Projekt „Korupce ve vybraných sektorech v České republice a možnosti jejího snížení“ byl úspěšně dokončen

Sociologický ústav Akademie věd ČR ve spolupráci s Ministerstvem spravedlnosti coby aplikačním garantem úspěšně dokončil projekt „Korupce ve vybraných sektorech v České republice a možnosti jejího snížení“. Projekt byl realizován díky finanční podpoře Technologické agentury České republiky v rámci programu na podporu aplikovaného společenskovědního a humanitního výzkumu, experimentálního vývoje a inovací ÉTA, a to v období let 2021 až 2023.

Hlavním cílem projektu bylo pomocí poznatků ze sociologie, politologie, práva a kriminologie určit rozsah a formy korupce ve vybraných společenských sektorech v České republice a doporučit konkrétní opatření, která by mohla korupci v jednotlivých sektorech snížit. Poznatky z tohoto projektu slouží a budou sloužit Ministerstvu spravedlnosti k tvoření strategie vládního boje proti korupci. Zejména napomohou k určení nejproblematičtějších oblastí a k navržení, případně zpřesnění konkrétních protikorupčních opatření, ať už legislativní, nebo nelegislativní povahy. Druhým cílem projektu bylo předložit sadu doporučených nástrojů pro replikovatelné efektivní a validní měření přímé a nepřímé zkušenosti s korupcí ve společenských sektorech.

Realizovaný projekt je inovativní jak svým zaměřením, tak metodou výzkumu. Měření korupce pouze v určitých sektorech se téměř neprovádí. Stejně tak chybí specifická metoda sociologického výzkumu, která by šetření v daných sektorech umožnila. V České republice existují téměř výhradně sociologické průzkumy, které měří percepci a zkušenost s korupcí na reprezentativním vzorku celé populace (viz například CPI Index realizovaný Transparency International, výzkumy Světové banky, CVVM, Eurobarometr a další). Vzhledem k tomu, že tyto průzkumy se zaměřují na korupci ve společnosti obecně, nejsou schopné zachytit pestrou škálu existujících forem korupce v různých společenských sektorech. Dále, většina občanů zpravidla nemá s korupcí hlubší zkušenost a informace, které získají zprostředkovaně, například prostřednictvím médií, mohou být zavádějící. Zároveň z důvodu nízké prevalence korupce v některých sektorech má reálnou zkušenost s korupcí pouze nepatrné procento respondentů, což může zkreslovat výsledky.

Znalost specifik a forem korupce v jednotlivých sektorech je však zásadní pro boj proti korupci a pro přijímání účinných opatření, která budou na korupční problémy v těchto sektorech reagovat a minimalizovat je. Realizovaný projekt, který se zaměřuje na přímou a nepřímou zkušenost s korupcí v různých sektorech v České republice, poskytuje oproti průzkumům veřejného mínění ucelenější a přesnější obrázek o formách a prevalenci korupce v těchto sektorech. Výzkum zároveň oproti výzkumům veřejného mínění sleduje postoje insiderů, u kterých se předpokládá znalost prostředí ve zkoumaných sektorech.

Vzhledem k výše uvedenému tak je díky realizovanému výzkumu možné získat přesnější obrázek o formách a prevalenci přímé a nepřímé korupce a tím i vytvořit opatření k účinnějšímu boji proti korupci prostřednictvím aplikačního garanta.

Výsledky projektu a jeho implementace

Projekt se podařilo začlenit do důležitých dokumentů aplikačního garanta, zároveň byla podniknuta řada navazujících kroků, které vedou k tomu, že výsledky projektu budou dále implementovány a šířeny mezi další uživatele.

Projekt a jeho výsledky jsou důležitým podkladem pro tvorbu protikorupčních strategických dokumentů vlády. Hlavním dokumentem reflektujícím výsledky projektu je Vládní koncepce boje proti korupci na léta 2023 až 2026, která odkazuje na projekt, jeho výsledky a jeho metodologický přínos v plánu replikace tohoto výzkumu.

Dalším dokumentem Ministerstva spravedlnosti, který odkazuje na tento projekt, je Akční plán boje proti korupci na roky 2023 a 2024, v němž je specifikován plán implementace projektu. Tento projekt bude figurovat i v budoucích akčních plánech boje proti korupci.

Projekt je v neposlední řadě také součástí reformy Sběr a analýza dat o korupci, která je zahrnuta v komponentě č. 4.3 protikorupční reformy Národního plánu obnovy ČR.

Dalším výsledkem projektu je Souhrnná výzkumná zpráva, obsahující popis projektu, jeho metodologii a analýzu výsledků výzkumu přímé a nepřímé zkušenosti s korupcí v různých sektorech České republiky a dále metodiku měření korupce. Výsledky jsou přínosné pro další ústřední správní úřady a jejich snahu o snížení korupce v sektorech (například Ministerstvo zdravotnictví, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, Ministerstvo průmyslu a obchodu, Ministerstvo pro místní rozvoj).

Dále se uskutečnila přednáška pro veřejnost na téma Metodologie výzkumu korupce ve vybraných sektorech, kteráse proběhla na půdě Sociologického ústavu Akademie věd a byla otevřena zájemcům z akademického okruhu, zástupcům státní správy a široké veřejnosti. V rámci přednášky byly představeny hlavní výsledky výzkumu korupce v sektorech a dále byla představena metoda měření přímé a nepřímé korupce v sektorech.

Workshopy na téma Doporučení pro Ministerstvo spravedlnosti týkající se korupce v sektorech v České republice byly uspořádány na půdě Ministerstva spravedlnosti. Workshopů se konalo celkem šest, pro každý sektor jeden.Zúčastnili se jich experti na danou oblast včetně zástupců aplikačního garanta. S experty byly diskutovány výsledky projektu a možná doporučení pro aplikačního garanta zaměřená na strategii boje proti korupci.Posledním výstupem projektu je datový soubor obsahující mikro data z online průzkumu insiderů v anonymizované formě ve formátu Excel a Stata (https://doi.org/10.14473/CSDA/5UK7A9).

Pomohla vám tato stránka?

Ano
Ne
Děkujeme vám za zpětnou vazbu.