Závazek: 4.4 Zpracování metodiky pro účast zástupců občanské společnosti v participativních procesech

Popis závazku

Gestor: Ministerstvo spravedlnosti, Úřad vlády ČR

Co je závazkem:

Záměrem je přispět ke vzniku fungujícího metodického prostředí pro participativní procesy. Konkrétním cílem pak je za využití principů spoluvytváření a participace po jejím začlenění do strategického rámce vlády vůči NNO vytvořit metodiku pro ministerstva a ostatní ústřední správní úřady k účasti zástupců občanské společnosti  v participativních procesech a následně tuto metodiku uvést do praxe v rámci jednotlivých ministerstev a ústředních správních úřadů. V rámci zavádění do praxe by se v prvním kroku mělo jednat alespoň o zavedení metodiky formou pilotního projektu.

Milníky:

Milníková aktivita s ověřitelným výstupem Počáteční datum: Koncové datum: Stav
Zakotvení metodiky v rámci Strategie vůči nestátním neziskovým organizacím na léta 2021 – 2030 (gestor: Úřad vlády ČR) 1. 11. 2020 12. 7. 2021

(původně předpokládané datum 30. 4. 2021)

Dokončeno.
Vytvoření metodiky v souladu s principy participace
a spoluvytváření (gestor: Ministerstvo spravedlnosti)
30. 4. 2021 31. 12. 2021 Probíhá.
Uvedení metodiky do praxe v rámci participativních procesů ministerstev a ostatních ústředních správních úřadů – minimálně u jednoho většího resortu formou pilotního projektu (gestor: Úřad vlády ČR) 1. 1. 2022 31. 8. 2022 Nezapočato.

Vyhodnocení za období listopad 2020 – únor 2021

Závazek byl ve sledovaném období zakotven ve Strategii spolupráce veřejné správy s nestátními neziskovými organizacemi na léta 2021 až 2030. Závazek se konkrétně propsal do dvou opatření, a to opatření B.1.1 Zpracovat metodiku pro účast zástupců občanské společnosti v participativních procesech a B.1.2 Implementovat metodiku pro účast zástupců občanské společnosti v participativních procesech do praxe. Pracovní skupina pro tvorbu strategie na svém jednání dne 10. prosince 2020 v rámci opatření akcentovala pravidelné vyhodnocování samotné participace s přímou účastí zástupců neziskového sektoru na tomto vyhodnocování. Opatření bylo také doplněno o informace, že součástí metodiky by mělo být i téma advokační práce jako jedné z forem participace. Od 18. prosince do 8. ledna probíhala veřejná konzultace k nové strategii směrem k neziskovému sektoru. Ke specifickému cíli B, jehož jsou opatření součástí, spolugestor obdržel 20 připomínek, z toho 8 přímo k metodice (budou projednány na pracovní skupině k tvorbě metodiky participace). V průběhu ledna proběhly konzultace s MSp ke způsobu obsazení pracovní skupiny k tvorbě metodiky participace (oficiální název: pracovní skupiny pro zpracování metodiky pro účast zástupců občanské společnosti v participativních procesech) a dne 4. února 2021 byla vyhlášená veřejná výzva k nominaci členů zastupujících neziskový sektor do pracovní skupiny k tvorbě metodiky participace, viz http://www.vlada.cz/cz/ppov/rnno/aktuality/vyzva-k-nominaci-clenu-zastupujicich-neziskovy-sektor-do-pracovni-skupiny-k-tvorbe-metodiky-participace–186441/ s termínem uzávěrky dne 15. března 2021. Informace o této aktivitě obdrželi členové Výboru pro legislativu a financování při RVNNO na jednání dne 28. ledna 2021 a členové Rady vlády pro NNO na zasedání dne 11. února 2021. V průběhu února také proběhly další přípravné práce k ustavení pracovní skupiny (vytipovávání osob do pracovní skupiny za státní správu apod.).

