Rada vlády pro koordinaci boje s korupcí jednala o návrhu zákona o ochraně oznamovatelů

Dne 14. listopadu 2022 se na Úřadu vlády ČR uskutečnilo jednání Rady vlády pro koordinaci boje s korupcí, kterému nově předsedal ministr pro legislativu a předseda Legislativní rady vlády JUDr. MgA. Michal Šalomoun. Rada projednala několik zásadních materiálů, k jejichž předložení se zavázala vláda ve svých programových dokumentech. Z dílny Ministerstva spravedlnosti se jednalo primárně o návrh zákona o ochraně oznamovatelů a Akční plán České republiky Partnerství pro otevřené vládnutí (OGP) na období let 2023-2024.

Návrh zákona o ochraně oznamovatelů byl Ministerstvem spravedlnosti předložen vládě v podobě, která vyhovuje požadavkům směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1937 o ochraně osob, které oznamují porušení práva Unie. Cílem návrhu je primárně vytvoření funkčních kanálů pro bezpečné oznamování protiprávních jednání a poskytnutí ochrany pro oznamovatele protiprávních jednání před odvetnými opatřeními (nejčastěji ze strany zaměstnavatelů). Ministerstvo spravedlnosti návrh upravilo na základě připomínek Legislativní rady vlády a předpokládá jeho brzké projednání vládou. Rada návrh zevrubně diskutovala a doporučila vládě rozšíření věcné působnosti o všechny přestupky a dále stanovit povinnost přijímat anonymní oznámení veřejným zadavatelům a dalším subjektům dominantně ovládaným státem či obcemi.   

Akční plán České republiky Partnerství pro otevřené vládnutí (OGP) na období let 2023-2024 byl zpracován Ministerstvem spravedlnosti participativním způsobem v úzké součinnosti s vládním a nevládním sektorem. Konsenzuálním způsobem bylo dosaženo zakotvení těchto závazků naplňujících priority otevřeného vládnutí: pilotní implementace Metodiky participace nestátních neziskových organizací v poradních a pracovních orgánech a při tvorbě dokumentů státní správy, zlepšení postavení oznamovatelů protiprávního jednání včetně zvýšení informovanosti o oznamování protiprávního jednání, otevřená data o vzdělávání a vzdělávací soustavě, rozšíření a zpřístupnění dat v systému Databáze strategií a zapojení veřejnosti do monitorování veřejného zadávání. Rada diskutovala možnosti rozšíření Akčního plánu o další ambiciózní závazky obsažené v programovém prohlášení vlády. Věcně příslušní gestoři budou v mezidobí usilovat o nalezení ideálního způsobu realizace v úvahu přicházejících závazků s tím, že se jimi Rada vlády bude opětovně zabývat.

***

Rada vlády pro koordinaci boje s korupcí je od roku 2014 poradním orgánem vlády pro oblast boje proti korupci. Jejím úkolem je kromě koordinace a vyhodnocování problematiky boje proti korupci vládě předkládat návrhy na přijetí opatření vedoucích ke snížení korupčního rizika v rámci činnosti veřejné správy a zvýšení její transparentnosti. Předsedou Rady je ministr pro legislativu a předseda Legislativní rady vlády, místopředsedy Rady jsou předseda vlády, ministr spravedlnosti, ministr vnitra, ministr financí, ministr zdravotnictví a ministr pro místní rozvoj. Dalšími členy jsou ředitel Národní centrály proti organizovanému zločinu služby kriminální policie a vyšetřování (NCOZ), ředitel Generální inspekce bezpečnostních sborů (GIBS), nejvyšší státní zástupce, předseda Svazu měst a obcí České republiky, předseda Asociace krajů České republiky, prezident Hospodářské komory České republiky a zástupců nestátních neziskových organizací, akademické obce, profesních komor zřizovaných státem a odborné veřejnosti.

Mgr. Vladimír Řepka, tiskový mluvčí Ministerstva spravedlnosti

15. listopadu 2022