MS2014+ apod.) a se zástupci občanské společnosti konzultovat možnost vytvoření souhrnné veřejně přístupné open-data agregované databáze poskytovatelů a příjemců veřejných prostředků z dotačních titulů, ať už formou jednoho informačního systému / jedné platformy, nebo pomocí kompatibilních a vzájemně propojitelných jednotlivých datových sad.

Na základě proběhlých konzultací následně vznikne shrnutí jejich průběhu, stejně jako možných návazných kroků, jejich proveditelnosti a přijatelnosti jednotlivými stranami.

Milníky:

Milníková aktivita s ověřitelným výstupem Počáteční datum: Koncové datum: Stav
Uskutečnění konzultací 1. 11. 2020 30. 9. 2021 (původně 31. 8. 2021) Splněno.
Vytvoření dokumentu shrnujícího výsledek konzultací a další možné kroky 1. 10. 2021

(původně 1. 9. 2021)

31. 8. 2022 Splněno.

Vyhodnocení za období listopad 2020 – únor 2021

Naplňování závazku nebylo ve sledovaném období vzhledem k nutnosti prioritizace dalších úkolů Ministerstva spravedlnosti dosud započato.

Vyhodnocení za období březen 2021 – květen 2021

Ve sledovaném období byli vytipováni možní účastníci konzultací, kteří dotace rozdělují, mohou být jejich příjemci nebo spravují informační systémy a jiné registry, v rámci kterých jsou informace o dotacích zaznamenávány. Následně byla dne 31. 5. 2021 rozeslána pozvánka na první jednání v rámci konzultací, které se uskuteční dne 21. 6. 2021. V rámci strukturované diskuse by měla být otevřena následující témata: Zdroje dat / možnosti propojení stávajících databází; Legislativní/regulatorní aspekty + správa a kontrola informací; Technické řešení.

Vyhodnocení za období červen 2021 – srpen 2021

Dne 21. 6. 2021 se uskutečnilo první kolo konzultace, kdy se jednání účastnili jak zástupci státní správy (MF, MK, MSp, MV, MZd) a samosprávy (Svaz měst a obcí ČR), tak občanské společnosti (Frank Bold, Hlídač státu, Transparency International ČR). Z diskuse mimo jiné vyplynulo, že v současnosti poskytovaná data o dotacích mají často velkou chybovost. Z hlediska možných řešení, jak dojít k souhrnné databázi poskytovaných dat, si větší podporu zúčastněných získalo i z důvodu účelnosti a hospodárnosti spíše postupné „evoluční“ řešení spočívající v postupné standardizaci vykazovaných dat a podpoře jejich vzájemné propojitelnosti, než ve vybudování nového robustního informačního systému. Ministerstvo vnitra navíc druhou zmíněnou variantu z hlediska nehospodárnosti výslovně nedoporučilo. Další kolo konzultací bude představené myšlenky dále rozvíjet a k jednání bude rovněž přizván širší okruh dotčených aktérů. Z průběhu konzultací rovněž jasně vyplývá, že jejich uskutečnění a jejich výstupy mohou být pouze prvními kroky v komplexním a časově náročném procesu.

Vyhodnocení za období září 2021 – listopad 2021

Dne 30. 9. 2021 proběhlo na půdě Ministerstva spravedlnosti hybridně druhé kolo konzultace, kterého se opět zúčastnili jak zástupci státní správy (MF, MK, MMR, MPO, MPSV, MŠMT, MV, MZ) a samosprávy (AMSP ČR, SMO ČR, SMS ČR) tak občanské společnosti (Frank Bold, Oživení, Transparency International ČR). Ministerstvo spravedlnosti z úrovně náměstka požádalo za účelem vyšší vypovídací hodnoty výstupů pro zmíněné jednání všechny relevantní subjekty o oficiální nominaci zástupců, a zároveň tak dosáhlo oproti prvnímu kolu konzultací vyšší účasti. Účastníci diskuse se veskrze shodli na tom, že je potřeba identifikovat a definovat parametry informací zveřejňovaných o dotacích, které mají společný průnik v rámci jednotlivých systémů a databází dotací. Jako jeden z problémů bylo identifikováno nedostatečné doplňování informací do systémů v průběhu dotačního cyklu. Dalším krokem bude dle domluvy vytvoření tzv. „roadmap“ v rámci závěrečné zprávy popisující možná řešení a jejich na jednání diskutované výhody a nevýhody, stejně jako identifikaci možných gestorů.

Vyhodnocení za období prosinec 2021 – únor 2022

Ve sledovaném období Ministerstvo spravedlnosti tvořilo na základě proběhlých konzultací závěrečnou zprávu k závazku, jejíž součástí je i výše uvedená roadmap. Závěrečná zpráva jednak shrnuje průběh konzultací a stanovisek jejich účastníků a dále uvádí přehled současných dotačních systémů a jejich nedostatků tak, jak byly popsány účastníky konzultací. V neposlední řadě pak zpráva obsahuje možné návrhy řešení konzultovaného problému společně se zmiňovanou roadmap, tedy harmonogramem kroků, který mohou v další fázi využít příslušné subjekty ke sjednocení systémů poskytovatelů a příjemců dotací. Nad rámec sledovaného období je nutné zmínit vzhledem k plnění závazku důležitou informaci, že výše zmíněná závěrečná zpráva byla v termínu 8. 4. – 19. 4. 2022 rozeslána k připomínkám účastníkům konzultací, kteří žádné připomínky neuplatnili, a dne 21. 4. 2022 zveřejněna na kartě závazku na webu korupce.cz. Závazek tak byl zcela splněn.

Název Velikost Ke stažení
Závěrečná zpráva k závazku 4.5 OGP 299,28 KB
2021-09-30 Záznam z veřejných konzultací k závazku OGP č. 4.5 195,38 KB
2021-06-21 Záznam z veřejných konzultací k závazku OGP č. 4.5 206,71 KB