Vzhledem k vytváření metodiky probíhal ve sledovaném období sběr relevantních podkladů a příkladů dobré praxe, kdy se zástupce Ministerstva spravedlnosti zúčastnil např. webináře OECD k využití metod deliberativní demokracie v praxi s názvem „Citizen Councils – an international perspective“. Více informací k webináři je možné nalézt na: https://blog.oecd-berlin.de/koennen-buergerraete-die-demokratie-staerken.

Vyhodnocení za období březen 2021 – květen 2021

Ve sledovaném období pokračoval proces ustavování pracovní skupiny k tvorbě metodiky participace (oficiální název: Pracovní skupina pro zpracování metodiky pro účast zástupců občanské společnosti v participativních procesech). Do termínu uzávěrky pro příjem nominací (15. března 2021) sekretariát Rady vlády pro NNO obdržel celkem 11 nominací. Poté, dne 19. března, byli členky a členové RVNNO zastupující neziskový sektor vyzváni k hlasování formou per rollam o nominaci do pracovní skupiny. Zvoleno bylo 8 kandidátek a kandidátů. Nejvyšší počet hlasů obdržel Ing. Aleš Sedláček z České rady dětí a mládeže, který se tak stal (spolu)předsedou pracovní skupiny zastupující neziskový sektor. Druhým (spolu)předsedou zastupující státní správu je Ing. František Kučera z Oddělení boje proti korupci MSp, které koordinuje činnosti spojené s členstvím ČR v mezinárodní iniciativě Partnerství pro otevřené vládnutí.

Pracovní skupina je složena paritně ze zástupců státní správy a NNO. Je 16členná, včetně 2 výše zmíněných spolupředsedů se stejnými úkoly/pravomocemi. Detailní složení pracovní skupiny je uvedeno na webových stránkách ÚV ČR: http://www.vlada.cz/cz/ppov/rnno/pskmp/pracovni-skupina-pro-zpracovani-metodiky-pro-ucast-zastupcu-obcanske-spolecnosti-v-participativnich-procesech–187600/.

Před prvním jednáním pracovní skupiny proběhla dne 5. května 2021 online schůzka obou spolupředsedů se zástupci MV z Odboru strategického rozvoje a koordinace veřejné správy o možných průsečících agend. MV realizuje strategii s názvem Klientsky orientovaná veřejná správa 2030, kde je obsažen strategický cíl 5. INFORMOVANÍ A ÚČASTNÍCÍ SE OBČANÉ, v jehož rámci je pak specifický cíl 5.2 Zvýšit povědomí o možnostech účasti občanů na veřejném dění, tyto možnosti usnadňovat.

První jednání pracovní skupiny se uskutečnilo dne 27. května 2021 a odsouhlaseny byly následující dva závěry: 1. Adresáty metodiky budou v prvotní fázi ústřední orgány státní správy; 2. Pozornost bude věnována participaci z pohledu nestátních neziskových organizací. Zápis z jednání je k dispozici na výše zmíněných webových stránkách. Zpracován byl také harmonogram činnosti pracovní skupiny a na sdíleném disku byla vytvořena knihovnička podkladových materiálů. Jedním z možných inspiračních zdrojů činnosti pracovní skupiny je dlouhodobá iniciativa Úradu splnomocnenca vlády SR republiky pre rozvoj občianskej spoločnosti (prezentovaná na konferenci pořádané v rámci týdne OGP dne 25. května 2021 + existuje databáze původních publikací k participaci).

