Závazek: 4.2 Zvýšení povědomí o problematice oznamovatelů protiprávního jednání

Popis závazku

Gestor: Ministerstvo spravedlnosti

Co je závazkem:

Závazek spočívá v legislativní, edukativní a mediální činnosti, jejímž cílem je zlepšení společenského vnímání oznamovatelů protiprávního jednání.

Milníky:

Milníková aktivita s ověřitelným výstupem Počáteční datum: Koncové datum: Stav
Přijetí zákona o ochraně oznamovatelů 17. 12. 2021 Nesplněno. Bude předložen znovu.
Mediální kampaň k přijetí zákona o ochraně oznamovatelů 1. 11. 2020 30. 6. 2023 (původně: 31. 3. 2022) Započato.
Realizace projektu „Zintenzivnění boje proti korupci zvyšováním povědomí veřejného sektoru se zaměřením na soudce, orgány činné v trestním řízení a veřejnou správu“ 1. 8. 2020 31. 7. 2023 (původně: 30. 4. 2023) Plněno průběžně.

Vyhodnocení za období listopad 2020 – únor 2021

Závazek byl ve sledovaném období naplňován především vzhledem k milníkové aktivitě přijetí zákona o ochraně oznamovatelů. Poté, co byly návrh zákona o ochraně oznamovatelů a zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o ochraně oznamovatelů, dne 30. 9. 2020 předloženy k projednání vládě a v průběhu října až listopadu 2020 posuzovány pracovními komisemi Legislativní rady, je dne 26. 11. 2020 projednala Legislativní rada vlády.  Legislativní rada vlády projednávání po uplatnění zásadních připomínek přerušila a vrátila materiály předkladateli k dopracování. Ministerstvo spravedlnosti připomínky zapracovalo a návrhy opětovně předložilo dne 19. 1. 2021. Ministryně spravedlnosti následně rozhodla o předložení materiálů vládě stanoviskem předsedkyně Legislativní rady vlády. Návrhy zákonů byly projednány a schváleny vládou dne 1. 2. 2021 (vizte https://apps.odok.cz/veklep-detail?pid=KORNBR3DRSYB a https://apps.odok.cz/veklep-detail?pid=KORNBR3E84HK). Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR byly návrhy předloženy dne 9. 2. 2021 jako sněmovní tisky č. 1150 a 1151 (vizte https://www.psp.cz/sqw/historie.sqw?o=8&t=1150https://www.psp.cz/sqw/historie.sqw?o=8&t=1151). Česká republika tak zároveň jako první členský stát EU předložila k projednání na parlamentní úrovni transpoziční úpravu směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1937 ze dne 23. října 2019 o ochraně osob, které oznamují porušení práva Unie.

Milníková aktivita vztahující se k mediální kampani k přijetí zákona o ochraně oznamovatelů nebyla dosud vzhledem ke stavu projednávání výše zmíněných zákonů započata.

Práce směřující k realizaci projektu „Zintenzivnění boje proti korupci zvyšováním povědomí veřejného sektoru se zaměřením na soudce, orgány činné v trestním řízení a veřejnou správu“ započaly již na přelomu třetího a čtvrtého čtvrtletí roku 2020. V průběhu roku 2021 je v projektu plánováno vypracování komparativních analýz a dále započetí mediální kampaně.  Mezinárodní konference a workshopy budou uspořádány ke konci roku 2021 a v roce 2022. V návaznosti na komparativní analýzy a konference budou zpracovány metodologie školení a brožury. Ve sledovaném období byla započata příprava zadávací dokumentace veřejné zakázky směřující k vytvoření zmíněné komparativní analýzy, brožury a metodologie školení. Více informací k projektu lze nalézt na: https://korupce.cz/projekt-zintenzivneni-boje-proti-korupci/.

