4.3.4 Zajistit uveřejňování digitálních obsahů nejrůznějšího charakteru, které jsou podpořeny z veřejných prostředků, pod otevřenou licencí Creative Commons (příp. jinou), a tím k nim zjednodušit přístup a umožnit jejich úpravy a sdílení všem aktérům ve vzdělávání

Téma: Otevřené vzdělávání

Gestor: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy / Ministerstvo práce a sociálních věcí

Průběžný stav implementace závazku:

Milníky Počátek Konec Stav
1. V rámci dotačních programů Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy a Ministerstva práce a sociálních věcí je v nových smlouvách pro žadatele a příjemce podpory uloženo povinné využívání licencí Creative Commons ideálně ve variantě BY nebo BY-SA. 1.9.2018 31.8.2020

Komentář:

I. září 2018 – listopad 2018

Závazek je plněn z podstatné části, neboť MŠMT i nadále pokračuje v závazku a zasmluvnění příjemců podpory z OP VVV (prioritních os 2 a 3) ve využívání otevřených licencí Creative Commons ve variantě BY nebo BY-SA.

II. prosinec 2018 – únor 2019

MPSV:

MPSV plní opatření prostřednictvím Strategie digitální gramotnosti, kde v opatření 6.4 Podpora přístupu veřejnosti k otevřeným digitálním informačním a vzdělávacím zdrojům, jsou začleněny aktivity: Zavedení povinnosti příjemců dotačních prostředků zajistit zveřejnění informačních a vzdělávacích výstupů podpořených z dotačních prostředků v otevřené a online dostupné podobě a Zlepšení dohledatelnosti informačních a vzdělávacích zdrojů financovaných z veřejných prostředků zavedením technických opatření pro jejich snadné vyhledávání a kategorizaci.

MŠMT:

Závazek je plněn z podstatné části, neboť MŠMT i nadále pokračuje v závazku a zasmluvnění příjemců podpory z OP VVV (prioritních os 2 a 3) ve využívání otevřených licencí Creative Commons ve variantě BY nebo BY-SA.). Závazek je v OP VVV součástí Pravidel pro žadatele a příjemce – obecné části.

III. březen 2019 – květen 2019

MPSV:

Závazek je naplňován postupně s tím, jak jsou upravovány podmínky dotačních programů. Nově byla zanesena podmínka zveřejňování analytických, vzdělávacích a dalších relevantních materiálů pod otevřenou licencí creative commons do dohody Rady hospodářské a sociální dohody (RHSD) uzavírané ve smyslu § 320a zákona č. 435/2004 Sb., zákoníku práce, ve znění pozdějších předpisů, ve znění účinném od 29. 7. 2017. Dle tohoto ustanovení poskytuje stát na základě dohody v RHSD příspěvek odborovým organizacím a organizacím zaměstnavatelů na podporu vzájemných jednání na celostátní nebo krajské úrovni, která se týkají důležitých zájmů pracujících, zejména hospodářských, výrobních, pracovních, mzdových a sociálních podmínek. V rámci těchto programů jsou zpravidla vypracovávány analytické materiály a studie vztahující se jak k sociálnímu dialogu, výzkumu a šetření v oblasti pracovních podmínek, tak rovněž otázek v obecnější hospodářské či sociální rovině. Nově se podmínka zveřejnění pod otevřenou licencí bude vztahovat materiály vzniknuvší v roce 2020.

MŠMT:

Téma využití otevřených licencí tzv. Creative Commons je na Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy nadále řešeno. Po postupném zavedení licencí Creative Commons ve variantě BY nebo BY-SA pro žadatele a příjemce podpory OP VVV v rámci prioritních os 2 a 3 dochází ke sběru, evaluaci a analyzování dat a informací tohoto kroku. Vzhledem ke složitosti problematiky chce Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy učinit další kroky, až po získání robustní a validní zpětné vazby, ale zároveň se svých závazků v AP OGP v bodě 4.3.4 nezříká a je připraveno jej naplňovat do budoucna šířeji.

IV. červen 2019 – srpen 2019

MPSV:

Ve sledovaném období nedošlo ke změně oproti minulému období.

MŠMT:

Závazek je plněn z podstatné části, neboť MŠMT i nadále pokračuje v závazku a zasmluvnění příjemců podpory z OP VVV (prioritních os 2 a 3) ve využívání otevřených licencí Creative Commons ve variantě BY nebo BY-SA.). Závazek je v OP VVV součástí Pravidel pro žadatele a příjemce – obecné části. Probíhají jednání pro další rozšíření využívání otevřených licencí Creative Commons ve variantě BY nebo BY-SA).

V. září 2019 – listopad 2019

MPSV:

Závazek je za strany MPSV průběžně naplňován. Povinnost příjemců finančních prostředků poskytnutých ve smyslu § 320 a zákoníku práce subjektům Rady hospodářské a sociální dohody zveřejňovat analytické a další materiály vzniklé z těchto prostředků však vejde v účinnost až od roku 2020.

