Závazek: 4.2 Zvýšení povědomí o problematice oznamovatelů protiprávního jednání

Popis závazku

Gestor: Ministerstvo spravedlnosti

Co je závazkem:

Závazek spočívá v legislativní, edukativní a mediální činnosti, jejímž cílem je zlepšení společenského vnímání oznamovatelů protiprávního jednání.

Milníky:

Milníková aktivita s ověřitelným výstupem Počáteční datum: Koncové datum: Stav
Přijetí zákona o ochraně oznamovatelů 17. 12. 2021 Splněno částečně.
Mediální kampaň k přijetí zákona o ochraně oznamovatelů 1. 11. 2020 31. 3. 2022 Nezapočato.
Realizace projektu „Zintenzivnění boje proti korupci zvyšováním povědomí veřejného sektoru se zaměřením na soudce, orgány činné v trestním řízení a veřejnou správu“ 30. 4. 2023 Započato, plněno omezeně.

Vyhodnocení za období listopad 2020 – únor 2021

Závazek byl ve sledovaném období naplňován především vzhledem k milníkové aktivitě přijetí zákona o ochraně oznamovatelů. Poté, co byly návrh zákona o ochraně oznamovatelů a zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o ochraně oznamovatelů, dne 30. 9. 2020 předloženy k projednání vládě a v průběhu října až listopadu 2020 posuzovány pracovními komisemi Legislativní rady, je dne 26. 11. 2020 projednala Legislativní rada vlády.  Legislativní rada vlády projednávání po uplatnění zásadních připomínek přerušila a vrátila materiály předkladateli k dopracování. Ministerstvo spravedlnosti připomínky zapracovalo a návrhy opětovně předložilo dne 19. 1. 2021. Ministryně spravedlnosti následně rozhodla o předložení materiálů vládě stanoviskem předsedkyně Legislativní rady vlády. Návrhy zákonů byl projednán a schváleny vládou dne 1. 2. 2021 (vizte https://apps.odok.cz/veklep-detail?pid=KORNBR3DRSYB a https://apps.odok.cz/veklep-detail?pid=KORNBR3E84HK). Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR byly návrhy předloženy dne 9. 2. 2021 jako sněmovní tisky č. 1150 a 1151 (vizte https://www.psp.cz/sqw/historie.sqw?o=8&t=1150https://www.psp.cz/sqw/historie.sqw?o=8&t=1151). Česká republika tak zároveň jako první členský stát EU předložila k projednání na parlamentní úrovni transpoziční úpravu směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1937 ze dne 23. října 2019 o ochraně osob, které oznamují porušení práva Unie.

Milníková aktivita vztahující se k mediální kampani k přijetí zákona o ochraně oznamovatelů nebyla dosud vzhledem ke stavu projednávání výše zmíněných zákonů započata.

Práce směřující k realizaci projektu „Zintenzivnění boje proti korupci zvyšováním povědomí veřejného sektoru se zaměřením na soudce, orgány činné v trestním řízení a veřejnou správu“ započaly již na přelomu třetího a čtvrtého čtvrtletí roku 2020. V průběhu roku 2021 je v projektu plánováno vypracování komparativních analýz a dále započetí mediální kampaně.  Mezinárodní konference a workshopy budou uspořádány ke konci roku 2021 a v roce 2022. V návaznosti na komparativní analýzy a konference budou zpracovány metodologie školení a brožury. Ve sledovaném období  byla započata příprava zadávací dokumentace veřejné zakázky směřující k vytvoření zmíněné komparativní analýzy, brožury a metodologie školení. Více informací k projektu lze nalézt na: https://korupce.cz/projekt-zintenzivneni-boje-proti-korupci/.