Vyhodnocení za období březen 2021 – květen 2021

Dne 12. 5. 2021 proběhlo v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR první čtení návrhu zákona o ochraně oznamovatelů a zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o ochraně oznamovatelů, a návrhy byly přikázány k projednání Ústavně právnímu výboru jako garančnímu výboru a Výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj. Usnesení Poslanecké sněmovny jsou zveřejněna na https://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?o=8&v=US&ct=1657https://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?o=8&v=US&ct=1658.

V rámci přípravy na mediální kampaň k přijetí zákona o ochraně oznamovatelů byl na základě průzkumu trhu vybrán dodavatel odborných poradenských služeb, který bude spolupracovat na věcném zadání veřejné zakázky na mediální kampaň. Cílem je navrhnout optimální mediální mix pro cílovou skupinu.

V rámci projektu „Zintenzivnění boje proti korupci zvyšováním povědomí veřejného sektoru se zaměřením na soudce, orgány činné v trestním řízení a veřejnou správu“ bylo zpracováno zadání pro veřejnou zakázku na komparativní studie v oblasti střetu zájmů a ochrany oznamovatelů a probíhá interní připomínkování. Byly zpracovány anotace a harmonogram školení pro rok 2022 a předloženy Justiční akademii, která je partnerskou organizací projektu. Byly zveřejněny základní informace o projektu v anglickém jazyce na webu https://korupce.cz/projekt-zintenzivneni-boje-proti-korupci/the-project-to-strengthen-the-fight-against-corruption/.

Vyhodnocení za období červen 2021 – srpen 2021

Vzhledem k naplňování první milníkové aktivity návrh zákona o ochraně oznamovatelů a zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o ochraně oznamovatelů, projednal Výbor pro veřejnou správu a regionální rozvoj Poslanecké sněmovny a vydal 10. 6. 2021 usnesení doručená poslancům jako tisky 1150/1 a 1151/1, kterými bylo přerušeno projednávání a stanoven termín pro podávání pozměňovacích návrhů do 30. 6. 2021. Následně tento výbor projednal návrh obou zákonů a vydal 15. 7. 2021 usnesení doručená poslancům jako tisky 1150/2 a 1151/2, ve kterých je doporučuje Poslanecké sněmovně projednat a schválit v předloženém znění. Garanční ústavně právní výbor návrh zákonů v uvedeném období neprojednal.

V dotčeném období se nepodařilo uzavřít smlouvu s odborným konzultantem pro spolupráci na věcném zadání veřejné zakázky na mediální kampaň, který byl vybrán na základě průzkumu trhu. Bylo nutno vybrat jiného odborného konzultanta, se kterým probíhá jednání směřující k uzavření smlouvy. Byl připraven koncepční záměr mediální kampaně, který bude využit pro přípravu VZ na dodavatele mediální kampaně a spolupráci s odborným konzultantem.

V rámci projektu „Zintenzivnění boje proti korupci zvyšováním povědomí veřejného sektoru se zaměřením na soudce, orgány činné v trestním řízení a veřejnou správu“ bylo zpracováno zadání pro veřejnou zakázku na komparativní studii v oblasti ochrany oznamovatelů a probíhá finální interní připomínkování. Započaly přípravné činnosti pro zajištění mezinárodní konference k ochraně oznamovatelů, jedná se zejména o návrh programu konference, specifikaci požadavků na místo konání a související služby a přípravu VZ na propagační předměty.

Vyhodnocení za období září 2021 – listopad 2021

V dotčeném období nedošlo ve vztahu k projednávání návrhu zákona o ochraně oznamovatelů a souvisejícího změnového zákona (sněmovní tisky 1150 a 1151) k žádnému posunu. Vzhledem ke konci funkčního období stávající Poslanecké sněmovny v říjnu, bude muset být legislativní proces obou návrhů zahájen znovu. Předsedkyně Legislativní rady vlády nicméně u obou návrhů rozhodla dle článku 76 Legislativních pravidel vlády o upuštění od provedení meziresortního připomínkového řízení. Návrh zákona o ochraně oznamovatelů a související změnový zákon budou tedy předloženy nové vládě bezprostředně po jejím ustavení.

