Rada vlády projednala aktuální protikorupční opatření a jmenovala nové členy

Rada vlády pro koordinaci boje s korupcí pod vedením předsedy vlády Andreje Babiše ve středu 22. července 2020 na svém 22. jednání projednala aktuální protikorupční opatření, pokračovala v diskuzi o roli a fungování Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže jako orgánu dohledu v oblasti veřejných zakázek a jmenovala nové členy Rady.

Rada projednala Sektorovou analýzu korupce ve zdravotnictví, kterou v návaznosti na Vládní koncepci boje s korupcí na léta 2018 až 2022 na Akční plán boje s korupcí pro rok 2019 vypracovali odborníci z Ministerstva zdravotnictví. Jejím cílem bylo identifikovat zjevná i potenciální korupční rizika v oblasti zdravotnictví a navrhnout k nim systémová protikorupční opatření.

Členové Rady byli informováni, v jakém stádiu legislativního procesu se nachází transpoziční návrh zákona o ochraně oznamovatelů a související změnový zákon. Zmíněné návrhy byly 30. června rozeslány do meziresortního připomínkového řízení. Po vypořádání připomínek by měly být oba legislativní návrhy v průběhu září předloženy vládě. Členové Rady byli seznámeni rovněž se základními parametry obou návrhů, mezi které patří například způsoby podávání oznámení, ochranná opatření na podporu oznamovatelů včetně zákazu odvetných opatření či prvky procesní ochrany oznamovatelů. Návrhy zároveň obsahují opatření pro ochranu osob, vůči nimž budou oznámení směřovat, před vědomě nepravdivými oznámeními.

V návaznosti na předchozí jednání Rady pokračovala diskuze o roli a činnosti Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Diskuze se vedla převážně o činnosti, legislativním rámci a fungování orgánů dohledu v oblasti zadávání veřejných zakázek a dále o možné reformě Úřadu.

Rada následně projednala a vzala na vědomí Výroční zprávu o činnosti Rady za rok 2019, schválila Plán činnosti Rady v roce 2020 a rovněž Plán mediální prezentace výsledků boje proti korupci.

Novými členy Rady byli jmenováni Mgr. Michal Frankl, který v pozici zástupce profesních komor zřízených zákonem vystřídal PharmDr. Lubomíra Chudobu, bývalého prezidenta České lékárnické komory, a JUDr. Jan Kudrna, Ph.D. z Právnické fakulty Univerzity Karlovy jako zástupce akademické obce.

***
Rada vlády pro koordinaci boje s korupcí je od roku 2014 poradním orgánem vlády pro oblast boje proti korupci. Jejím úkolem je kromě koordinace a vyhodnocování problematiky boje proti korupci vládě předkládat návrhy na přijetí opatření vedoucích ke snížení korupčního rizika v rámci činnosti veřejné správy a zvýšení její transparentnosti. Předsedou Rady je předseda vlády Andrej Babiš, místopředsedy Rady jsou ministryně spravedlnosti a předsedkyně Legislativní rady vlády, ministr vnitra, ministryně financí, ministr zdravotnictví a ministryně pro místní rozvoj. Dalšími členy jsou ředitel Národní centrály proti organizovanému zločinu služby kriminální policie a vyšetřování (NCOZ), ředitel Generální inspekce bezpečnostních sborů (GIBS), nejvyšší státní zástupce, předseda Svazu měst a obcí České republiky, předseda Asociace krajů České republiky, prezident Hospodářské komory České republiky a zástupci nestátních neziskových organizací, akademické obce, profesních komor zřizovaných státem a odborné veřejnosti.

Pomohla vám tato stránka?

Ano
Ne
Děkujeme vám za zpětnou vazbu.