4.3.3 Otevření dat – agregovaná zjištění z výstupů činnosti České školní inspekce

Téma: Otevřené vzdělávání

Gestor: Česká školní inspekce

Průběžný stav implementace závazku:

¨

Milníky Počátek Konec Stav
1. Příprava a realizace veřejné zakázky na technické úpravy systému InspIS 1.9.2018 15.9.2018 Plněn omezeně (nutno opakovat)
2. Realizace úprav systému InspIS 16.9.2018 31.12.2018 Plněn omezeně (náhradním způsobem)
3. Pilotní provoz 1.1.2019 31.3.2019 Plněn omezeně (náhradním způsobem)
4. Ostrý provoz, publikace dat a jejich zavedení v národním katalogu, automatizace aktualizací 1.4.2019 31.8.2019 Splněno k 31. 8. 2019

Komentář:

I. září 2018 – listopad 2018

U závazku došlo k dílčí komplikaci a časovému zdržení, a to z objektivních důvodů vlivem neúspěšné realizace příslušné veřejné zakázky, které měla svým plněním pokrýt vývojové práce související s realizací této takto formulované aktivity, konkrétně vytvoření elektronického nástroje pro zveřejňování otevřených dat přímo z informačních systémů České školní inspekce. Tato zakázka byla sice zahájena ve výrazném předstihu oproti plánovanému harmonogramu, avšak z důvodů chyby na straně národního elektronického nástroje NEN musela být zrušena, proti čemuž jeden z účastníků podal návrh na přezkum úkonů zadavatele Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, který následně dvakrát rozhodl ve prospěch České školní inspekce a zrušení zakázky potvrdil, naposledy však až 29. 10. 2018, přičemž do tohoto okamžiku nebylo možné (s ohledem na ustanovení ZZVZ) zrušené zadávací řízení opakovat. Předmětné plnění tak bude součástí nové veřejné zakázky, která se připravuje. Výsledkem výše popsané situace je tedy skutečnost, že nastavený harmonogram již není možné dodržet v celé jeho původní podobě, resp. není možné v původních termínech realizovat práce související se vznikem automatizovaného nástroje pro publikaci a aktualizaci otevřených dat. I tak je ovšem České školní inspekce připravena začít zveřejňovat taková data v původním termínu milníku ostrého provozu, a to náhradními a méně sofistikovanými nástroji s tím, že původně uvažovaný technický prostředek bude dokončen později v závislosti na výsledku příslušné veřejné zakázky.

II. prosinec 2018 – únor 2019

V tomto období probíhaly činnosti spojené s přípravou nové veřejné zakázky, jejímž plněním bude (opět) mimo jiné doplnění informačního systému InspIS o nástroj pro efektivní přípravu a publikaci datových sad v režimu otevřených dat. V souladu se závěrečnými milníky závazku paralelně probíhala identifikace vhodných a atraktivních datových sad, které budou publikovány v souladu s původním harmonogramem závazku náhradním způsobem a prostředky (tzn. prozatím bez plánovaného nástroje, který bude moci být realizován až s ohledem na výstupy výše uvedené veřejné zakázky).

III. březen 2019 – květen 2019

V tomto období probíhaly navazující činnosti předchozího období, tzn. zejména příprava zadávací dokumentace veřejné zakázky zahrnující v rámci své části komplexních úprav informačních systémů České školní inspekce InspIS i vytvoření modulu pro automatizovanou publikaci otevřených dat.