Povinnost zveřejňovat výstupy projektů, které mají vzdělávací nebo metodický charakter, a umožnit jejich další šíření však platí i pro příjemce finančních prostředků OP Zaměstnanost, a to na základě Obecné části pravidel pro žadatele a příjemce v rámci Operačního programu zaměstnanost. Výstupy jsou zveřejňovány na stránkách www.esfcr.cz. Aktuálně je zde zveřejněno na 643 produktů vzniklých v rámci OP Zaměstnanost (jedná se zejména o metodiky, analýzy, vzdělávací materiály a evaluační zprávy).

MŠMT:

Nadále platí, že je závazek z podstatné části, neboť MŠMT i nadále pokračuje v závazku a zasmluvnění příjemců podpory z OP VVV (prioritních os 2 a 3) ve využívání otevřených licencí Creative Commons ve variantě BY nebo BY-SA.). Závazek je v OP VVV součástí Pravidel pro žadatele a příjemce – obecné části. Probíhají jednání pro další rozšíření využívání otevřených licencí Creative Commons ve variantě BY nebo BY-SA). MŠMT také v rámci zpracovávání návazných operačních programů na programové období 2021-2027 počítá s promítnutím výše uvedených licencí průřezově do všech výzev OP JAK a dále do dalších budoucích operačních programů pod správou jiných rezortů, které ale bohužel nejsou v gesci MŠMT, takže bude záležet na vůli ostatních řídících orgánů. Zároveň platí, že MŠMT provede podrobnou evaluaci současného programového období v rámci OP VVV v oblasti otevřených licencí a jejich využití.

Konkrétní otevřené vzdělávací zdroje jsou průběžně zveřejňovány na následujících webech:

katalog digitálních vzdělávacích zdrojů – https://ema.rvp.cz/
podpora informatického myšlení – https://www.imysleni.cz/
podpora rozvoje digitální gramotnosti – https://pages.pedf.cuni.cz/digitalni-gramotnost/
databáze výstupů projektů OP VK – https://databaze.op-vk.cz/

VI. prosinec 2019 – únor 2020

MPSV:

Závazek je ze strany MPSV postupně naplňován. Krom již uvedeného je závazek rozšířen i na resortní výzkumné organizace Ministerstva práce a sociálních věcí. V rozhodnutí o poskytnutí institucionální podpory na rozvoj výzkumné organizace pro rok 2020 bude Výzkumnému ústavu práce a sociálních věcí, v. v. i., a Výzkumnému ústavu bezpečnosti práce, v. v. i, uložena podmínka zveřejňovat výsledky výzkumu pod otevřenou licencí Creative Commons.

MŠMT:

Nadále platí, že je závazek z podstatné části, neboť MŠMT i nadále pokračuje v závazku a zasmluvnění příjemců podpory z OP VVV (prioritních os 2 a 3) ve využívání otevřených licencí Creative Commons ve variantě BY nebo BY-SA.). Závazek je v OP VVV součástí Pravidel pro žadatele a příjemce – obecné části. Probíhají jednání pro další rozšíření využívání otevřených licencí Creative Commons ve variantě BY nebo BY-SA). MŠMT také v rámci zpracovávání návazných operačních programů na programové období 2021-2027 počítá s promítnutím výše uvedených licencí průřezově do všech výzev OP JAK a dále do dalších budoucích operačních programů pod správou jiných rezortů, které ale bohužel nejsou v gesci MŠMT, takže bude záležet na vůli ostatních řídících orgánů. Zároveň platí, že MŠMT provede podrobnou evaluaci současného programového období v rámci OP VVV v oblasti otevřených licencí a jejich využití.

Konkrétní otevřené vzdělávací zdroje jsou průběžně zveřejňovány na následujících webech:

VII. březen 2020 – květen 2020

MPSV:
V uvedeném období nedošlo ke změnám oproti předcházejícímu stavu. Pokud jde o zveřejňování produktů vzniklých v rámci OPZ zveřejňovaných na portále www.esfcr.cz, pak způsob jejich zveřejnění vychází ze stávajících pravidel OP Zaměstnanost a na jejich základě vydaných právních aktů. S ohledem na ukončování programového období není předpokládána změna, zároveň nelze změnu provést u již vydaných právních aktů. MPSV však předpokládá zahrnutí povinnosti plnění závazku v novém programovacím období.

MŠMT:

Nadále platí, že je závazek z podstatné části, neboť MŠMT i nadále pokračuje v závazku a zasmluvnění příjemců podpory z OP VVV (prioritních os 2 a 3) ve využívání otevřených licencí Creative Commons ve variantě BY nebo BY-SA.). Závazek je v OP VVV součástí Pravidel pro žadatele a příjemce – obecné části. Probíhají jednání pro další rozšíření využívání otevřených licencí Creative Commons ve variantě BY nebo BY-SA). MŠMT také v rámci zpracovávání návazných operačních programů na programové období 2021-2027 počítá s promítnutím výše uvedených licencí průřezově do všech výzev OP JAK a dále do dalších budoucích operačních programů pod správou jiných rezortů, které ale bohužel nejsou v gesci MŠMT, takže bude záležet na vůli ostatních řídících orgánů. Zároveň platí, že MŠMT provede podrobnou evaluaci současného programového období v rámci OP VVV v oblasti otevřených licencí a jejich využití.

Konkrétní otevřené vzdělávací zdroje jsou průběžně zveřejňovány na následujících webech: