4.3.2 Otevření dat – informace o školách a školských zařízeních z informačního systému InspIS

Téma: Otevřené vzdělávání

Gestor: Česká školní inspekce

Průběžný stav implementace závazku:

Milníky Počátek Konec Stav
1. Příprava a realizace veřejné zakázky na technické úpravy systému InspIS 1.9.2018 15.9.2018 Plněn omezeně (nutno opakovat)
2. Realizace úprav systému InspIS 16.9.2018 31.12.2018 Plněn omezeně (náhradním způsobem)
3. Pilotní provoz 1.1.2019 31.3.2019 Plněn omezeně (náhradním způsobem)
4. Ostrý provoz, publikace dat a jejich zavedení v národním katalogu, automatizace aktualizací 1.4.2019 30.9.2019 Splněno k 31. 1. 2020

Komentář:

I. září 2018 – listopad 2018

U závazku došlo k dílčí komplikaci a časovému zdržení, a to z objektivních důvodů vlivem neúspěšné realizace příslušné veřejné zakázky, které měla svým plněním pokrýt vývojové práce související s realizací této takto formulované aktivity, konkrétně vytvoření elektronického nástroje pro zveřejňování otevřených dat přímo z informačních systémů České školní inspekce. Tato zakázka byla sice zahájena ve výrazném předstihu oproti plánovanému harmonogramu, avšak z důvodů chyby na straně národního elektronického nástroje NEN musela být zrušena, proti čemuž jeden z účastníků podal návrh na přezkum úkonů zadavatele Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, který následně dvakrát rozhodl ve prospěch České školní inspekce a zrušení zakázky potvrdil, naposledy však až 29. 10. 2018, přičemž do tohoto okamžiku nebylo možné (s ohledem na ustanovení ZZVZ) zrušené zadávací řízení opakovat. Předmětné plnění tak bude součástí nové veřejné zakázky, která se připravuje. Výsledkem výše popsané situace je tedy skutečnost, že nastavený harmonogram již není možné dodržet v celé jeho původní podobě, resp. není možné v původních termínech realizovat práce související se vznikem automatizovaného nástroje pro publikaci a aktualizaci otevřených dat. I tak je ovšem České školní inspekce připravena začít zveřejňovat taková data v původním termínu milníku ostrého provozu, a to náhradními a méně sofistikovanými nástroji s tím, že původně uvažovaný technický prostředek bude dokončen později v závislosti na výsledku příslušné veřejné zakázky.

II. prosinec 2018 – únor 2019

V tomto období probíhaly činnosti spojené s přípravou nové veřejné zakázky, jejímž plněním bude (opět) mimo jiné doplnění informačního systému InspIS o nástroj pro efektivní přípravu a publikaci datových sad v režimu otevřených dat. V souladu se závěrečnými milníky závazku paralelně probíhala identifikace vhodných a atraktivních datových sad, které budou publikovány v souladu s původním harmonogramem závazku náhradním způsobem a prostředky (tzn. prozatím bez plánovaného nástroje, který bude moci být realizován až s ohledem na výstupy výše uvedené veřejné zakázky).

III. březen 2019 – květen 2019

V tomto období probíhaly navazující činnosti předchozího období, tzn. zejména příprava zadávací dokumentace veřejné zakázky zahrnující v rámci své části komplexních úprav informačních systémů České školní inspekce InspIS i vytvoření modulu pro automatizovanou publikaci otevřených dat.

Zároveň byly vytvořeny návrhy a v jakémsi náhradním režimu (bez provedených úprav systémů InspIS) i první skutečné instance datových sad, které budou v následujícím období již také publikovány v Národním katalogu otevřených dat. V případě tohoto závazku se bude jednat o datové sady:

  1. Inspekční zprávy z provedených hodnocení škol a školských zařízení
    Datová sada bude obsahovat identifikaci jednotlivých škol, období provedené inspekční činnosti v těchto školách, URL odkaz do veřejného registru inspekčních zpráv České školní inspekce, URL odkaz profilu školy v informačním systému InspIS PORTÁL (portal.csicr.cz)
  2. Detailní informace o školách
    Datová sada bude obsahovat identifikaci jednotlivých škol a dále jednotlivé údaje o školách, jejich vybavení, výuce, apod. v komplexní a strukturované podobě tak, jak jsou tato data zadávána školami v systémech InspIS.

Publikace obou datových sad se předpokládá nejpozději do 31. 7. 2019 a dokončením tohoto procesu bude také naplněn celý závazek, a to ještě v předstihu před původně stanoveným termínem. V dalších obdobích pak budou tyto datové sady aktualizovány v odpovídající periodě.

