Světový den whistleblowerů

Světový den whistleblowerů se slaví 23. června. Jeho hlavním smyslem je upozornit na problematiku whistleblowingu a roli whistleblowerů (oznamovatelů) v boji nejen proti korupci.

Whistlebloweři jsou osoby, které v dobré víře a bez ohledu na vlastní prospěch upozorňují na podezřelé praktiky ohrožující veřejný zájem či veřejnost, u nichž není možné nebo účelné nápravu zjednat běžným pracovním postupem. Protože jednají ve veřejném zájmu, zasluhují zákonem zakotvenou ochranu před možným postihem (ztráty zaměstnání, případně ohrožení bezpečí sebe či své rodiny).

Za účelem zvýšení ochrany whistleblowerů a efektivnějšího postihu protiprávních jednání byla dne 23. října 2019 schválena Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1937 o ochraně osob, které oznamují porušení práva Unie. Ministerstvo spravedlnosti následně připravilo transpoziční návrh zákona o ochraně oznamovatelů a souvisejícího změnového zákona, které budou v nejbližší době rozeslány do meziresortního připomínkového řízení. Za splnění dalších podmínek uvedených v návrhu zákona budou chráněni oznamovatelé všech trestných činů a přestupků souvisejících s prací (nebo obdobnou činností) a oznamovatelé jiného protiprávního jednání souvisejícího s prací (nebo obdobnou činností), jež se týká zákonem vymezených oblastí. Zákon dále zavádí povinnost vymezených subjektů vytvořit tzv. vnitřní oznamovací systém pro podávání oznámení. Navrhuje se rovněž zřízení Agentury na ochranu oznamovatelů, která bude centrálním vnějším oznamovacím systémem v případech, kdy by oznámení nebylo možné nebo účelné podat prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému. Návrhy zákonů představují také nové kategorie přestupků, jež budou významným prvkem zajištění vymahatelnosti navržené právní úpravy. Dle Plánu legislativních prací vlády na rok 2020 budou návrhy obou zákonů předloženy vládě do září 2020.

Po ukončení legislativního procesu tak do českého právního řádu přibude komplexní právní ochrana oznamovatelů protiprávních jednání. Česká republika je v tuto chvíli oproti většině ostatních členských států v procesu transpozice výše zmíněné směrnice napřed. Proces transpozice do národních právních řádů již začal kromě Česka i ve Finsku, Německu, Nizozemí, Portugalsku, Španělsku a Švédsku. Transpoziční lhůta uplyne dne 17. prosince 2021.

Pomohla vám tato stránka?

Ano
Ne
Děkujeme vám za zpětnou vazbu.