4.3.4 Zajistit uveřejňování digitálních obsahů nejrůznějšího charakteru, které jsou podpořeny z veřejných prostředků, pod otevřenou licencí Creative Commons (příp. jinou), a tím k nim zjednodušit přístup a umožnit jejich úpravy a sdílení všem aktérům ve vzdělávání

Téma: Otevřené vzdělávání

Gestor: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy / Ministerstvo práce a sociálních věcí

Průběžný stav implementace závazku:

Milníky Počátek Konec Stav
1. V rámci dotačních programů Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy a Ministerstva práce a sociálních věcí je v nových smlouvách pro žadatele a příjemce podpory uloženo povinné využívání licencí Creative Commons ideálně ve variantě BY nebo BY-SA. 1.9.2018 31.8.2020

Komentář:

I. září 2018 – listopad 2018

Závazek je plněn z podstatné části, neboť MŠMT i nadále pokračuje v závazku a zasmluvnění příjemců podpory z OP VVV (prioritních os 2 a 3) ve využívání otevřených licencí Creative Commons ve variantě BY nebo BY-SA.

II. prosinec 2018 – únor 2019

MPSV:

MPSV plní opatření prostřednictvím Strategie digitální gramotnosti, kde v opatření 6.4 Podpora přístupu veřejnosti k otevřeným digitálním informačním a vzdělávacím zdrojům, jsou začleněny aktivity: Zavedení povinnosti příjemců dotačních prostředků zajistit zveřejnění informačních a vzdělávacích výstupů podpořených z dotačních prostředků v otevřené a online dostupné podobě a Zlepšení dohledatelnosti informačních a vzdělávacích zdrojů financovaných z veřejných prostředků zavedením technických opatření pro jejich snadné vyhledávání a kategorizaci.

MŠMT:

Závazek je plněn z podstatné části, neboť MŠMT i nadále pokračuje v závazku a zasmluvnění příjemců podpory z OP VVV (prioritních os 2 a 3) ve využívání otevřených licencí Creative Commons ve variantě BY nebo BY-SA.). Závazek je v OP VVV součástí Pravidel pro žadatele a příjemce – obecné části.