Závazek: 4.3 Otevřená data o vzdělávání a vzdělávací soustavě

Popis závazku

Gestor: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Co je závazkem:

 • Vytvoření moderního, robustního, modulárního informačního systému pro podporu výkonu klíčových agend ministerstva a sdílení autoritativních dat v rámci resortu, propojeného datového fondu ve veřejné správě i směrem k veřejnosti,
 • vytvoření jednotné, účinné a efektivní základny pro data spravovaná a sdružovaná státní správou ve školství, umožnění jejich sdílení všemi zainteresovanými subjekty,
 • dostupnost dat umožňujících široké veřejnosti monitorovat kvalitu vzdělávání v ČR,
 • snížení administrativní zátěže,
 • úspora finančních prostředků a jejich efektivnější vynakládání v důsledku sdílení dat, služeb a funkcionalit v rámci CIS/RIS.

Milníky původní:

Milníková aktivita s ověřitelným výstupem Počáteční datum: Koncové datum: Stav
Realizace veřejné zakázky na dodavatele RIS MŠMT 31. 8. 2020 Nesplněno. Viz nové milníky.
Realizace RIS MŠMT 1. 9. 2020 31. 12. 2022 Viz nové milníky.
Pilotní provoz RIS MŠMT 1. 1. 2023 31. 8. 2023 Viz nové milníky.
Ostrý provoz RIS MŠMT (zahrnující automatizovanou publikaci veřejných dat v otevřeném formátu a jejich zavedení v Národním katalogu otevřených dat) 1. 6. 2023 31. 8. 2023 Viz nové milníky.

Milníky nové:

Milníková aktivita s ověřitelným výstupem Počáteční datum: Koncové datum: Stav
Příprava veřejné zakázky na eEdu-I únor 2021 Dokončeno.
Vyhlášení a administrace veřejné zakázky na eEdu-I březen 2021 červen 2021 Probíhá.
Plnění veřejné zakázky na eEdu-I červen 2021 prosinec 2022  
Příprava veřejné zakázky na eEdu-II říjen 2021 leden 2022  
Vyhlášení a administrace veřejné zakázky na eEdu-II únor 2022 červen 2022  
Plnění veřejné zakázky na eEdu-II červen 2022 prosinec 2023  
Příprava veřejné zakázky na eEdu-III říjen 2022 leden 2023  
Vyhlášení a administrace veřejné zakázky na eEdu-III únor 2023 červen 2023  
Plnění veřejné zakázky na eEdu-III červen 2023 prosinec 2024  

 Vyhodnocení za období listopad 2020 – únor 2021

Dne 14. 10. 2020 bylo rozhodnuto o zrušení stěžejní veřejné zakázky celého projektu RIS MŠMT (Dodávka a podpora provozu RIS MŠMT) a to z vážných důvodů naplnění skutečností podle § 127 odst. 2 písm. d) ZZVZ, neboť se v zadávacím řízení vyskytly důvody hodné zvláštního zřetele, pro které nelze po zadavateli požadovat, aby v zadávacím řízení pokračoval. Důvody, by pro zadavatele i případného dodavatele představovaly vysoké riziko, resp. míru nejistoty při plnění požadavku postupu dle harmonogramu, který je na straně jedné významně ovlivněn stávající mimořádnou situací (COVID-19), a na straně druhé de facto nemožností prodlužovat projekt nad aktuálně schválený termín z důvodu ohraničení programového období.

MŠMT přijalo tedy rozhodnutí ukončit  projekt Resortního informačního systému (RIS MŠMT), jehož realizace měla být kofinancována z prostředků ESIF a probíhat v období 2020 až 2023.

K faktickému ukončení projektu došlo oznámením poskytovateli dotace (Řídícímu orgánu IROP) a vzhledem k tomu, že prozatím nebylo zahájeno čerpání finančních prostředků IROP, došlo dne 3. 11. 2020 k bezproblémovému zrušení projektu RIS MŠMT.

Nástupnickým projektem se stává Informační systém vzdělávání (ISV). ISV bude plně financován z prostředků státního rozpočtu z kapitoly 333.

Hlavní cíle ISV a RIS MŠMT zůstávají identické, tedy:

 • vybudování vlastního, technologicky pokročilého, robustního a stabilního informačního systému MŠMT
 • nová elektronizace klíčových agend úřadu
 • optimalizace a konsolidace datové základny MŠMT
 • jednotná správa autoritativních dat a číselníků z centrálního místa
 • sdílení vybraných autoritativních údajů prostřednictvím komunikačních rozhraní
 • plná modularita a škálovatelnost nového IS
 • podpora principu OpenData
 • minimalizace vendor lock-in
 • uživatelská přívětivost

Odlišností od původního projektu RIS MŠMT je způsob realizace, kdy je volena postupná realizace, tj. tzv. metoda per partes.