Orientační harmonogram činnosti pracovní skupiny:

Květen 2021 jednání PS Diskuse nad osnovou metodiky
Červen 2021 jednání PS Diskuse nad osnovou metodiky, vstupy členů k bodům osnovy
Konec července 2021 verze metodiky k připomínkování
Srpen, září 2021 Připomínkování/doplňování metodiky ze strany členů
Září 2021 jednání PS Diskuse nad spornými tématy
Září/říjen 2021 Připomínkování/doplňování metodiky ze strany členů
Říjen/listopad 2021 Veřejná konzultace
Říjen/listopad 2021 jednání PS Započetí vyjednávání implementační fáze
Listopad/prosinec 2021 Projednání RVNNO
Leden 2022 Započetí implementační fáze

Vyhodnocení za období červen 2021 – srpen 2021

Ve sledovaném období proběhlo dne 14. června druhé jednání Pracovní skupiny pro zpracování metodiky pro účast zástupců občanské společnosti v participativních procesech. Na jednání došlo ke schválení navržené osnovy metodiky (všichni se vyslovili PRO) a shodě, že součástí metodiky bude i část odkazující na předpokládaný vznik návazného materiálu vztahujícího se k dlouhodobějším záměrům týkajících se participace (nikdo se nevyjádřil PROTI). Zápisy z jednání jsou k dispozici na webových stránkách Rady vlády pro NNO http://www.vlada.cz/cz/ppov/rnno/pskmp/pracovni-skupina-pro-zpracovani-metodiky-pro-ucast-zastupcu-obcanske-spolecnosti-v-participativnich-procesech–187600/.

Členové pracovní skupiny byli také formou PowerPointové prezentace seznámeni s podněty z veřejné konzultace týkající se metodiky participace, které sekretariát Rady vlády pro NNO obdržel v rámci přípravy nového strategického dokumentu s názvem Strategie spolupráce veřejné správy s nestátními neziskovými organizacemi na léta 2021 až 2030.

V souladu s dříve reportovanými informacemi byl závazek 4. 4 zakotven ve výše zmíněné strategii,  konkrétně se propsal do dvou opatření. Ke schválení strategie došlo s menším časovým zpožděním, a to dne 12. července 2021. Detailnější informace k obsahu strategie jsou k dispozici zde http://www.vlada.cz/cz/ppov/rnno/dokumenty/strategie-spoluprace-verejne-spravy-s-nestatnimi-neziskovymi-organizacemi-na-leta-2021-az-2030-189753/.

Dne 31. 7. 2021 byl členům pracovní skupiny v souladu s harmonogramem prací rozeslán první pracovní návrh metodiky. V souladu se schváleným záměrem se návrh metodiky zaměřuje především na participaci NNO v pracovních skupinách a poradních orgánech ministerstev a ostatních ústředních správních úřadů a při vytváření dokumentů, které metodika definuje poměrně široce. Kromě zmíněného návrh krátce shrnuje základní zásady a principy participace a rovněž na základě zahraničních analýz vyvrací některé časté mýty o participaci. Mezi další témata, na která se podpůrně k hlavním kapitolám návrh metodiky zaměřuje, patří problematika adekvátních personálních a finančních zdrojů pro participaci nebo oblast tzv. eParticipace.

Vyhodnocení za období září 2021 – listopad 2021

Ve sledovaném období proběhla dvě jednání Pracovní skupiny pro zpracování metodiky pro účast zástupců občanské společnosti v participativních procesech, a to dne 29. září (osobně) a 6. října (online). Pracovní skupina se shodla, že metodika by měla být jednoduchým, stručným a praktickým návodem, potřebné relevantní informace ve větší míře detailu (např. o marginalizovaných skupinách) by měly být uvedeny v přílohách. Měla by zdůraznit přínosy střech a sítí NNO, ale do participativních procesů by měly být zapojeny i ostatní NNO. Dále se pracovní skupina shodla, že parita participujících NNO vzhledem k dalším členům poradních a pracovních orgánů je jedním ze stěžejních principů dobré participace a v metodice by to mělo být reflektováno.

