Záznam z 21. jednání Rady vlády konaného dne 2. října 2019

Program jednání:

  1. Veřejné konzultace Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže v oblasti veřejných zakázek
  2. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 283/1993 Sb., o státním zastupitelství, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 7/2002 Sb., o řízení ve věcech soudců, státních zástupců a soudních exekutorů, ve znění pozdějších předpisů (dále též jako „novela zákona o státním zastupitelství“)
  3. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů (zákon o soudech a soudcích), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony (dále též jako „novela zákona o soudech a soudcích“)
  4. Aktuální informace o stavu plnění úkolů v gesci Ministerstva vnitra (analýza fungování registru smluv a další postup při zpracování novely zákona o svobodném přístupu k informacím)
  5. Akční plán boje s korupcí na rok 2020
  6. Různé

Název Datum Ke stažení
Záznam-z-21-jednání-RV-konaného-dne-02.10.2019 791,37 KB