Veřejná výzva k nominaci kandidátů na členy pracovní komise k otevřenému vládnutí a transparentnosti státní správy

Oddělení boje proti korupci Ministerstva spravedlnosti v rámci své role sekretariátu Rady vlády pro koordinaci boje s korupcí (dále jen „Rada vlády“) vyhlašuje veřejnou výzvu k nominaci kandidátů na členy Pracovní komise předsedy Rady vlády pro koordinaci boje s korupcí k otevřenému vládnutí a transparentnosti státní správy (dále jen „Pracovní komise“).

Cíle:

 • V souladu s principy otevřeného vládnutí a v souladu s doporučeními mezinárodní iniciativy Partnerství pro otevřené vládnutí (dále jen „OGP“) participativně a transparentně obsadit 2 uprázdněná místa v Pracovní komisi určená pro zástupce nevládního sektoru z řad občanské společnosti reprezentující například nestátní neziskové organizace, jejich střechy a sítě nebo akademický sektor.
 • Noví členové Pracovní komise by měli mít relevantní zkušenosti z oblasti boje proti korupci nebo otevřeného vládnutí a participace.
 • Dosáhnout paritního zastoupení členů Pracovní komise za vládní a nevládní sektor.
 • Pilotně v rámci renominačního procesu otestovat Metodiku participace nestátních neziskových organizací v poradních a pracovních orgánech a při tvorbě dokumentů státní správy: https://www.vlada.cz/assets/ppov/rnno/dokumenty/Metodika-participace-NNO_verze-po-verejnych-konzultacich_23_5_2022_final.pdf.

O Pracovní komisi:

Kdo může kandidáty nominovat:

 • Kandidáti na členství v pracovní komisi se mohou přihlásit sami, nebo je může s jejich souhlasem nominovat třetí osoba, ať už fyzická, nebo právnická.

Dokdy lze nominace zasílat:

9. června 2023

Forma a obsah nominace:

 • Písemně, preferována je elektronická forma.
 • Nominace by měla obsahovat:
  • jméno či jména a příjmení, případně tituly,
  • stručný profesní životopis nominované osoby s důrazem na zkušenosti relevantní k činnosti Pracovní komise a
  • kontaktní údaje nominované osoby.
 • Obálku nebo předmět zprávy označte heslem „Renominace PK OVTSS“.

Adresa pro zaslání nominace (preferujeme elektronickou komunikaci):

Odděleni boje proti korupci
Ministerstvo spravedlnosti
Vyšehradská 16
128 100 Praha 2
Datová schránka: kq4aawz
E-mail podatelny: posta@msp.justice.cz
E-mail pro agendu spojenou s OGP: OGP@msp.justice.cz (je možno využít i pro vyžádání dodatečných informací)

Kontaktní osoba pro poskytnutí bližších informací:

Ing. František Kučera
Ministerský rada
Odděleni boje proti korupci
Ministerstvo spravedlnosti
Tel.: 221 997 624
E-mail: FKucera@msp.justice.cz

Následný proces výběru a jmenování nových členů:

 • Varianta 1: V případě, že počet obdržených nominací se bude shodovat s počtem obsazovaných míst, budou kandidáti navržení předsedovi Rady vlády pro koordinaci boje s korupcí ke jmenování.
 • Varianta 2: Pokud bude počet obdržených nominací vyšší než počet obsazovaných míst, budou nominované osoby vyzvány k vzájemné dohodě tak, aby z jednání vzešli pouze 2 kandidáti.
  • Pokud nebude nalezena shoda mezi nominovanými osobami, bude pořadí kandidátů určeno na základě volby ze strany současných členů Pracovní komise za nevládní sektor.
  • Každý člen Pracovní komise vyjádří ke každému kandidátovi preferenci prostřednictvím seřazení kandidátů od nejvíce preferovaného po nejméně preferovaného.
  • Následně budou kandidátům přiřazeny body za počet obdržených 1., 2., 3. míst atd.
  • Volba bude anonymizována, nicméně navrhované pořadí nominovaných osob bude zveřejněno společně se součtem obdržených bodů.
  • Na základě součtu obdržených bodů budou dvě nejúspěšnější nominované osoby navrženy předsedovi Rady vlády pro koordinaci boje s korupcí ke jmenování.
 • V obou variantách výběru je finální rozhodnutí v gesci předsedy Rady vlády, který se může rozhodnout doporučené kandidáty nejmenovat.

Harmonogram:

9. května 2023 – zveřejnění otevřené výzvy
9. června 2023 – konec lhůty pro nominace
12. června – 7. července 2023 – období pro případnou dohodu kandidátů a volbu v rámci Pracovní komise