IV. červen 2019 – srpen 2019

V tomto období byla realizována kompletní publikace datové sady inspekčních zpráv (viz bod 1 výše), tedy proběhla publikace v lokálním katalogu České školní inspekce [na webu ČŠI: https://www.csicr.cz/cz/Otevreny-urad-QL/Otevreny-urad/Otevrena-data/Inspekcni-zpravy-(datova-sada)] a v Národním katalogu otevřených dat (https://data.gov.cz/datov%C3%A1-sada?iri=https%3A%2F%2Fdata.gov.cz%2Fzdroj%2Fdatov%C3%A9-sady%2FCSkolniI%2F687583481).

Zároveň byla zajištěna pravidelná aktualizace těchto dat, pro kterou (s ohledem na věcné souvislosti) byla vyhodnocena jako dostatečná kvartální perioda. V rámci tohoto konkrétního závazku pak zbývá ještě dokončit publikaci datové sady detailních informací o školách (dle bodu 2 výše), která se pozdržela především s ohledem na revizi evidovaných dat (úprava a doplnění jednotlivých položek, které budou dále evidovány) v samotném systému InspIS DATA, odkud bude datová sada čerpat. Po dokončení tohoto procesu budeme považovat tento konkrétní závazek za dokončený.

V. září 2019 – listopad 2019

V tomto období byl upraven automatický exportní mechanismus, který nově zohledňuje nové položky, které jsou u škol evidovány. Zároveň s ohledem na značné změny relevantních dat (změna základního rejstříku škol a školských zařízení MŠMT k 1. 9. 2019 publikovaná až v závěru září 2019; nárůst počtu škol, které nově vyplnily/aktualizovaly své údaje po výzvě České školní inspekce právě ve sledovaném období) nakonec nebyly takto vytvořené sady (výstup exportního mechanismu) publikovány, a to s ohledem na to, že při jejich první publikaci a uvažované periodě (aktualizace 4x za kalendářní rok) by zveřejnění takto dynamického stavu databáze nebylo šťastné.

Ke zveřejnění této sady a tedy naplnění závazku dojde na přelomu listopadu a prosince 2019.

K doposud zveřejněné a v souladu s plánem již také aktualizované datové sadě inspekčních zpráv Česká školní inspekce neobdržela žádné připomínky, avšak tato sada byla v kontextu řešené problematiky a požadavku na data České školní inspekce s výhodou odkázána k využití v rámci rezortní spolupráce Národnímu institutu pro další vzdělávání.

Paralelně se uskutečňují různé akce publicity jako např. tzv. regionální informační panely pro ředitele škol a celá řada dalších akcí pro nejrůznější aktéry v oblasti vzdělávání (zřizovatelé, škol, odborná veřejnost, neziskový sektor, apod.), kde je problematika zveřejňování datových sad České školní inspekce prezentována. Obdobně byl také publikován článek v Informačním bulletinu České školní inspekce (z 9. září 2019), který je k dispozici zde:

https://www.csicr.cz/Csicr/media/Prilohy/PDF_el._publikace/Informa%c4%8dn%c3%ad%20bulletin/Informacni-bulletin-Ceske-skolni-inspekce_zari_2019.pdf

Článek je k nalezení na straně 18 -19.

VI. prosinec 2019 – únor 2020

V tomto období byla publikována poslední datová sada s detailními informacemi o jednotlivých školách:
https://data.gov.cz/datov%C3%A1-sada?iri=https%3A%2F%2Fdata.gov.cz%2Fzdroj%2Fdatov%C3%A9-sady%2FCSkolniI%2F730385825

Zároveň také došlo k pravidelné aktualizaci kvartální aktualizaci druhé datové sady zveřejňované v rámci tohoto závazku (Inspekční zprávy z provedených hodnocení škol a školských zařízení). Tímto je závazek tak zcela naplněn a v budoucnu bude prováděna právě taková pravidelná aktualizace, přičemž s ohledem na předběžné výstupy (resp. doporučení) zprávy Nezávislého hodnotícího mechanismu Partnerství pro otevřené vládnutí se Česká školní inspekce bude zároveň věnovat zajišťování dostatečné publicity výstupů tohoto závazku.

VII. březen 2020 – květen 2020

V předmětném období proběhla pouze (s ohledem na to, že závazek byl již naplněn) optimalizace automatických exportních mechanismů, pomocí kterých jsou vytvářeny, resp. aktualizovány jednotlivé datové sady.

S ohledem na mimořádná opatření v souvislosti s pandemií COVID19 bohužel nemohly být realizovány zamýšlené četné akce a semináře Česká školní inspekce s odbornou veřejností, jejichž součástí měla být rovněž propagace zveřejněných datových sad a prezentace dalších informací souvisejících s tímto závazkem.