Závazek: 4.1 Zveřejňování rozhodnutí nižších soudů

Popis závazku

Gestor: Ministerstvo spravedlnosti

Co je závazkem:

Další podpora zveřejňování (zpřístupňování) textů pravomocných meritorních rozhodnutí soudů vrchních, krajských a okresních v elektronické formě (online). Zvýšení počtu kategorií zveřejňovaných rozhodnutí. Vyhodnocení nastaveného procesu.

Milníky:

Milníková aktivita s ověřitelným výstupem Počáteční datum: Koncové datum: Stav
Vyhodnocení fungování zveřejňování rozhodnutí (v agendě C) 1. 1. 2021 1. 12. 2021 Probíhá
Výběr dalších kategorií rozhodnutí 1. 12. 2021 31. 3. 2022 Probíhá
Zveřejňování dalších kategorií rozhodnutí 1. 1. 2021 31. 12. 2022  –

 Vyhodnocení za období listopad 2020 – únor 2021

Závazek byl ve sledovaném období naplněn z malé části. Ještě na konci roku 2021 MSp v rámci Justiční akademie podpořilo eLearningový vzdělávací kurz pro zaměstnance soudců za účelem dosažení plošné informovanosti o základním fungování aplikace pro anonymizaci i nové databáze rozhodnutí.

Ke dni 15. 3. je v databázi zveřejněno 19 300 rozhodnutí, což MSp považuje za úspěch. Jedná se o převážně rozhodnutí okresních soudů. MSp bude dále pracovat na optimalizaci fungování aplikací.

MSp v rámci závazku pracuje na podrobnějším reportu z fungování aplikace, který chce předložit za reprezentativní období alespoň jednoho čtvrtletí.

Vyhodnocení za období březen 2021 – květen 2021

Ke dni 16. 6. je v databázi zveřejněno 63537 rozhodnutí.

Proběhl nespočet aktualizací týkajících se optimalizace databáze a algoritmů anonymizace. Probíhá aktualizace technické a uživatelské dokumentace k aplikaci.

Probíhá příprava aplikací pro zveřejňování dalších agend. Zejména odvolacích agend krajských soudů, přičemž se pracuje na tom, aby rozhodnutí soudu prvního a druhého stupně na sebe v databázi odkazovaly.

Report za uplynulé období nebyl prozatím dokončen. Podrobnější report za období však rámcově odpovídá vyhodnocení za poslední dvě období v tomto dokumentu.

Vyhodnocení za období červen 2021 – srpen 2021

Ke dni 26. 8. je v databázi zveřejněno 95619 rozhodnutí.

Proběhly další aktualizace týkající se optimalizace databáze a algoritmů anonymizace např. mnohonásobné zrychlení fulltextového vyhledávání. Probíhá aktualizace technické a uživatelské dokumentace k aplikaci.

Probíhá příprava aplikací pro zveřejňování dalších agend. Zejména odvolacích agend krajských soudů, přičemž se pracuje na tom, aby rozhodnutí soudu prvního a druhého stupně na sebe v databázi odkazovaly. Jedno rozhodnutí může být opravováno či měněno několika dalšími rozhodnutími, např. může dojít k tomu, že rozhodnutí soudu prvního stupně bude z části změněno, z části zrušeno, z části potvrzeno. Pracuje se na tom, aby tento stav mohl být v databázi zachycen.

Probíhá analýza další agend z pohledu počtu zveřejňovaných rozhodnutí a administrativní zátěže z toho plynoucí.

Na webové stránky rozhodnuti.justice.cz dosud nebyl nasazen analytický nástroj, který by umožňoval sledování návštěvnosti. Počet přístupů veřejnosti tak v tuto chvíli znám není.

Vyhodnocení za období září 2021 – listopad 2021

Ve sledovaném období pokračovalo naplňování závazku bez významných změn a v souladu se stanoveným harmonogramem.

Vyhodnocení za období prosinec 2021 – únor 2022

Ke dni 20. 4. 2022 je v databázi zveřejněno celkem 205 254 rozhodnutí.

V rámci rozvoje aplikace proběhla příprava aplikace pro zveřejňování odvolacích agend krajských a vrchních soudů, přičemž se pracovalo zejména na tom, aby rozhodnutí soudu prvního a druhého stupně na sebe v databázi odkazovala. V současné době mají soudy povinnost zveřejňovat jak prvostupňová rozhodnutí v civilní agendě a rozhodnutí o trestných činech úplatkářství, tak rozhodnutí o opravných prostředcích proti nim.

Novelou zákona č. 218/2021 Sb., o soudech a soudcích, dojde s účinností od 1. 7. 2022 k zákonnému ukotvení databáze rozhodnutí v § 118a. Ten stanoví, že databáze je veřejně dostupná způsobem umožňujícím dálkový přístup a že okresní, krajské a vrchní soudy zveřejňují v databázi pravomocná rozhodnutí. Kategorie, postup při zveřejnění a rozsah, ve kterém se tato rozhodnutí zveřejní, stanoví pak Ministerstvo spravedlnosti vyhláškou. Vyhláška o zveřejňování soudních rozhodnutí je nyní ve stádiu interních příprav před vnitřním připomínkovým řízením. Na přípravě vyhlášky se podílí odbor legislativní společně s odborem elektronizace justice a oddělením metodiky soudních kanceláří. V současné době je zveřejňování soudních rozhodnutí upraveno Instrukcí Ministerstva spravedlnosti č. j. 20/2002-SM, kterou se upravuje postup při evidenci a zařazování rozhodnutí okresních, krajských a vrchních soudů do systému elektronické evidence soudní judikatury.

Pomohla vám tato stránka?

Ano
Ne
Děkujeme vám za zpětnou vazbu.