Na říjnovém jednání byla diskutována role Rady vlády pro NNO v koordinaci participativních procesů a testování metodiky v praxi, kdy bude primárně testováno, zda je státní správa schopná se i s ohledem na své kapacitní možnosti metodikou řídit, a dále zda NNO mají dostatečné schopnosti, dovednosti a kapacitu možností participace využívat a zda společné uplatnění metodiky a schopností NNO vedou ke znatelné změně/hmatatelně odlišným výsledkům řešení. V této souvislosti pracovní skupina doporučila zajistit externího metodika/evaluátora, který by byl k dispozici ideálně od počátku implementační fáze metodiky a nastavil indikátory pro její vyhodnocení. V neposlední řadě pracovní skupina došla k závěru, že s ohledem na dva okruhy aktivit, které se od státní správy očekávají (proměna způsobu vytváření a fungování poradních orgánů a proměna způsobu tvorby dokumentů) je možné do pilotní implementace metodiky oproti původnímu plánu zahrnout více než jeden resort. Zápisy z jednání včetně příloh jsou k dispozici na webových stránkách Rady vlády pro NNO http://www.vlada.cz/cz/ppov/rnno/pskmp/pracovni-skupina-pro-zpracovani-metodiky-pro-ucast-zastupcu-obcanske-spolecnosti-v-participativnich-procesech–187600/.

Návrh metodiky byl upraven v souladu s přijatými doporučeními pracovní skupiny a následně dán k dispozici členkám a členům Rady vlády pro NNO, členkám a členům Výboru pro legislativu a financování a opětovně pracovní skupině k úpravám a komentářům. Prezentace metodiky a diskuse mimo jiné o vhodných případech pro pilotní ověřování je plánována na nejbližší zasedání Rady vlády pro NNO (původní listopadový termín posunut na prosinec).

V průběhu listopadu započala také vyjednávání s některými ministerstvy o pilotní implementaci metodiky. Připravenost metodiku pilotně ověřit doposud potvrdilo Ministerstvo zahraničí (v rámci Odboru rozvojové spolupráce a humanitární pomoci MZV v součinnosti s Českou rozvojovou agenturou a Radou pro ZRS).

V listopadu se dále uskutečnil kulatý stůl iniciovaný členy pracovní skupiny zastupující neziskový sektor, kde byla za účasti zmocněnce Slovenské republiky pro rozvoj občanské společnosti diskutována podoba metodiky a fungování participace ve státní správě na Slovensku.

Po obsahové stránce byla v listopadu rozeslaná metodika oproti své první verzi v souladu s proběhlými jednáními a přijatými připomínkami upravena, zestručněna a některé její části týkající se např. eParticipace byly přesunuty do příloh. Upřesněny a zjednodušeny byly rovněž používané pojmy. Rovněž některé doporučované postupy procházejí na základě probíhajících jednání revizí tak, aby byly více návodné a pro adresáty jednodušeji využitelné.

Vyhodnocení za období prosinec 2021 – únor 2022

Ve sledovaném období se dne 10. prosince 2021 uskutečnilo zasedání Rady vlády pro NNO, kde byl návrh metodiky představen a Rada vlády pro NNO v rámci svého usnesení podpořila jeho dopracování na základě uplatněných připomínek. Dne 6. ledna tyto koncepční a obsahové připomínky prodiskutovala pracovní skupina a materiál byl upraven. Od 10. do 31. ledna 2022 probíhala veřejná konzultace, viz https://www.vlada.cz/cz/ppov/rnno/aktuality/verejna-konzultace-k-metodice-participace-nno-193581/. Možnost k materiálu zaslat své návrhy na úpravu textace využilo 8 osob, které zaslaly celkem 15 podnětů. Vypořádání bude zveřejněno na webových stránkách Rady vlády pro NNO.

Prodlení v dokončení metodiky bylo způsobeno dvěma faktory, kdy jeden významně z pohledu gestora přispěl ke zlepšení kvality výsledného materiálu a spočíval ve snaze návrh projednat a připomínkovat na co nejvíce relevantních platformách a fórech, druhý pak souvisel s opakovaným odkladem termínu zasedání Rady vlády pro NNO, na kterém bylo plánováno metodiku představit před rozesláním do veřejných konzultací.

Pomohla vám tato stránka?

Ano
Ne
Děkujeme vám za zpětnou vazbu.