4.2.1 Zlepšení výroční statistické zprávy českého soudnictví

Téma: Otevřená justice a boj s korupcí

Gestor: Ministerstvo spravedlnosti

Průběžný stav implementace závazku:

Milníky Počátek Konec Stav
1.Sběr podnětů, včetně výběru způsobu sběru, k výroční zprávě za rok 2017 1.9.2018 31.1.2019 Splněno.
2. Průběžné zveřejňování podnětů a reakcí na ně 1.1.2019 30.4.2019 Splněno.
3. Sběr podnětů, včetně výběru způsobu sběru, k výroční zprávě za rok 2018 1.9.2019 31.1.2020 Splněno.

4. Průběžné zveřejňování podnětů a reakcí na ně 1.1.2020 30.4.2020 Splněno.

Komentář:

I. září 2018 – listopad 2018

Závazek je plněn dle stanoveného harmonogramu. Nyní je plněna první fáze, tj. sběr podnětů, včetně výběru, k výroční zprávě za rok 2017.

Odkaz na stránky, kde je avízo na zasílání podnětů a námětů k výroční zprávě: https://www.justice.cz/web/msp/statisticke-udaje-z-oblasti-justice

Dále odkaz na článek s avízem v sekci aktuality na stránkách www.justice.cz.
https://www.justice.cz/web/msp/tiskove-zpravy?clanek=verejnost-se-muze-podilet-na-priprave-dalsi-statisticke-zpravy-o-ceskem-soudnictvi

II. prosinec 2018 – únor 2019

V souladu se stanoveným plánem proběhl sběr podnětů. V lednu bylo zahájeno průběžné vyhodnocení došlých podnětů veřejnosti i expertních vyjádření. Podněty byly hodnoceny po stránce relevantnosti, realizovatelnosti a přínosnosti. Všechny podněty byly začátkem února vypořádány. Přínosné podněty budou v rámci možností zapracovány do nadcházející VSZ.

Zahájena byla další fáze – příprava 3. Milníku – Sběr podnětů 1.9.2019-31.1.2020. Implementovány budou zkušenosti získané v předchozí fázi, které by se měly promítnout zejména do způsobu sběru podnětů.

III. březen 2019 – květen 2019

Na základě analýzy získaných podnětů bylo s ohledem na kompetence technické možnosti gestora upuštěno od záměru publikace jednotlivých podnětů. Došlé podněty většinou neobsahovaly relevantní informace pro plnění závazku vládního úkolu. Ve zhruba 20 % podnětů sice zazněly skutečné návrhy, co by se mohlo statisticky sledovat, nicméně gestor danými daty nedisponuje a je diskutabilní, zda by bylo efektivní a přínosné taková data systematicky získávat a zpracovávat. Celkově bylo vyhodnoceno, že by nebylo vhodné, i s ohledem na obsah podnětů, oproti původnímu plánu, je dále zveřejňovat. Z velké části se jednalo o osobní názory na konkrétní soudní rozhodnutí apod., které nesouvisí s obsahem, formou či použitou metodikou statistické zprávy. Navíc ani komunikační plán Ministerstva spravedlnosti nenachází vhodnou možnost pro jejich publikaci.

Ministerstvo spravedlnosti daný úkol splnilo, výsledky byly vyhodnoceny jako nesystémové a nerelevantní. Ve sledovaném období byla v souladu s plánovanými aktivitami provedena aktualizace webových stránek. Zveřejněno bylo společné poděkování za všechny zaslané podněty.

Naopak byl zaujat aktivní postoj pro zlepšení metody sběru dat důsledným vymezením tématu – zlepšení Výroční statistické zprávy. S náležitou péčí bude muset být připravena také právní a propagační rovina tohoto závazku v dalším období zejména pro scénáře, které by v souvislosti se sběrem podnětů mohly nastat.