Zároveň byly vytvořeny návrhy a v jakémsi náhradním režimu (bez provedených úprav systémů InspIS) i první skutečné instance datových sad, které budou v následujícím období již také publikovány v Národním katalogu otevřených dat. Vytvářená datové sady budou, nad rámec definice závazku, nakonec nejen v agregované podobě, ale v daleko cennější formě primárních dat šetření a sběrů České školní inspekce (samozřejmě s odpovídající formou anonymizace). V případě tohoto závazku se bude jednat o datové sady:

 1. Data z hospitačních záznamů
  Datová sada bude obsahovat jednotlivé odpovědi (záznam indikátorů) formulářů tzv. hospitačních záznamů, které jsou pořizovány v rámci prezenční formy inspekční činnosti přímo ve školách z každé navštívené vyučovací hodiny. V každém školním roce jsou tyto záznamy pořízeny v řádu tisíců.
 2. Data z dotazníků pro ředitele
  Datová sada bude obsahovat jednotlivé odpovědi (záznam indikátorů) formulářů tzv. dotazníků pro ředitele, které jsou pořizovány v souvislosti s prováděnou inspekční činností přímo ve školách. V každém školním roce jsou tyto záznamy pořízeny v řádu stovek.
 3. Data z dotazníků pro učitele
  Datová sada bude obsahovat jednotlivé odpovědi (záznam indikátorů) formulářů tzv. dotazníků pro učitele, které jsou pořizovány v souvislosti s prováděnou inspekční činnosti přímo ve školách. V každém školním roce jsou tyto záznamy pořízeny v řádu tisíců.
 4. Data z mezinárodního šetření PIRLS 2016
  Datová sada bude obsahovat jednotlivé odpovědí žáků v použitých dotaznících jednoho z klíčových mezinárodních šetření, a to dále včetně testových výsledků těchto respondentů – žáků.

Publikace obou datových sad se předpokládá nejpozději do 31. 7. 2019 a dokončením tohoto procesu bude také naplněn celý závazek, a to ještě v předstihu před původně stanoveným termínem. V dalších obdobích pak budou doplňovány další datové sady ve vazbě na budoucí realizovaná šetření a jejich atraktivitu z pohledu otevírání dat.

IV. červen 2019 – srpen 2019

V tomto období byla realizována kompletní publikace datových sad dle bodů 1-4 výše, přičemž v případě datových sad podle bodu 1-3 se jedná o data za školní rok 2017/2018. Všechny tyto datové sady se nachází jak v lokálním katalogu České školní inspekce (na webu ČŠI https://www.csicr.cz/cz/Otevreny-urad-QL/Otevreny-urad/Otevrena-data), tak také v Národním katalogu otevřených dat (https://data.gov.cz/datov%C3%A9-sady?poskytovatel=%C4%8Cesk%C3%A1%20%C5%A1koln%C3%AD%20inspekce).

S ohledem na výše uvedené skutečnosti je nejspíše možné (s ohledem na obecnější formulaci závazku) považovat tento závazek za naplněný, avšak pro Českou školní inspekci tato iniciativa nijak nekončí. Připravuje se publikace obsahově totožně zaměřených datových sad minimálně ze školního roku 2016/2017 a v nedávné historii provedených dalších mezinárodních šetření. Po vydání výroční zprávy za školní rok 2018/2019 budou publikovány opět minimálně stejně obsahově zaměřené sady. Hledisko možné atraktivity zpracovávaných dat pro jejich otevření touto formou pak bude zohledňováno vždy při přípravě dalších analytických výstupů a zpracování ucelenějšího souboru dat České školní inspekce. Iniciativa otevírání dat se tak stává nedílnou a rutinní součástí činnosti organizace.

V. září 2019 – listopad 2019

Ve sledovaném období došlo již pouze (s ohledem na naplnění závazku) k úpravě datových souborů s ohledem na připomínky obdržené z Nadace OSF. Žádné další připomínky, ohlasy nebo náměty Česká školní inspekce neobdržela.

Připravovány jsou však další datové sady v obdobné struktuře stávajících datových sad, a to za školní rok 2018/2019, avšak tyto a další sady budou publikovány až po dokončení a zveřejnění aktuálně dokončované výroční zprávy České školní inspekce, která je cenným zdrojem informací pro adekvátní interpretaci takových dat.

