Vláda schválila návrh transpozičního zákona o ochraně oznamovatelů, bude předložen Poslanecké sněmovně

25. ledna 2021 vláda schválila Ministerstvem spravedlnosti předloženou transpozici „směrnice o ochraně oznamovatelů“ v podobě návrhu zákona o ochraně oznamovatelů a doprovodného změnového zákona. O obou návrzích bude dál jednat Poslanecká sněmovna.

Cílem návrhů je zajistit ochranu širokému okruhu osob vykonávajících práci v soukromém i veřejném sektoru pro případ, že oznámí protiprávní jednání, o kterém se dozvěděly v souvislosti s prací. Chráněni budou typicky zaměstnanci a státní zaměstnanci, OSVČ, ale např. i stážisté, dobrovolníci a osoby, které oznamovateli pomohou protiprávní jednání oznámit. Navrhovaná opatření mají sloužit nejen k ochraně potenciálních oznamovatelů protiprávního jednání, ale také k prevenci protiprávních jednání obecně.

„Zavedení ochrany oznamovatelů vnímám jako zásadní protikorupční opatření a očekávám, že parlament návrhy schválí co nejdříve tak, abychom dodrželi transpoziční lhůtu, tedy nejpozději do 17. prosince 2021,“ uvedl předseda vlády Andrej Babiš.

„Smyslem předkládané úpravy je poskytnout oznamovatelům záruku, že pokud stanoveným způsobem oznámí informace o možném protiprávním jednání souvisejícím s prací, nebudou nijak postihováni. Jsem ráda, že se nám daří postupovat v procesu transpozice rychle, neboť v přijetí zákona vidím i úsporu veřejných a soukromých prostředků v důsledku včasného odhalení protiprávního jednání“ uvedla ministryně spravedlnosti Marie Benešová. Zavedení zákazu postihu oznamovatelů do právního řádu pomůže oznamovatelům zlepšit jejich postavení jak v případě sporu před soudem, tak obecně ve společnosti, a v konečném efektu napomůže častějšímu odhalení nejen korupce, ale i dalších typů závažné kriminality.

Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1937 ze dne 23. října 2019 o ochraně osob, které oznamují porušení práva Unie, se stala účinnou 16. prosince 2019 a od té doby běží pro všechny členské státy Evropské unie dvouletá transpoziční lhůta k promítnutí směrnice do národních právních řádů.

V procesu transpozice směrnice je Česká republika napřed v porovnání s ostatními členskými státy Evropské unie. Podle informací ministryně spravedlnosti Marie Benešové jsou některé členské státy teprve na samotném začátku transpozičních prací, zatímco v České republice už transpoziční návrhy byly schváleny vládou a jsou na cestě k projednání v Poslanecké sněmovně.