IV. červen 2019 – srpen 2019

Ve sledovaném období proběhla v souvislosti s předmětným závazkem interní evaluace dosavadních procesů. Zástupci gestora se shodli, že je nutné učinit kroky ke změně metody sběru podnětů veřejnosti s jasným cílem zvýšení kvality příchozích podnětů pro zlepšení výroční statistické zprávy. V rámci diskuse bylo projednáno použití strukturovaných případně semi-strukturovaných dotazníkových šetření. Dohodnuto bylo připravení odpovídajících dokumentů s termínem vyhotovení z kraje období ohraničeného nejbližším milníkem.

V rámci publikační činnosti byla v souladu s dalšími plány rezortu zveřejněna nová Výroční statistická zpráva českého soudnictví za rok 2018. Nově byly publikovány také Data soudů v elektronické podobě. Oba soubory jsou veřejnosti k dispozici ke stažení na stránkách justice.cz. Událost byla komunikována prostřednictvím oficiální tiskové zprávy vydané Ministerstvem spravedlnosti.

V. září 2019 – listopad 2019

V návaznosti na výsledky interní evaluace, která probíhala v předchozím monitorovacím období, bylo připraveno dotazníkové schéma pro primární průzkum, které bylo následně zpracováno do online podoby – ve formě strukturovaného formuláře. Sběr dat bude probíhat anonymně. Získané odpovědi budou uloženy v tabulkovém formátu. Jednotlivé odpovědi budou do skončení sběru podnětů v lednu 2020 překódovány, aby mohly být následně statisticky vyhodnoceny. K jednotlivým podnětům bude přistupováno na základě klíče, který vyplyne z obsahu odpovědí.

Připravena byla webová stránka s průvodním textem pro sběrný formulář. Stránka bude publikována a propagována ve spolupráci s tiskovým oddělením ministerstva. Propagace se plánuje ve dvou vlnách během následujícího milníku v měsících prosinec 2019 a leden 2020.

VI. prosinec 2019 – únor 2020

Ve sledovaném období došlo ke zveřejnění tiskové zprávy. Oproti předchozímu období dorazily pouze relevantní podněty, což představuje výrazné kvalitativní zlepšení. Oba došlé podněty byly vyhodnoceny. Jeden z nich bude zapracován. Druhý bude zapracován až po úspěšném ukončení elektronizace justice, kdy budou k dispozici odpovídající data. Ukázalo se, že Výroční statistická zpráva, která byla průběžně upravována na základě příchozích podnětů, je kvalitativně ve velmi pokročilém stavu, a v současné podobě skýtá pouze minimální možnosti pro relevantní zlepšení v rámci obsahu a rozsahu. S ohledem na výše uvedené jsou zintenzivněny aktivity vedoucí k horizontálnímu rozšíření disponibilních dat, které by mohly být v budoucnu použity pro nové informační kanály české justice – např. z oblasti insolvencí.

VII. březen 2020 – květen 2020

Ve sledovaném období došlo ke zpracovávání nové Výroční statistické zprávy, do které byla zapracována i jedna z připomínek. Na základě exploratorního šetření dostupnosti tzv. open dat v oblasti soudnictví v EU za účelem získání benchmark a inspirace bylo zjištěno, že ČR publikuje data v daleko širší a hlubší míře, než je zvykem v jiných státech. Uvedená zjištění se však netýkají samotné VSZ a mají přesah i do dalších informačních kanálů (např. webové prezentace), což bylo kontextově zmiňováno již v minulosti.

Získané podněty včetně jejich vypořádání byly předány koordinátoru úkolu k případné publikaci.

Název Velikost Ke stažení
Souhrnný materiál k veřejným konzultacím při vytváření Výroční statistické zprávy českého soudnictví za rok 2018 622,32 KB
Naměty a podněty k Výroční zprávě za rok 2019 z webu 233,32 KB

Pomohla vám tato stránka?

Ano
Ne
Děkujeme vám za zpětnou vazbu.