V dotčeném období byla uzavřena smlouva s odborným konzultantem pro spolupráci na věcném zadání veřejné zakázky na mediální kampaň https://smlouvy.gov.cz/smlouva/17754231?backlink=3cj0i. Odborný konzultant připravuje specifikaci pro zadávací dokumentaci pro vyhlášení veřejné zakázky.

V rámci projektu „Zintenzivnění boje proti korupci zvyšováním povědomí veřejného sektoru se zaměřením na soudce, orgány činné v trestním řízení a veřejnou správu“ byly vyhlášeny veřejné zakázky na „Zintenzivnění boje proti korupci, Část 1 – Střet zájmů – komparativní studie, brožury a metodologie školení“ https://nen.nipez.cz/SeznamPlatnychProfiluZadavatelu/MultiprofilZakladniUdajeOZadavateliM-20261689/SeznamZahajenychZadavacichPostupu-20261689/ZakladniInformaceOZadavacimPostupuM-1205259709-20261688/ZakladniInformaceOZadavacimPostupu-1205259709-20261688/ a „Zintenzivnění boje proti korupci, Část 2 – Ochrana oznamovatelů – komparativní studie a brožury“ https://nen.nipez.cz/SeznamPlatnychProfiluZadavatelu/MultiprofilZakladniUdajeOZadavateliM-20261689/SeznamZahajenychZadavacichPostupu-20261689/ZakladniInformaceOZadavacimPostupuM-1205260651-20261688/ZakladniInformaceOZadavacimPostupu-1205260651-20261688. Ve lhůtě pro podání nabídek se nepřihlásil žádný uchazeč a zakázky tak budou vyhlášeny opakovaně. Probíhají přípravy na výběr dodavatele loga projektu a tiskařských prací.

Vyhodnocení za období prosinec 2021 – únor 2022

Vzhledem k tomu, že návrhy zákona o ochraně oznamovatelů a doprovodného změnového zákona doznaly na základě stanoviska vedení Ministerstva spravedlnosti dílčích věcných změn ve smyslu přiblížení se minimalistické transpoziční úpravě, budou návrhy znovu rozeslány do meziresortního připomínkového řízení. Ve sledovaném období docházelo k finalizaci normativních textů obou návrhů a doprovodných dokumentů.

Ve spolupráci s odborným mediálním konzultantem byly připravovány podklady pro zadávací dokumentaci na veřejnou zakázku na zjištění mediální kampaně.

V rámci projektu „Zintenzivnění boje proti korupci zvyšováním povědomí veřejného sektoru se zaměřením na soudce, orgány činné v trestním řízení a veřejnou správu“ byly opětovně vyhlášeny veřejné zakázky na „Zintenzivnění boje proti korupci, Část 1 – Střet zájmů – komparativní studie, brožury a metodologie školení“ https://nen.nipez.cz/SeznamPlatnychProfiluZadavatelu/MultiprofilZakladniUdajeOZadavateliM-20261689/SeznamZahajenychZadavacichPostupu-20261689/ZakladniInformaceOZadavacimPostupuM-1236859673-20261688/ZakladniInformaceOZadavacimPostupu-1236859673-20261688 a „Zintenzivnění boje proti korupci, Část 2 – Ochrana oznamovatelů – komparativní studie a brožury“ https://nen.nipez.cz/SeznamPlatnychProfiluZadavatelu/MultiprofilZakladniUdajeOZadavateliM-20261689/SeznamZahajenychZadavacichPostupu-20261689/ZakladniInformaceOZadavacimPostupuM-1236859807-20261688/ZakladniInformaceOZadavacimPostupu-1236859807-20261688. Ve lhůtě pro podání nabídek, do 17. 1. 2022, do Části 1 – Střet zájmů podali nabídku celkem 3 uchazeči a do Části 2 – Ochrana oznamovatelů podalo nabídku celkem 5 uchazečů. Probíhají přípravy na výběr dodavatele specifických reklamních předmětů a tiskařských prací.

Pomohla vám tato stránka?

Ano
Ne
Děkujeme vám za zpětnou vazbu.