Paralelně se uskutečňují různé akce publicity jako např. tzv. regionální informační panely pro ředitele škol a celá řada dalších akcí pro nejrůznější aktéry v oblasti vzdělávání (zřizovatelé, škol, odborná veřejnost, neziskový sektor, apod.), kde je problematika zveřejňování datových sad České školní inspekce prezentována. Obdobně byl také publikován článek v Informačním bulletinu České školní inspekce (z 9. září 2019), který je k dispozici zde:

https://www.csicr.cz/Csicr/media/Prilohy/PDF_el._publikace/Informa%c4%8dn%c3%ad%20bulletin/Informacni-bulletin-Ceske-skolni-inspekce_zari_2019.pdf

Článek je k nalezení na straně 18 -19.

VI. prosinec 2019 – únor 2020

V tomto období byla již nad rámec obecně formulovaného závazku publikována celá řada datových sad, přičemž se jednalo o ustálenou a již dříve popisovanou (zpráva za období 3 5/2019) množinu sad ve složení:

 • data z hospitačních záznamů,
 • data z dotazníků pro ředitele,
 • data z dotazníků pro učitele,

vždy v modifikacích za mateřské, základní a střední školy, a to tentokrát za školní rok 2016/2017, přičemž pro následující období se chystá publikace stejných sad a jejich modifikací za školní 2018/2019, pro který již byla vydána pravidelná výroční zpráva, takže je možné data i za toto období zveřejnit.

Výše uvedené sady jsou k dispozici zde:
https://data.gov.cz/datov%C3%A1-sada?iri=https%3A%2F%2Fdata.gov.cz%2Fzdroj%2Fdatov%C3%A9-sady%2FCSkolniI%2F738750327
https://data.gov.cz/datov%C3%A1-sada?iri=https%3A%2F%2Fdata.gov.cz%2Fzdroj%2Fdatov%C3%A9-sady%2FCSkolniI%2F738756063
https://data.gov.cz/datov%C3%A1-sada?iri=https%3A%2F%2Fdata.gov.cz%2Fzdroj%2Fdatov%C3%A9-sady%2FCSkolniI%2F738756062
https://data.gov.cz/datov%C3%A1-sada?iri=https%3A%2F%2Fdata.gov.cz%2Fzdroj%2Fdatov%C3%A9-sady%2FCSkolniI%2F738760345
https://data.gov.cz/datov%C3%A1-sada?iri=https%3A%2F%2Fdata.gov.cz%2Fzdroj%2Fdatov%C3%A9-sady%2FCSkolniI%2F738772654
https://data.gov.cz/datov%C3%A1-sada?iri=https%3A%2F%2Fdata.gov.cz%2Fzdroj%2Fdatov%C3%A9-sady%2FCSkolniI%2F738772345

V průběhu února 2020 bude ještě poradou vedení České školní inspekce schválen Plán publikace otevřených dat, a to i s ohledem na předběžné výstupy (resp. doporučení) zprávy Nezávislého hodnotícího mechanismu Partnerství pro otevřené vládnutí. V tomto ohledu se Česká školní inspekce zároveň zaměří na zajišťování dostatečné publicity výstupů tohoto závazku a ve spolupráci s dalšími partnery rovněž na identifikaci případných dalších atraktivních dat k další publikaci nad rámec doposud zveřejňovaného uceleného souboru.

VII. březen 2020 – květen 2020

V předmětném období proběhla pouze (s ohledem na to, že závazek byl již naplněn) optimalizace automatických exportních mechanismů, pomocí kterých jsou vytvářeny, resp. aktualizovány jednotlivé datové sady.

S ohledem na mimořádná opatření v souvislosti s pandemií COVID19 bohužel nemohly být realizovány zamýšlené četné akce a semináře Česká školní inspekce s odbornou veřejností, jejichž součástí měla být rovněž propagace zveřejněných datových sad a prezentace dalších informací souvisejících s tímto závazkem.