Plnění opatření uvedených v Akčním plánu boje s korupcí na rok 2019 byla zhodnocena, naprostá většina úkolů byla splněna

Vláda na svém jednání dne 1. dubna 2020 vzala na vědomí nelegislativní materiál „Zhodnocení plnění opatření uvedených v Akčním plánu boje s korupcí na rok 2019“ (dále jen „Zhodnocení“). Zmíněné Zhodnocení je vládě pravidelně za uplynulé období předkládáno do 31. března roku následujícího. Většina úkolů v rámci jednotlivých opatření byla splněna.

Z celkového množství 37 úkolů jich bylo 84 % (31) zcela splněno, 5 % (2) splněno částečně a 11 % (4) splněno nebylo. Z důležitých úkolů, které byly splněny nebo naplňovány průběžně, se jednalo například o:

  • Předložení návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů, ve znění pozdějších předpisů;
  • Předložení návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 7/2002 Sb., o řízení ve věcech soudců, státních zástupců a soudních exekutorů, ve znění pozdějších předpisů;
  • Předložení sektorové analýzy korupce ve zdravotnictví;
  • Pokračování v legislativním procesu u návrhu zákona o lobbování a souvisejícího změnového zákona;
  • Plnění závazků v Akčním plánu České republiky Partnerství pro otevřené vládnutí na období let 2018 až 2020

Některé přetrvávající úkoly, stejně jako navazující úkoly u vybraných opatření, byly zařazeny do Akčního plánu boje s korupcí na rok 2020 tak, aby bylo zachováno kontinuální plnění protikorupčních aktivit vlády.

Obsah Zhodnocení je tvořen z podstatné části jednotlivými vstupy, které v rámci své gesce ministryni spravedlnosti, jež tento materiál předkládá, zaslala jednotlivá ministerstva a ostatní ústřední správní úřady. Jednotlivá opatření, která jsou seskupena v rámci čtyř prioritních oblastí odpovídajících struktuře vyhodnocovaného akčního plánu, byla zhodnocena jak ze strany svého věcného, tak formálního a procesního naplnění.