Vláda schválila Akční plán ČR Partnerství pro otevřené vládnutí na období let 2020 až 2022

Vláda České republiky schválila dne 2. listopadu 2020 již pátý Akční plán České republiky Partnerství pro otevřené vládnutí na období let 2020 až 2022.

Akční plán České republiky Partnerství pro otevřené vládnutí na období let 2020 až 2022 (dále jen „Akční plán“) obsahuje celkem pět závazků, které budou v následujících letech naplňovány:

  1. zveřejňování rozhodnutí nižších soudů – jedná se o on-line zveřejňování anonymizovaných rozsudků vrchních, krajských a okresních soudů tak, aby byly lépe dostupné a využitelné jak pro laickou, tak pro odbornou veřejnost;
  2. zvýšení povědomí o problematice oznamovatelů protiprávního jednání – jedná se o soubor aktivit (mediální kampaň, konference, semináře apod.), které mají napomoci zlepšení společenského vnímání oznamovatelů protiprávního jednání a zároveň odborné i laické veřejnosti srozumitelně představit novou právní úpravu implementující právo EU;
  3. otevřená data o vzdělávání a vzdělávací soustavě – cílem je vytvoření moderního informačního systému, který kromě využitelnosti uvnitř veřejné správy umožní i široké veřejnosti monitorovat kvalitu vzdělávání v ČR;
  4. zpracování metodiky pro účast zástupců občanské společnosti v participativních procesech – cílem je vytvořit metodiku pro ministerstva a ostatní ústřední správní úřady s potenciálem zvýšit účinnost jimi přijímaných opatření a zároveň zmenšit riziko nehospodárného nakládání s vynaloženými prostředky v případě, že by přijímaná opatření byla nastavena nevhodně nebo bez dostatečné znalosti možných zamýšlených nebo nezamýšlených dopadů nejen na občanskou společnost;
  5. konzultace k možnosti vytvoření souhrnné veřejně přístupné open-data agregované databáze poskytovatelů a příjemců veřejných prostředků z dotačních titulů – cílem je zvážit možnosti, jak vytvořit dobře využitelnou jednotně strukturovanou databázi poskytovatelů a příjemců veřejných prostředků z dotačních titulů, která by zahrnovala informace ze všech úrovní státní správy a samosprávy.

Součástí Akčního plánu je dále popis dosavadních aktivit České republiky v rámci otevřeného vládnutí a rovněž popis procesu jeho vytváření. Předchozí akční plány České republiky v rámci Partnerství pro otevřené vládnutí (OGP) mimo jiné napomohly k vyšší míře zveřejňování dobře zpracovatelných a strukturovaných informací ve formátu otevřených dat. V gesci Ministerstva vnitra došlo k vytvoření Národního katalogu otevřených dat (NKOD) a k jeho naplnění relevantními a ze strany veřejnosti žádanými informacemi, např. z Administrativního registru ekonomických subjektů (ARES) Ministerstva financí. V rámci dalšího ze závazků byly tyto sady dále rozšířeny o informace z oblasti vzdělávání, přičemž tato aktivita pokračuje i v rámci současného Akčního plánu.

Partnerství pro otevřené vládnutí je založeno na idejích, že otevřené vládnutí je vůči občanům přístupnější, vnímavější a odpovědnější a že zlepšování vztahu mezi lidmi a jejich vládami přináší dlouhodobé v čase exponenciálně narůstající výhody pro všechny. OGP má v současné době 98 členů, a to jak na národní úrovni (78 zemí), tak na regionální úrovni (20 regionálních účastníků), kteří spolupracují s několika tisíci organizací občanské společnosti. Tematicky závazky v jednotlivých akčních plánech přijatých členy OGP, kterých je dosud přes 4 000, pokrývají více než 50 oblastí.

Více podrobností o Partnerství pro otevřené vládnutí najdete na https://korupce.cz/partnerstvi-pro-otevrene-vladnuti-ogp/.

Pomohla vám tato stránka?

Ano
Ne
Děkujeme vám za zpětnou vazbu.