Závazek: 4.4 Zpracování metodiky pro účast zástupců občanské společnosti v participativních procesech

Popis závazku

Gestor: Ministerstvo spravedlnosti, Úřad vlády ČR

Co je závazkem:

Záměrem je přispět ke vzniku fungujícího metodického prostředí pro participativní procesy. Konkrétním cílem pak je za využití principů spoluvytváření a participace po jejím začlenění do strategického rámce vlády vůči NNO vytvořit metodiku pro ministerstva a ostatní ústřední správní úřady k účasti zástupců občanské společnosti  v participativních procesech a následně tuto metodiku uvést do praxe v rámci jednotlivých ministerstev a ústředních správních úřadů. V rámci zavádění do praxe by se v prvním kroku mělo jednat alespoň o zavedení metodiky formou pilotního projektu.

Milníky:

Milníková aktivita s ověřitelným výstupem Počáteční datum: Koncové datum: Stav
Zakotvení metodiky v rámci Strategie vůči nestátním neziskovým organizacím na léta 2021 – 2030 (gestor: Úřad vlády ČR) 1. 11. 2020 30. 4. 2021 Započato.
Vytvoření metodiky v souladu s principy participace
a spoluvytváření (gestor: Ministerstvo spravedlnosti)
30. 4. 2021 31. 12. 2021 Nezapočato (sběr podkladů).
Uvedení metodiky do praxe v rámci participativních procesů ministerstev a ostatních ústředních správních úřadů – minimálně u jednoho většího resortu formou pilotního projektu (gestor: Úřad vlády ČR) 1. 1. 2022 31. 8. 2022 Nezapočato.

Vyhodnocení za období listopad 2020 – únor 2021

Závazek byl ve sledovaném období zakotven ve Strategii spolupráce veřejné správy s nestátními neziskovými organizacemi na léta 2021 až 2030. Závazek se konkrétně propsal do dvou opatření, a to opatření B.1.1 Zpracovat metodiku pro účast zástupců občanské společnosti v participativních procesech a B.1.2 Implementovat metodiku pro účast zástupců občanské společnosti v participativních procesech do praxe. Pracovní skupina pro tvorbu strategie na svém jednání dne 10. prosince 2020 v rámci opatření akcentovala pravidelné vyhodnocování samotné participace s přímou účastí zástupců neziskového sektoru na tomto vyhodnocování. Opatření bylo také doplněno o informace, že součástí metodiky by mělo být i téma advokační práce jako jedné z forem participace. Od 18. prosince do 8. ledna probíhala veřejná konzultace k nové strategii směrem k neziskovému sektoru. Ke specifickému cíli B, jehož jsou opatření součástí, spolugestor obdržel 20 připomínek, z toho 8 přímo k metodice (budou projednány na pracovní skupině k tvorbě metodiky participace). V průběhu ledna proběhly konzultace s MSp ke způsobu obsazení pracovní skupiny k tvorbě metodiky participace (oficiální název: pracovní skupiny pro zpracování metodiky pro účast zástupců občanské společnosti v participativních procesech) a dne 4. února 2021 byla vyhlášená veřejná výzva k nominaci členů zastupujících neziskový sektor do pracovní skupiny k tvorbě metodiky participace, viz http://www.vlada.cz/cz/ppov/rnno/aktuality/vyzva-k-nominaci-clenu-zastupujicich-neziskovy-sektor-do-pracovni-skupiny-k-tvorbe-metodiky-participace–186441/ s termínem uzávěrky dne 15. března 2021. Informace o této aktivitě obdrželi členové Výboru pro legislativu a financování při RVNNO na jednání dne 28. ledna 2021 a členové Rady vlády pro NNO na zasedání dne 11. února 2021. V průběhu února také proběhly další přípravné práce k ustavení pracovní skupiny (vytipovávání osob do pracovní skupiny za státní správu apod.).

Vzhledem k vytváření metodiky probíhal ve sledovaném období sběr relevantních podkladů a příkladů dobré praxe, kdy se zástupce Ministerstva spravedlnosti zúčastnil např. webináře OECD k využití metod deliberativní demokracie v praxi s názvem „Citizen Councils – an international perspective“. Více informací k webináři je možné nalézt na: https://blog.oecd-berlin.de/koennen-buergerraete-die-demokratie-staerken.