I strategické cíle zůstávají pro ISV stejné a musí být plně zohledněny při jeho realizaci:

 • Automatizace podpůrných činností v agendách
 • Dostupnost (veřejných) informací resortu z jednoho referenčního místa
 • Kontinuální naplňování principů eGovernmentu a Smart Administration, zejména:
 • využívání služeb Základních registrů veřejné správy
 • podpora sdíleného datového fondu veřejné správy – publikace na eGON Service Bus
 • podpora úplného elektronického podání
 • podpora publikace Open Data
  • Optimalizace a konsolidace dat v resortu
  • Podpora výkonu agend
  • Poskytování podpůrných funkcí uživatelům (jednotné přihlášení, zajištění přístupu a dat na základě definovaného oprávnění)
  • Centralizace publikace dat v rámci ISV
  • Procesní a metodická optimalizace
  • Uživatelská přívětivost a přizpůsobitelnost ISV
  • Vytěžování dat, práce s daty, sdílení dat, tvorba reportů a sestav

Na rozdíl od RIS MŠMT, který měl být vybudován v rámci jednoho uceleného kroku v období 2020-2023, bude ISV realizován v jednotlivých etapách, jejichž výstupem budou konkrétní funkční celky – eEdu-I, eEdu-II a eEdu-III.

eEdu-I

Cílem eEdu-I je nově elektronizovat agendu tří základních oblastí/rejstříků spravovaných ministerstvem:

 • agendu Rejstříku škol a školských zařízení;
 • agendu Rejstříku školských právnických osob;
 • agendu Rejstříku vysokých škol a uskutečňovaných studijních programů.

Tato etapa zajistí nejen elektronizaci výše uvedených agend ministerstva, ale zajistí současně nástroje umožňující efektivní rozvoj, integraci a implementaci ostatních vybraných agend ministerstva realizovaných v následných etapách. eEdu-I je tedy zamýšlen jako informační systém, do něhož jsou integrovány jednotlivé elektronizované agendy, přičemž sám o sobě poskytuje minimálně subsystémy pro sdílení dat mezi jednotlivými moduly / agendami směrem k vnějšímu i vnitřnímu prostředí (Integrační sběrnice), správu identit (IDM), správu dokumentů (DMS), podporu jednotného přihlášení a nástroje pro modelování a úpravu procesů (Workflow Engine). Jeho součástí je také Portál a jednotná databáze autoritativních dat s číselníky, které bude možno využívat i v dalších etapách rozvoje. V rámci eEdu-I je nezbytné zajistit implementaci a konfiguraci výše zmíněných funkcionalit a elektronizovaných agend tak, aby s okolními systémy a mezi sebou komunikovaly prostřednictvím Integrační sběrnice, využívaly IDM pro správu identit, DMS pro správu a uchovávání dokumentů a umožnily jednotné přihlášení uživatelů. Jednotlivé agendy také musí mít procesy upravovatelné prostřednictvím Workflow Engine.

Již na úrovni eEdu-I musí být naplněny veškeré funkční požadavky a vlastnosti budoucího ISV.

eEdu-II

Tento funkční celek vznikne doplněním eEdu-I o další moduly pro novou elektronizaci (matričních) systémů/oblastí MŠMT:

 • Sběr statisticko-administrativních dat sdružovaných ministerstvem podle § 28 odst. 5 a § 161c odst. 2 písm. a školského zákona a § 87 odst. 1 písm. i vysokoškolského zákona (aktuálně zajišťováno Informačním systémem školské statistiky vč. jeho modulů pro sběr individuálních dat ze školních matrik a dalšími nástroji);
 • Vedení zjednodušené evidence matrik mateřských škol;
 • Informační systém sdružené informace matrik studentů (SIMS);
 • Registr docentů a profesorů;
 • další agendy dle budoucího vývoje (např. elektronizace v oblasti SVP)Datová základna eEdu-II bude rozšířena o konsolidovaná data a číselníky spravované v rámci těchto matričních agend, jejich efektivní elektronizaci zajistí již vytvořená platforma a funkcionality eEdu-I.

eEdu-III

V rámci realizace 3. etapy budování ISV dojde k (nové) elektronizaci následujících agend a jejich implementaci do jádra ISV vytvořeného v rámci eEdu-I:

 • Uznávání odborných kvalifikací;
 • Uznávání vzdělání;
 • další agendy dle budoucího vývoje.

eEdu-III je posledním funkčním celkem, jehož dobudováním vznikne projektovaný ISV.

Předpokládány jsou akceptace jednotlivých funkčních celků a jejich dostatečně dlouhý pilotní provoz, jehož úspěšné zakončení je podmínkou pro zahájení realizace navazující etapy.

Vyhodnocení za období březen 2021 – květen 2021

Během měsíce března byla realizována celá řada přípravných kroků, vedoucích k získání souhlasného stanoviska záměru Informačního systému vzdělávání Odborem hlavního architekta eGovernmentu (OHA), který v souladu se základními zásadami při posuzování záměrů výdajů v oblasti informačních a komunikačních technologií vydal souhlasné stanovisko dne 9. 4. 2021.

Dne 16. 4. 2021 splnilo MŠMT dle usnesení vlády ČR 86/2020 povinnost informovat vládu v souvislosti s výdaji v oblasti informačních a komunikačních technologií a mohlo tak dojít k vyhlášení veřejné zakázky na Dodávku a podporu Informačního systému vzdělávání (ISV) v rozsahu budování jeho první etapy – eEdu-I. K vyhlášení prostřednictvím Národního elektronického nástroje (NEN) došlo dne 31. 5. 2021 a lhůta pro podání nabídek uplyne dne 9. 7. 2021.

Vyhodnocení za období červen 2021 – srpen 2021

Zadávací řízení stále pokračuje. Dne 9. 7. 2021 uplynula lhůta pro podání nabídek a probíhá hodnocení nabídek odbornou komisí. Vzhledem k náročnějšímu administrativnímu průběhu tohoto procesu, zadávací řízení nebylo dosud ukončeno.